ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bekannt

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bekannt-, *bekannt*
German-Thai: Longdo Dictionary
bekannt(adj) เป็นที่รู้จัก, เปิดเผย
Bekanntgabe(n ) |die, nur Sg.| การประกาศอย่างเป็นทางการ เช่น Der Amtsinhaber trat nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse im Fernsehen auf.
eine Bekanntschaft machenทำความรู้จัก, See also: bekanntmachen, kennenlernen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bekannte {m,f}acquaintance [Add to Longdo]
Bekannten {pl}; Bekanntschaften {pl}; Umgang {m}acquaintances; friends [Add to Longdo]
Bekanntenkreis {m}circle of acquaintances; acquaintances [Add to Longdo]
Bekanntgabe {f}; Veröffentlichung {f}publication [Add to Longdo]
Bekanntgabe {f}issuing of an announcement [Add to Longdo]
Bekanntheitsgrad einer Personextent of someone's fame [Add to Longdo]
Bekanntheitsgrad {m}(degree of) familiarity [Add to Longdo]
Bekanntheitsgrad {m} (eines Produktes)level of awareness [Add to Longdo]
Bekanntmachung {f}; Bekanntgabe {f}; Mitteilung {f}; Erklärung {f} | für jdn. eine Erklärung abgebenannouncement | to make an announcement on sb.'s behalf [Add to Longdo]
Bekanntmachung {f}circularization [Add to Longdo]
Bekanntmachung {f} | Bekanntmachungen {pl}proclamation | proclamations [Add to Longdo]
Bekanntmachung {f}; Veröffentlichung {f}; Mitteilung {f}disclosure [Add to Longdo]
Bekanntschaft {f}; Bekanntenkreis {m}acquaintance [Add to Longdo]
Bekanntschaft {f}acquaintanceship [Add to Longdo]
bekannt {adj} | bekannter | am bekanntesten | weit bekannt; weitbekanntknown | more known | most known | widely known [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
志賀高原[しがこうげん, shigakougen] bekanntes_Ski-und_Wandergebiet [Add to Longdo]
披露[ひろう, hirou] Bekanntmachung, Anzeige [Add to Longdo]
知人[ちじん, chijin] Bekannter, Bekannte [Add to Longdo]
知合い[しりあい, shiriai] Bekannter, Bekannte [Add to Longdo]
知己[ちき, chiki] Bekannter, Bekanntschaft [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  bekannt /bəkant/
   acquainted; conversant; known

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top