ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

behindhand

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -behindhand-, *behindhand*, behindhan
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
behindhand(adj) ชักช้า, See also: ล้าหลัง, Syn. behind
behindhand(adj) ค้างชำระเงิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
behindhandadv., adj. ชักช้า, ค้างชำระหนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
behindhand(adj) ล้าหลัง, ล้า, ค้างชำระ
behindhand(adv) ล้าหลัง, ล้า, ชักช้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความล้าหลัง(n) backwardness, See also: behindhand, underdevelopment, Ant. ความทันสมัย, ความก้าวหน้า, Example: ประเทศกัมพูชากำลังก้าวให้หลุดพ้นจากความล้าหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้า[chā] (adj) EN: slow ; late ; tardy ; sluggish ; behind time ; behindhand  FR: lent ; en retard ; attardé

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
behindhand (j) bˈɪhˈaɪndhænd (b i1 h ai1 n d h a n d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Behindhand \Be*hind"hand`\, adv. & a. [Behind + hand.]
   [1913 Webster]
   1. In arrears financially; in a state where expenditures have
    exceeded the receipt of funds.
    [1913 Webster]
 
   2. In a state of backwardness, in respect to what is
    seasonable or appropriate, or as to what should have been
    accomplished; not equally forward with some other person
    or thing; dilatory; backward; late; tardy; as, behindhand
    in studies or in work.
    [1913 Webster]
 
       In this also [dress] the country are very much
       behindhand.              --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 behindhand
   adv 1: in debt; "he fell behind with his mortgage payments"; "a
       month behind in the rent"; "a company that has been run
       behindhand for years"; "in arrears with their utility
       bills" [syn: {behind}, {behindhand}, {in arrears}]
   adj 1: behind schedule; "was behindhand with the rent"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top