ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bandy-legged

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bandy-legged-, *bandy-legged*, bandy-legg, bandy-legge
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bandy-leggedadj. ซึ่งมีขาโก่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
BANDY-bandy-legged(adj) ขาโก่ง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bandy-legged    (j) bˌændɪ-lˈɛgɪd (b a2 n d i - l e1 g i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がに股;蟹股;蠏股(iK)[がにまた, ganimata] (adj-no) bowlegged; bandy-legged [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bandy-legged \Ban"dy-legged`\, a.
   Having crooked legs.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bandy-legged
   adj 1: have legs that curve outward at the knees [syn: {bandy},
       {bandy-legged}, {bowed}, {bowleg}, {bowlegged}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top