ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gewgaw

G Y UW1 G AA0   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gewgaw-, *gewgaw*
English-Thai: Longdo Dictionary
gewgaw(n) ของกระจุกกระจิก(ที่ราคาถูกๆ) เช่น My mother also came through in her inimitable way. She bought us yet another completely mystifying Christmas gewgaw., S. geegaw
gewgaw(adj) (ข้าวของ เครื่องประดับ)ที่แสดงความโอ้อวดไม่ได้มีค่า, ที่ดูราคาถูก เช่น Everything is very well arranged and it doesn’t look gewgaw. The front hood is modified with three air-shafts with skew lines for perfect harmony.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gewgaw(กิว'กอ) adj.,n. (สิ่งที่) หรูหราหรือฉูดฉาดแต่ไร้ค่า

English-Thai: Nontri Dictionary
gewgaw(n) ของเล็กน้อย,ของไม่มีประโยชน์,ของไม่มีค่า

CMU English Pronouncing Dictionary
GEWGAW    G Y UW1 G AA0

Japanese-English: EDICT Dictionary
安ぴか[やすぴか, yasupika] (n,adj-no) bauble; trinket; gimcrack; gewgaw; tchotchke; tsatske [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gewgaw \Gew"gaw\, n. [OE. gigawe, gugawe, gewgaude, prob. the
   same word as OE. givegove gewgaw, apparently a reduplicated
   form fr. AS. gifan to give; cf. also F. joujou plaything, and
   E. gaud, n. See {Give}, and cf. {Giffgaff}.]
   A showy trifle; a toy; a splendid plaything; a pretty but
   worthless bauble.
 
   Syn: knicknack; bauble; tschotschke.
     [1913 Webster]
 
        A heavy gewgaw called a crown.   --Dryden.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gewgaw \Gew"gaw\, a.
   Showy; unreal; pretentious.
   [1913 Webster]
 
      Seeing his gewgaw castle shine.     --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gewgaw
   n 1: cheap showy jewelry or ornament on clothing [syn: {bangle},
      {bauble}, {gaud}, {gewgaw}, {novelty}, {fallal}, {trinket}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top