ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

backhand

B AE1 K HH AE2 N D   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backhand-, *backhand*, backhan
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backhand[VT] กลับหลังมือตี
backhand[N] ท่าตีโดยหันหลังมือออกนอกตัว, See also: การตีลูกบอลทางตรงข้ามกับมือที่ถือไม้ตี, Ant. forehand
backhand[N] การเขียนคัดลายมือที่เอนไปทางซ้าย, See also: การคัดลายมือที่หันไปทางซ้าย
backhanded[ADJ] พลิกมือกลับ, See also: กลับทิศทาง
backhanded[ADJ] อ้อมค้อม, See also: ลังเล, อิดเอื้อน, Syn. ambiguous
backhander[SL] เงินสินบน, See also: เงินใต้โต๊ะ

English-Thai: Nontri Dictionary
backhanded(adj) หลังมือ,ไปด้านซ้าย,คดโกง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
backhand welding; backward welding; rightward weldingการเชื่อมถอยหลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"straight over the balcony in a casual backhand motion."ข้ามระเบียงลงไป แบบปาข้ามไหล่ตัวเองง่ายๆ T2 Trainspotting (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
backhandI have a strong backhand.
backhandIn tennis and ping-pong backhand the hand is turned backwards in making the stroke.

CMU English Pronouncing Dictionary
BACKHAND B AE1 K HH AE2 N D
BACKHANDED B AE1 K HH AE2 N D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
backhand (j) bˈækhænd (b a1 k h a n d)
backhanded (j) bˈækhændɪd (b a1 k h a n d i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückhand {f}; Rückhandschlag {m} [sport] | Rückhandschläge {pl}backhand | backhands [Add to Longdo]
Rückhandtriebsschlag {m}backhand drive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バックハンド[, bakkuhando] (n) backhand; (P) [Add to Longdo]
逆手[ぎゃくて(P);さかて, gyakute (P); sakate] (n) (1) underhand or backhand grip (e.g. in tennis); (2) unexpected twist; turning the tables (on an opponent); (P) [Add to Longdo]
逆手打ち[ぎゃくてうち, gyakuteuchi] (n,vs) backhand (tennis, etc.) [Add to Longdo]
裏拳[うらけん, uraken] (n) backhand blow; backhand chop; backfist (karate) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Backhand \Back"hand`\, n. [Back, adv. + hand.]
   1. A kind of handwriting in which the downward slope of the
    letters is from left to right.
    [1913 Webster]
 
   2. (Sports) The stroke of a ball with a racket or paddle, in
    which head of the racket starts from the side of the body
    opposite to that of the arm in which the racket is held,
    and proceeds forward to meet the ball. Contrasted with
    {forehand}.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Backhand \Back"hand`\, a.
   1. Sloping from left to right; -- said of handwriting.
    [1913 Webster]
 
   2. Backhanded; indirect; oblique. [R.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 backhand
   adj 1: (of racket strokes) made across the body with back of
       hand facing direction of stroke [syn: {backhand(a)},
       {backhanded}] [ant: {forehand(a)}, {forehanded}]
   2: (of handwriting) having the letters slanting backward [syn:
     {backhand}, {left-slanting}]
   n 1: a return made with the back of the hand facing the
      direction of the stroke [syn: {backhand}, {backhand
      stroke}, {backhand shot}]
   v 1: hit a tennis ball backhand

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top