Search result for

barium

(41 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barium-, *barium*
Possible hiragana form: ばりうん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barium[N] แบเรียม, See also: ธาตุแบเรียม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barium(แบร์'เรียม) n. ธาตุแบเรียม:Ba
herbariumn. การเก็บรวบรวมสมุนไพร,ห้องเก็บตัวอย่างสมุนไพร., See also: herbarial adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
barium enemaการสวนตรวจทวารด้วยแบเรียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
barium swallowing examination; esophagography; oesophagographyการตรวจด้วยการกลืนแบเรียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bariumแบเรียม,แบเรี่ยม,สารทึบรังสี,สารประกอบธาตุแบเรียม [การแพทย์]
Barium Carbonateแบเรียมคาร์บอนเนต [การแพทย์]
Barium Chloride, Saturatedแบเรี่ยมคลอไรด์อิ่มตัว [การแพทย์]
Barium Column, Head ofส่วนหัวของลำแบเรี่ยม [การแพทย์]
Barium Mealสารทึบรังสี [การแพทย์]
Barium Sulfateแบเรียมซัลเฟต,สารพวกแบเรี่ยม,แบเรียมซัลเฟต [การแพทย์]
Barium sulphateแบเรี่ยมซัลเฟต [TU Subject Heading]
Barium Suspensionsแบเรียมแขวนตะกอน [การแพทย์]
Barium Swallowingกลืนสารทึบแสง,การตรวจหลอดอาหาร [การแพทย์]
Barium titanateแบเรี่ยมติตาเนต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I could inject a barium sulfate slurry into the concrete.ควรฉีดแบเรียมซัลเฟต แบบเหลวเข้าไปในคอนกรีต The Bones That Weren't (2010)
I'll kill you! You don't want to be barium sulfated!เราแค่ต้องตั้งสติให้ดี อย่ามาลองดีกับสารดับเพลิงนะ! Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
I found potassium nitrate, carbon, sulfur, barium, and copper both in the wounds and on the torso.ผมพบโปรแตสเซี่ยมไนเตรท คาร์บอน กำมะถัน แบเลี่ยม และทองแดง ทั้งในบาดแผลและที่ลำตัว Lekio (2012)
Dahl, get the sniper rifle and barium rounds, now.ดาห์เอาปืนไรเฟิลกับแบเรียมออกมา Riddick (2013)
Okay, you've got barium shells, stab-shock, explosive tip.มีกระสุนยาง เข็มจี้จุด ลูกปลายระเบิด Riddick (2013)
Barium or stab-shock? - Horse tranq.เอายาสลบหมามา Riddick (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bariumFirst swallow one dose of barium.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบเรียม[N] barium, Syn. ธาตุแบเรียม, Example: ของเล่นชนิดนี้มีแบเรียมปริมาณต่ำสุดที่ตรวจสอบได้ 0.40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 56 สัญลักษณ์ Ba เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีเงิน เนื้ออ่อน เมื่อถูกอากาศสีจะหมองลงอย่างรวดเร็ว หลอมละลายที่ 714 ํ ซ. สารประกอบของแบเรียม ใช้ในอุตสาหกรรมสีทา แก้ว และดอกไม้ไฟ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบเรียม[n.] (baērīem) EN: barium   FR: baryum [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BARIUM    B EH1 R IY0 AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barium    (n) (b e@1 r i@ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bèi, ㄅㄟˋ, / ] barium Ba, alkaline earth, atomic number 56, #10,566 [Add to Longdo]
硫酸钡[liú suān bèi, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄅㄟˋ, / ] barium sulfate [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bariumkarbonat {n} [chem.]barium carbonate [Add to Longdo]
Barium {n} [chem.]barium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チタン酸バリウム[チタンさんバリウム, chitan san bariumu] (n) barium titanate (BaTiO3) [Add to Longdo]
バリウム[, bariumu] (n) barium (Ba); (P) [Add to Longdo]
塩化バリウム[えんかバリウム, enka bariumu] (n) barium chloride [Add to Longdo]
過酸化バリウム[かさんかバリウム, kasanka bariumu] (n) barium peroxide [Add to Longdo]
酸化バリウム[さんかバリウム, sanka bariumu] (n) barium oxide (BaO) [Add to Longdo]
水酸化バリウム[すいさんかバリウム, suisanka bariumu] (n) barium hydroxide; baryta [Add to Longdo]
標本室[ひょうほんしつ, hyouhonshitsu] (n) specimen room; herbarium [Add to Longdo]
硫酸バリウム[りゅうさんバリウム, ryuusan bariumu] (n) barium sulfate (BaSO4) (sulphate) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barium \Ba"ri*um\, n. [NL., fr. Gr. bary`s heavy.] (Chem.)
   One of the elements, belonging to the alkaline earth group; a
   metal having a silver-white color, and melting at a very high
   temperature. It is difficult to obtain the pure metal, from
   the facility with which it becomes oxidized in the air.
   Atomic weight, 137. Symbol, Ba. Its oxide called baryta.
   [Rarely written {barytum}.]
   [1913 Webster]
 
   Note: Some of the compounds of this element are remarkable
      for their high specific gravity, as the sulphate,
      called heavy spar, and the like. The oxide was called
      barote, by Guyton de Morveau, which name was changed by
      Lavoisier to baryta, whence the name of the metal.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 barium
   n 1: a soft silvery metallic element of the alkali earth group;
      found in barite [syn: {barium}, {Ba}, {atomic number 56}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 barium /barijɵm/
  1. barium
  2. barium

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top