ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be lucky

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be lucky-, *be lucky*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is better to be lucky, but I would rather be exact.แต่ฉันค่อนข้างจะเป็นที่แน่นอน The Old Man and the Sea (1958)
Maybe he'll be lucky.เขาอาจจะโชคดีก็ได้ Return to Oz (1985)
Each week, they hoped to be lucky, and that hope was their onlyjoy.แต่ละอาทิตย์พวกเธอจะหวังให้โชคดี และความหวังนั้นก็เป็นความสุขอย่างเดียวของเขา The Joy Luck Club (1993)
By the time he's through with you, you'll be lucky if you...จากเวลาที่เขาผ่านมากับนาย นายจะโชคดีถ้านาย ... The Nightmare Before Christmas (1993)
D'Artagnan watches everything. We have to be lucky.ดาตาญังคุมเข้ม ดวงเราขึ้นกับโชค The Man in the Iron Mask (1998)
Now you'll be lucky if I can convince the Council to spare your life.ตอนนี้เจ้าจะโชคดี ถ้าฉันชักจูงสภาให้สำรองชีวิตเจ้า Underworld (2003)
Well now it can be lucky for someone else.มันอาจจะโชคดีสำหรับคนอื่น Raise Your Voice (2004)
How could you be lucky when you're not with the girls?ยังไงวะที่ว่าโชคไม่ได้ เพราะไม่มีผู้หญิงในโรงเรียนเนี่ยนะ? My Little Bride (2004)
Of course, you might be lucky.แต่คุณอาจจะโชคดีก็ได้ The Constant Gardener (2005)
The man who said, "I'd rather be lucky than good,"มีคนบอกว่า "ผมออกจะเป็นคนโชคดี" Match Point (2005)
I think it's important to be lucky in anything. Well, I don't believe in luck.ผมคิดว่ามันสำคัญ ถ้าเรามีโชคในการทำงาน Match Point (2005)
You should be lucky for not going to the police!ดีแค่ไหนแล้วที่ฉันไม่แจ้งความ! Sassy Girl, Chun-hyang (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be luckyHe succeeded, not because he made efforts, but because he happened to be lucky.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคราะห์ดี[V] be lucky, See also: be fortunate, Syn. โชคดี, โชค, Ant. เคราะห์ร้าย, Example: คนเจ็บเคราะห์ดีเพราะมีผู้บริจาคโลหิตช่วยชีวิตไว้ได้
เป็นบุญ[V] be fortunate, See also: be lucky, Syn. โชคดี, เคราะห์ดี, ดวงดี, Ant. โชคร้าย, Example: ถ้าได้เพียงค่ารถกลับบ้านฉันก็เป็นบุญสำหรับฉันแล้ว
เฮง[V] be fortunate, See also: be lucky, Syn. โชคดี, เคราะห์ดี, Example: ถ้าคุณเฮงเวลาเล่นไพ่ คุณก็จะซวยเวลาเกี้ยวผู้หญิง, Notes: (จีน)
ได้ลาภ[V] be fortunate, See also: be lucky, have a good luck, be in luck, Example: หมอดูทักว่าช่วงนี้เขาจะได้ลาภ
ดวงขึ้น[V] be fortunate, See also: be lucky, be in luck, have good luck, Syn. โชคดี, มีโชค, ดวงดี, Ant. ดวงตก, Example: จริงๆ แล้วคนไม่ว่าจะเกิดราศีอะไรทุกๆ ปีก็ต้องมีดวงขึ้นบ้างดวงตกบ้าง
ขึ้น[V] be lucky, See also: be in luck, have good luck, Syn. รุ่ง, รุ่งโรจน์, Ant. ตก, Example: ตอนนี้ชะตาของเขากำลังขึ้น ทำอะไรก็ดีไปหมด, Thai definition: มีโชค จะทำอะไรก็ประสบผล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โชคดี[v.] (chokdi) EN: be lucky   FR: avoir de la chance ; être chanceux
ได้ลาภ[v. exp.] (dāi lāp) EN: be fortunate ; be lucky ; have a good luck ; be in luck   FR: avoir de la chance ; être chanceux
ดวงขึ้น[v.] (dūang kheun) EN: be fortunate ; be lucky ; be in luck ; have good luck   FR: être chanceux
เคราะห์ดี[v.] (khrǿ dī) EN: be lucky ; be fortunate   FR: avoir de la chance
มือขึ้น[v.] (meūkheun) EN: be in luck ; hold a good hand ; gain advantage from every side ; be lucky in gambling ; have a run of luck   FR: avoir la main heureuse ; être chanceux

Japanese-English: EDICT Dictionary
付いてる(P);付いている(P)[ついてる(付いてる)(P);ついている(付いている)(P), tsuiteru ( tsui teru )(P); tsuiteiru ( tsui teiru )(P)] (exp,v1) (1) (uk) (See 付く・つく・1) to be attached; to have; to be in a state; (v1) (2) (See 付く・つく・13) to be lucky; to be in luck; (P) [Add to Longdo]
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top