ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

been

B IH1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -been-, *been*
Possible hiragana form: べえん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
been(vi) เป็น, See also: อยู่, คือ, Syn. be
been had(sl) โดนโกง, Syn. was had

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
been(บีน) pp. ของ be -Conf. gone
has-beenn. บุคคลหรือสิ่งของที่มีชื่อเสียงในอดีต, บุคคลที่เคยประสบความสำเร็จ สิ่งที่เคยประสบความสำเร็จ

English-Thai: Nontri Dictionary
been(vt pp ของ) be

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But you don't know what I've been through.แต่คุณไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่ฉันเคย ผ่าน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The floor, it's been swept!ชั้นก็ถูกกวาด! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Chair's been dusted!เก้าอี้ได้รับการปัดฝุ่น! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Our window's been washed.หน้าต่างของเราได้รับการล้าง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
My cup's been washed.ถ้วยของเราได้รับการล้าง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Then I've been tricked!แล้วฉันได้ถูกหลอก! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Bless the seven little men who have been so kind to me.อวยพรชายน้อยเจ็ด ที่ได้รับชนิดเพื่อให้ฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And because you've been so good to poor old Granny, และเนื่องจากคุณได้รับ ดังนั้นที่ดีที่จะยากจนเก่ายาย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Your reference to the Jews might have been more violent.การที่พูดถึงชาวยิว มันอาจจะเลวร้ายมาก The Great Dictator (1940)
You're right. Things have been quiet in the ghetto lately.คุณพูดถูก ความสงบพึ่งเกิดขึ้น ในชุมชนยิวไม่นานมานี้ The Great Dictator (1940)
He's been there since the war.เขาเป็นแบบนั้นตั้งแต่สงคราม The Great Dictator (1940)
Jewish soldier. Been here since the war.ทหารยิว อยู่นี้ตั้งแต่สงคราม The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beenA collection of her verse has just been published.
beenA committee has been set up to investigate the problem.
beenA considerable amount of time and effort have been spent already.
beenA few days would have been excusable but you are in arrears for 10 days.
beenA few years ago it would have been inconceivable for Japan to send troops overseas.
beenAfter one or two large factories have been build in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to grow.
beenA full description of him has been circulated in every newspaper.
beenA huge federal budget deficit has been plaguing the American economy for many years.
beenAkina: Called by a man she's twice been two-timed by she, having learnt nothing, goes to meet him again.
beenAlice might have been there yesterday, but we didn't see her.
beenAll day, I have been strangely preoccupied with thoughts of my hometown.
beenAll having been spent on repairs, he applied to the bank for the loan.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้ข่าว[dāi khāo] (v, exp) EN: hear ; get the news of ; get wind of sth ; it has been reported that
ได้รับมอบอำนาจ[dāirap møp-amnāt] (v, exp) EN: be authorized ; have been authorized
ได้เสีย[dāisīa] (v) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate  FR: se mettre en concubinage
ของหลุด[khøng lut] (n, exp) EN: pawned article that has not been redeemed
มีประกาศว่า...[mī prakāt wa ...] (v, exp) EN: it has been announced that ...
ไปไหนมา[pai nai mā] (v, exp) EN: Where have you been ?  FR: d'où venez-vous ? ; d'où viens-tu ?
ตกกระป๋อง[tok krapǿng] (v, exp) EN: be out of favour ; have a downfall ; become a has-been ; suffer a misfortune  FR: être en disgrâce

