ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-bailiff-

B EY1 L IH0 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bailiff, *bailiff*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bailiff(n) เจ้าพนักงานที่ยึดทรัพย์สิน (ของลูกหนี้) (ทางกฎหมาย), Syn. dispossessor, sheriff

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bailiff(เบ'ลิฟ) n. ตำรวจศาล, พนักงานส่งหมายจับกุม/ยึดทรัพย์, ผู้ดูแลผลประโยชน์ของเจ้าของที่ดิน, ปลัดอำเภอ, See also: bailiffship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bailiff(n) ผู้ดูแลที่ดิน, ปลัดอำเภอ, ผู้ช่วยนายอำเภอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bailiff๑. ผู้ช่วยนายอำเภอ (อเมริกัน)๒. พนักงานเดินหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bailiff๑. เจ้าพนักงานศาล๒. ผู้ช่วยนายอำเภอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พนักงานยึดทรัพย์[phanakngān yeutsap] (n, exp) EN: bailiff  FR: huissier [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BAILIFF B EY1 L IH0 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bailiff (n) bˈɛɪlɪf (b ei1 l i f)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bailiff \Bail"iff\ (b[=a]l"[i^]f), n. [OF. baillif, F. bailli,
   custodian, magistrate, fr. L. bajulus porter. See {Bail} to
   deliver.]
   [1913 Webster]
   1. Originally, a person put in charge of something;
    especially, a chief officer, magistrate, or keeper, as of
    a county, town, hundred, or castle; one to whom powers of
    custody or care are intrusted. --Abbott.
    [1913 Webster]
 
       Lausanne is under the canton of Berne, governed by a
       bailiff sent every three years from the senate.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eng. Law) A sheriff's deputy, appointed to make arrests,
    collect fines, summon juries, etc.
    [1913 Webster]
 
   Note: In American law the term bailiff is seldom used except
      sometimes to signify a sheriff's officer or constable,
      or a party liable to account to another for the rent
      and profits of real estate. --Burrill.
      [1913 Webster]
 
   3. An overseer or under steward of an estate, who directs
    husbandry operations, collects rents, etc. [Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burghmaster \Burgh"mas`ter\, n.
   1. A burgomaster.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mining) An officer who directs and lays out the meres or
    boundaries for the workmen; -- called also {bailiff}, and
    {barmaster}. [Eng.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bailiff
   n 1: an officer of the court who is employed to execute writs
      and processes and make arrests etc.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top