ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

to and fro

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -to and fro-, *to and fro*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
to and fro(idm) กลับไปกลับมา
to and fro(adv) ไปๆ มาๆ, Syn. backward and forward

English-Thai: Nontri Dictionary
TO AND to and fro(adv) ไปๆมาๆ, กลับไปกลับมา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Beleaguered gnomes hurry to and fro with glasses of mead for the thirsty elves.พวกโนมติดอาวุธรีบยกแก้วที่ใส่เหล้าน้ำผึ้ง ไปให้ภูติน้อยที่กำลังกระหายน้ำ Advanced Dungeons & Dragons (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
to and froChildren were running to and fro in the park.
to and froFathers in cities spend eight hours in the office and another two hours traveling to and from their work on trains full of people every morning and evening.
to and froHe walked to and fro in front of her house.
to and froHe walked to and fro on the stage.
to and froHis eyes went to and fro.
to and froIt's a fiddle going to and fro between the keyboard and mouse so are there shortcuts to allow operation using only the keyboard?
to and froShe was so nervous she paced to and fro in the waiting room.
to and froShe was walking to and fro, lost in thought.
to and froThe lion walked to and fro in its cage all day.
to and froWe were running to and fro.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทียวไปเทียวมา(adv) to and fro, See also: back and forth, Example: เขาเดินเทียวไปเทียวมาอยู่หน้าโรงหนัง เพราะหงุดหงิดที่เพื่อนไม่มาตามนัด, Thai Definition: ไปมาบ่อยๆ
ไปมา(adv) back and forth, See also: to and fro, Syn. ไปๆ มาๆ, Example: เธอผ่านไปมาแถวนี้เป็นประจำ คนแถวนี้รู้จักเธอกันทุกคน, Thai Definition: อย่างวกเวียนมาสู่ที่เดิมเป็นประจำ
ต่องแต่ง(adv) to and fro, See also: backwards and forwards, Syn. กระต่องกระแต่ง, Example: นกกะปูดถูกยิงมันจึงบินต่องแต่งเหนือพื้นดินไม่ถึงสิบเมตร, Thai Definition: อย่างเหมือนอาการที่ห้อยแกว่งไปมา
ตุปัดตุเป๋(adv) to and fro, See also: unsteadily, swayingly, staggeringly, Example: เด็กชายสองคนกำลังหาบน้ำจนหลังโก่ง เดินตุปัดตุเป๋ตรงมาที่บ้าน, Thai Definition: เดินเฉไปเฉมา ไม่ตรงทาง
กระต่องกระแต่ง(adv) to and fro, Syn. โตงเตง, ต่องแต่ง, Example: เสื้อฉันถูกพัดปลิวไปห้อยกระต่องกระแต่งอยู่บนยอดไม้, Thai Definition: อาการที่แขวนอยู่และห้อยต่องแต่งไปมา
เทียว(v) to and fro, See also: go there and back, journey to and fro, go back and forth, come and go, Example: เขาเทียวไปเทียวมาที่บ้านฉัน, Thai Definition: เวียนไปเวียนมา, ไปหรือมาบ่อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไปมา[pai-mā] (adv) EN: back and forth ; to and fro

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶらぶら[burabura] (adj-na, adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv, adv-to, vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
ぶらりぶらり[burariburari] (adv-to, adv) (on-mim) (See ぶらぶら・1) dangling heavily; swaying to and fro; swinging [Add to Longdo]
行ったり来たり(P);行ったりきたり[いったりきたり, ittarikitari] (exp, vs) going to and fro; back and forth; (P) [Add to Longdo]
前後工程[ぜんごこうてい, zengokoutei] (n) to and fro process; back and forth process; cooperative process; collaborative process [Add to Longdo]
通学路[つうがくろ, tsuugakuro] (n) school route; street for students going to and from school (esp. on foot) [Add to Longdo]
登下校[とうげこう, tougekou] (n) path to and from school; way to school [Add to Longdo]
歩き回る[あるきまわる, arukimawaru] (v5r) to walk about; to walk to and fro; to pace around; (P) [Add to Longdo]
揺蕩う(ateji);猶予う(ateji)[たゆたう;たゆとう, tayutau ; tayutou] (v5u, vi) (1) (uk) to sway to and fro; to drift about; to flutter; to flicker; (2) to be fickle; to be irresolute; to vacillate; to waver [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 To \To\ (?, emphatic or alone, ?, obscure or unemphatic), prep.
   [AS. t[=o]; akin to OS. & OFries. t[=o], D. toe, G. zu, OHG.
   zuo, zua, z[=o], Russ. do, Ir. & Gael. do, OL. -do, -du, as
   in endo, indu, in, Gr. ?, as in ? homeward. [root]200. Cf.
   {Too}, {Tatoo} a beat of drums.]
   1. The preposition to primarily indicates approach and
    arrival, motion made in the direction of a place or thing
    and attaining it, access; and also, motion or tendency
    without arrival; movement toward; -- opposed to {from}.
    "To Canterbury they wend." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Stay with us, go not to Wittenberg.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       So to the sylvan lodge
       They came, that like Pomona's arbor smiled.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       I'll to him again, . . .
       He'll tell me all his purpose.
       She stretched her arms to heaven.   --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, it indicates motion, course, or tendency toward a
    time, a state or condition, an aim, or anything capable of
    being regarded as a limit to a tendency, movement, or
    action; as, he is going to a trade; he is rising to wealth
    and honor.
    [1913 Webster]
 