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BEEN B IH1 N
BEEN B AH0 N
BEENE B IY1 N
BEENS B IH1 N Z
BEENEY B IY1 N IY0
BEEN(2) B IH0 N
BEENKEN B IY1 NG K AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
been (v) biːn (b ii n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beendigung { f }; Beendung { f }; Abschluss { m }; Erledigung { f } | nach Abschluss des Kursescompletion | on completion of the course [Add to Longdo]
Beendigung { f }determining [Add to Longdo]
Beendigung { f }ending [Add to Longdo]
Beendigung { f }finalization [Add to Longdo]
Beendigung { f }; Terminierung { f }; Kündigung { f }termination [Add to Longdo]
ausgekanntbeen well versed [Add to Longdo]
beenden; erledigen; fertigstellen; zu Ende führen; vollenden | beendend; erledigend; fertigstellend; zu Ende führend; vollendend | beendet; erledigt; fertiggestellt; zu Ende geführt; vollendet | beendet | beendet; vollendetto finish (off) | finishing | finished | finishes | finishes [Add to Longdo]
beenden | beendetto determine | determines [Add to Longdo]
beenden | beendend | beendet | beendetto finalize; to finalise [ Br. ] | finalizing | finalized; finalised [ Br. ] | finalizes; finalises [Add to Longdo]
beendento finite [Add to Longdo]
beenden; zu Ende führen; beschließen; abschließen | beendetto conclude | concludes [Add to Longdo]
beenden; begrenzen; terminieren | beendend; begrenzend; terminierend | beendet; begrenzt; terminiert | beendetto terminate | terminating | terminated | terminates [Add to Longdo]
beenden; auflösen (Versammlung); aufbrechen; zerbrechen; zerschellento break up [Add to Longdo]
beendigen; beenden; abschließen | beendigend; beendend; abschließend | beendigt; beendet; abgeschlossen | beendet; endet | beendete; endeteto end | ending | ended | ends | ended [Add to Longdo]
beendigen; erledigento finish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せる;させる[seru ; saseru] (aux-v, v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions #540 [Add to Longdo]
開く(P);空く(P);明く[あく, aku] (v5k, vi) (1) (esp. 開く) to open (e.g. doors); (2) (esp. 開く) to open (e.g. business, etc.); (3) (esp. 空く) to be empty; (4) (esp. 空く) to be vacant; to be available; to be free; (5) (esp. 明く) to be open (e.g. neckline, etc.); (6) (esp. 明く) to have been opened (of one's eyes, mouth, etc.); (7) (esp. 明く) to come to an end; (v5k, vt) (8) (esp. 明く) to open (one's eyes, mouth, etc.); (v5k, vi) (9) (See 穴が開く) to have a hole; to form a gap; to have an interval (between events); (P) #7,332 [Add to Longdo]
若宮[わかみや, wakamiya] (n) (1) young imperial prince; (2) child of the imperial family; (3) (See 本宮) shrine dedicated to a child of the god of the main shrine; (4) (See 勧請) newly built shrine (to which a divided tutelary deity has just been transferred) #12,260 [Add to Longdo]
居る[おる, oru] (v1, vi) (1) (uk) (See 在る・1) to be (of animate objects); to exist; (2) to stay; (v1, aux-v) (3) (the い is sometimes dropped) (after the -te form of a verb) verb indicating continuing action or state (i.e. to be ..ing, to have been ..ing); (P) #12,653 [Add to Longdo]
さす[sasu] (v5s, vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v, v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden #14,090 [Add to Longdo]
久しぶり(P);久し振り(P)[ひさしぶり, hisashiburi] (adj-na, adj-no) a long time (since the last time); it's been a while (since I last saw, mailed, etc., you); (P) #15,680 [Add to Longdo]
暫く(P);須臾;暫らく(io)[しばらく(P);しゅゆ(須臾);すゆ(須臾), shibaraku (P); shuyu ( shuyu ); suyu ( shuyu )] (adv, adj-no) (1) (uk) little while; short while; moment; instant; (2) a while; quite a time; (int) (3) it's been a long time; (P) #18,671 [Add to Longdo]
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp, vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]
お久しぶり[おひさしぶり, ohisashiburi] (exp) (abbr) (sl) (See お久・おひさ) it's been a long time; long time no see [Add to Longdo]
お座敷;御座敷[おざしき, ozashiki] (n) (1) (pol) (See 座敷・1) tatami room; (2) gathering (to which one has been invited to perform as a geisha, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りょう, ryou] BEENDEN, VERSTEHEN [Add to Longdo]
済ます[すます, sumasu] beenden, bezahlen, sich_behelfen (mit) [Add to Longdo]
終える[おえる, oeru] beenden [Add to Longdo]
[ひ, hi] BEENDEN, ZURUECKZIEHEN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Be \Be\ (b[=e]), v. i. [imp. {Was} (w[o^]z); p. p. {Been}
   (b[i^]n); p. pr. & vb. n. {Being}.] [OE. been, beon, AS.
   be['o]n to be, be['o]m I am; akin to OHG. bim, pim, G. bin, I
   am, Gael. & Ir. bu was, W. bod to be, Lith. bu-ti, O. Slav.
   by-ti, to be, L. fu-i I have been, fu-turus about to be,
   fo-re to be about to be, and perh. to fieri to become, Gr.
   fy^nai to be born, to be, Skr. bh[=u] to be. This verb is
   defective, and the parts lacking are supplied by verbs from
   other roots, is, was, which have no radical connection with
   be. The various forms, am, are, is, was, were, etc., are
   considered grammatically as parts of the verb "to be", which,
   with its conjugational forms, is often called the substantive
   verb. [root]97. Cf. {Future}, {Physic}.]
   1. To exist actually, or in the world of fact; to have
    existence.
    [1913 Webster]
 
