ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bowleg

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bowleg-, *bowleg*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bowleg(โบ'เลก) n. ภาวะขาโก่ง,ขาที่โก่งงอ., See also: bowlegged adj. ขาโก่ง bowleggedness n. ภาวะขาโก่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
bowlegged(adj) ขาโก่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bowleg; genu varum; gonyectyposis; knee, outขาโก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bowlegsขาโก่ง [การแพทย์]
Bowlegs, Physiologicalกระดูกหน้าแข้งโก่งตามธรรมชาติ [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がに股;蟹股;蠏股(iK)[がにまた, ganimata] (adj-no) bowlegged; bandy-legged [Add to Longdo]
内反脚[ないはんきゃく, naihankyaku] (n) bowleg(ged) [Add to Longdo]
鰐足[わにあし, waniashi] (n) bowlegs; knock-kneed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bowleg \Bow"leg`\, n.
   A crooked leg. --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bowleg
   adj 1: have legs that curve outward at the knees [syn: {bandy},
       {bandy-legged}, {bowed}, {bowleg}, {bowlegged}]
   n 1: a leg bowed outward at the knee (or below the knee) [syn:
      {bowleg}, {bow leg}, {bandyleg}, {bandy leg}, {genu varum},
      {tibia vara}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top