ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

herbarium

HH ER0 B EH1 R IY2 AH0 M   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -herbarium-, *herbarium*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
herbarium[N] การเก็บรวมรวมสมุนไพร
herbarium[N] ห้องเก็บตัวอย่างสมุนไพร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
herbariumn. การเก็บรวบรวมสมุนไพร,ห้องเก็บตัวอย่างสมุนไพร., See also: herbarial adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
herbarium๑. หอพรรณไม้๒. พิพิธภัณฑ์พืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
herbarium specimenตัวอย่างพรรณไม้แห้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
HERBARIUM HH ER0 B EH1 R IY2 AH0 M
HERBARIUM ER0 B EH1 R IY2 AH0 M
HERBARIUMS HH ER0 B EH1 R IY2 AH0 M Z
HERBARIUMS ER0 B EH1 R IY2 AH0 M Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herbarium {n} | Herbarien {pl}herbarium | herbariums [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
標本室[ひょうほんしつ, hyouhonshitsu] (n) specimen room; herbarium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Herbarium \Her*ba"ri*um\, n.; pl. E. {Herbariums}, L.
   {Herbaria}. [LL., fr. L. herba. See {Herb}, and cf. {Arbor},
   {Herbary}.]
   1. A collection of dried specimens of plants, systematically
    arranged. --Gray.
    [1913 Webster]
 
   2. A book or case for preserving dried plants.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 herbarium
   n 1: a collection of dried plants that are mounted and
      systematically classified for study

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top