   Note: Formerly, by omission of the verb denoting motion, to
      sometimes followed a form of be, with the sense of at,
      or in. "When the sun was [gone or declined] to rest."
      --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   3. In a very general way, and with innumerable varieties of
    application, to connects transitive verbs with their
    remoter or indirect object, and adjectives, nouns, and
    neuter or passive verbs with a following noun which limits
    their action. Its sphere verges upon that of for, but it
    contains less the idea of design or appropriation; as,
    these remarks were addressed to a large audience; let us
    keep this seat to ourselves; a substance sweet to the
    taste; an event painful to the mind; duty to God and to
    our parents; a dislike to spirituous liquor.
    [1913 Webster]
 
       Marks and points out each man of us to slaughter.
                          --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
       Whilst they, distilled
       Almost to jelly with the act of fear,
       Stand dumb and speak not to him.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Add to your faith virtue; and to virtue knowledge;
       and to knowledge temperance; and to temperance
       patience; and to patience godliness; and to
       godliness brotherly kindness; and to brotherly
       kindness charity.           --2 Pet. i.
                          5,6,7.
    [1913 Webster]
 
       I have a king's oath to the contrary. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Numbers were crowded to death.    --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
       Fate and the dooming gods are deaf to tears.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Go, buckle to the law.        --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. As sign of the infinitive, to had originally the use of
    last defined, governing the infinitive as a verbal noun,
    and connecting it as indirect object with a preceding verb
    or adjective; thus, ready to go, i.e., ready unto going;
    good to eat, i.e., good for eating; I do my utmost to lead
    my life pleasantly. But it has come to be the almost
    constant prefix to the infinitive, even in situations
    where it has no prepositional meaning, as where the
    infinitive is direct object or subject; thus, I love to
    learn, i.e., I love learning; to die for one's country is
    noble, i.e., the dying for one's country. Where the
    infinitive denotes the design or purpose, good usage
    formerly allowed the prefixing of for to the to; as, what
    went ye out for see? (--Matt. xi. 8).
    [1913 Webster]
 
       Then longen folk to go on pilgrimages,
       And palmers for to seeken strange stranders.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Note: Such usage is now obsolete or illiterate. In colloquial
      usage, to often stands for, and supplies, an infinitive
      already mentioned; thus, he commands me to go with him,
      but I do not wish to.
      [1913 Webster]
 
   5. In many phrases, and in connection with many other words,
    to has a pregnant meaning, or is used elliptically. Thus,
    it denotes or implies:
    (a) Extent; limit; degree of comprehension; inclusion as
      far as; as, they met us to the number of three
      hundred.
      [1913 Webster]
 
         We ready are to try our fortunes
         To the last man.         --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Few of the Esquimaux can count to ten. --Quant.
                          Rev.
      [1913 Webster]
    (b) Effect; end; consequence; as, the prince was flattered
      to his ruin; he engaged in a war to his cost; violent
      factions exist to the prejudice of the state.
    (c) Apposition; connection; antithesis; opposition; as,
      they engaged hand to hand.
      [1913 Webster]
 
         Now we see through a glass, darkly; but then
         face to face.           --1 Cor. xiii.
                          12.
      [1913 Webster]
    (d) Accord; adaptation; as, an occupation to his taste;
      she has a husband to her mind.
      [1913 Webster]
 
         He to God's image, she to his was made.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
    (e) Comparison; as, three is to nine as nine is to
      twenty-seven; it is ten to one that you will offend
      him.
      [1913 Webster]
 
         All that they did was piety to this. --B.
                          Jonson.
      [1913 Webster]
    (f) Addition; union; accumulation.
      [1913 Webster]
 
         Wisdom he has, and to his wisdom, courage.
                          --Denham.
      [1913 Webster]
    (g) Accompaniment; as, she sang to his guitar; they danced
      to the music of a piano.
      [1913 Webster]
 
         Anon they move
         In perfect phalanx to the Dorian mood
         Of flutes and soft recorders.   --Milton.
      [1913 Webster]
    (h) Character; condition of being; purpose subserved or
      office filled. [In this sense archaic] "I have a king
      here to my flatterer." --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Made his masters and others . . . to consider
         him to a little wonder.      --Walton.
      [1913 Webster]
 
   Note: To in to-day, to-night, and to-morrow has the sense or
      force of for or on; for, or on, (this) day, for, or on,
      (this) night, for, or on, (the) morrow. To-day,
      to-night, to-morrow may be considered as compounds, and
      usually as adverbs; but they are sometimes used as
      nouns; as, to-day is ours.
      [1913 Webster]
 
         To-morrow, and to-morrow, and to-morrow;
         Creeps in this petty pace from day to day.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
   {To and again}, to and fro. [R.]
 
   {To and fro}, forward and back. In this phrase, to is
    adverbial.
    [1913 Webster]
 
       There was great showing both to and fro. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {To-and-fro}, a pacing backward and forward; as, to commence
    a to-and-fro. --Tennyson.
 
   {To the face}, in front of; in behind; hence, in the presence
    of.
 
   {To wit}, to know; namely. See {Wit}, v. i.
    [1913 Webster]
 
   Note: To, without an object expressed, is used adverbially;
      as, put to the door, i. e., put the door to its frame,
      close it; and in the nautical expressions, to heave to,
      to come to, meaning to a certain position. To, like on,
      is sometimes used as a command, forward, set to. "To,
      Achilles! to, Ajax! to!" --Shak.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 to and fro
   adv 1: moving from one place to another and back again; "he
       traveled back and forth between Los Angeles and New
       York"; "the treetops whipped to and fro in a frightening
       manner"; "the old man just sat on the porch and rocked
       back and forth all day" [syn: {back and forth}, {backward
       and forward}, {to and fro}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top