       To be contents his natural desire.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
       To be, or not to be: that is the question. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To exist in a certain manner or relation, -- whether as a
    reality or as a product of thought; to exist as the
    subject of a certain predicate, that is, as having a
    certain attribute, or as belonging to a certain sort, or
    as identical with what is specified, -- a word or words
    for the predicate being annexed; as, to be happy; to be
    here; to be large, or strong; to be an animal; to be a
    hero; to be a nonentity; three and two are five;
    annihilation is the cessation of existence; that is the
    man.
    [1913 Webster]
 
   3. To take place; to happen; as, the meeting was on Thursday.
    [1913 Webster]
 
   4. To signify; to represent or symbolize; to answer to.
    [1913 Webster]
 
       The field is the world.        --Matt. xiii.
                          38.
    [1913 Webster]
 
       The seven candlesticks which thou sawest are the
       seven churches.            --Rev. i. 20.
    [1913 Webster]
 
   Note: The verb to be (including the forms is, was, etc.) is
      used in forming the passive voice of other verbs; as,
      John has been struck by James. It is also used with the
      past participle of many intransitive verbs to express a
      state of the subject. But have is now more commonly
      used as the auxiliary, though expressing a different
      sense; as, "Ye have come too late -- but ye are come. "
      "The minstrel boy to the war is gone." The present and
      imperfect tenses form, with the infinitive, a
      particular future tense, which expresses necessity,
      duty, or purpose; as, government is to be supported; we
      are to pay our just debts; the deed is to be signed
      to-morrow.
      [1913 Webster]
 
   Note: Have or had been, followed by to, implies movement. "I
      have been to Paris." --Sydney Smith. "Have you been to
      Franchard ?" --R. L. Stevenson.
      [1913 Webster]
 
   Note: Been, or ben, was anciently the plural of the
      indicative present. "Ye ben light of the world."
      --Wyclif, Matt. v. 14. Afterwards be was used, as in
      our Bible: "They that be with us are more than they
      that be with them." --2 Kings vi. 16. Ben was also the
      old infinitive: "To ben of such power." --R. of
      Gloucester. Be is used as a form of the present
      subjunctive: "But if it be a question of words and
      names." --Acts xviii. 15. But the indicative forms, is
      and are, with if, are more commonly used.
      [1913 Webster]
 
   {Be it so}, a phrase of supposition, equivalent to suppose it
    to be so; or of permission, signifying let it be so.
    --Shak.
 
   {If so be}, in case.
 
   {To be from}, to have come from; as, from what place are you?
    I am from Chicago.
 
   {To let be}, to omit, or leave untouched; to let alone. "Let
    be, therefore, my vengeance to dissuade." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {To be}, {Exist}.
 
   Usage: The verb to be, except in a few rare cases, like that
      of Shakespeare's "To be, or not to be", is used simply
      as a copula, to connect a subject with its predicate;
      as, man is mortal; the soul is immortal. The verb to
      exist is never properly used as a mere copula, but
      points to things that stand forth, or have a
      substantive being; as, when the soul is freed from all
      corporeal alliance, then it truly exists. It is not,
      therefore, properly synonymous with to be when used as
      a copula, though occasionally made so by some writers
      for the sake of variety; as in the phrase "there
      exists [is] no reason for laying new taxes." We may,
      indeed, say, "a friendship has long existed between
      them," instead of saying, "there has long been a
      friendship between them;" but in this case, exist is
      not a mere copula. It is used in its appropriate sense
      to mark the friendship as having been long in
      existence.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Been \Been\ [OE. beon, ben, bin, p. p. of been, beon, to be. See
   {Be}.]
   The past participle of {Be}. In old authors it is also the
   pr. tense plural of {Be}. See 1st {Bee}.
   [1913 Webster]
 
      Assembled been a senate grave and stout. --Fairfax.
   [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 been /ben/
  1. arm
  2. leg
  3. leg; paw
  4. bone

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top