ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bandy

B AE1 N D IY0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bandy-, *bandy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bandy[ADJ] (ขา) โค้งออกด้านนอก, See also: (ขา) โก่ง, Syn. bowlegs
bandy with[PHRV] ทะเลาะกับ, See also: โต้ตอบกันไปมา (ด้วยอารมณ์โกรธ)
bandy about[PHRV] กระจายไปทั่ว, See also: ลือกันไป, แพร่ออกไป, ซุบซิบ
bandy about[PHRV] พูดถึงอย่างไม่จริงจัง
bandy round[PHRV] กระจายไปทั่ว, See also: ลือกันไป, แพร่ออกไป, ซุบซิบ
bandy round[PHRV] พูดถึงเกี่ยวกับบางสิ่งอย่างไม่จริงจัง
bandy around[PHRV] กระจายไปทั่ว, See also: ลือกันไป, แพร่ออกไป, ซุบซิบ
bandy around[PHRV] พูดถึงเกี่ยวกับบางสิ่งอย่างไม่จริงจัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bandy-leggedadj. ซึ่งมีขาโก่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
bandy(vt) ส่งไปส่งมา,โต้ตอบ
BANDY-bandy-legged(adj) ขาโก่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's here, it's the Bandy tract. He has over 600 acres.อยู่ตรงนี้ เป็นเขตของแบนดี้ เขามีมากกว่า 600 เอเคอร์ There Will Be Blood (2007)
Because in these situations, sometimes, you know various parties will bandy about the possibility of sentence reduction for cooperation or otherwise assisting the---Really? -Yes, I promise you. Ask me anything you want. The Town (2010)
Don't bandy words with me, Thadeous.อย่ามาพูดจาชุ่ยๆ กับพ่อ ธาเดอัส Your Highness (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bandyIt's no use bandying words with them.
bandyYou always bandy words with me: You never listen to me.

CMU English Pronouncing Dictionary
BANDY B AE1 N D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bandy (v) bˈændiː (b a1 n d ii)
bandying (v) bˈændɪɪŋ (b a1 n d i i ng)
bandy-legged (j) bˌændɪ-lˈɛgɪd (b a2 n d i - l e1 g i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がに股;蟹股;蠏股(iK)[がにまた, ganimata] (adj-no) bowlegged; bandy-legged [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bandy \Ban"dy\, v. i.
   To contend, as at some game in which each strives to drive
   the ball his own way.
   [1913 Webster]
 
      Fit to bandy with thy lawless sons.   --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bandy \Ban"dy\, a.
   Bent; crooked; curved laterally, esp. with the convex side
   outward; as, a bandy leg.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bandy \Ban"dy\ (b[a^]n"d[y^]), n. [Telugu ba[.n][dsdot]i.]
   A carriage or cart used in India, esp. one drawn by bullocks.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bandy \Ban"dy\, n.; pl. {Bandies} (-d[i^]z). [Cf. F. band['e],
   p. p. of bander to bind, to bend (a bow), to bandy, fr.
   bande. See {Band}, n.]
   1. A club bent at the lower part for striking a ball at play;
    a hockey stick. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. The game played with such a club; hockey; shinney; bandy
    ball.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bandy \Ban"dy\, v. t. [imp. & p. p. {Bandied} (b[a^]n"d[-e]d);
   p. pr. & vb. n. {Bandying}.]
   1. To beat to and fro, as a ball in playing at bandy.
    [1913 Webster]
 
       Like tennis balls bandied and struck upon us . . .
       by rackets from without.       --Cudworth.
    [1913 Webster]
 
   2. To give and receive reciprocally; to exchange. "To bandy
    hasty words." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To toss about, as from person to person; to circulate
    freely in a light manner; -- of ideas, facts, rumors, etc.
    [1913 Webster]
 
       Let not obvious and known truth be bandied about in
       a disputation.            --I. Watts.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bandy
   adj 1: have legs that curve outward at the knees [syn: {bandy},
       {bandy-legged}, {bowed}, {bowleg}, {bowlegged}]
   v 1: toss or strike a ball back and forth
   2: exchange blows
   3: discuss lightly; "We bandied around these difficult
     questions" [syn: {bandy}, {kick around}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top