ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

awfulness

AO1 F AH0 L N AH0 S   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -awfulness-, *awfulness*, awfulnes
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're a family, and it's important that families talk, and holding it in will just make this sick, sad feeling of awfulness more awful.ฉันเข้าใจค่ะ เราเป็นครอบครัว และมันสำคัญ Hanley Waters (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
AWFULNESS AO1 F AH0 L N AH0 S

Japanese-English: EDICT Dictionary
違法[いほう, ihou] (adj-na,n,adj-no) illegal; illegality; invalid; unlawfulness; (P) [Add to Longdo]
曲事[くせごと, kusegoto] (n) crookedness; something not right; something out of the ordinary; something unpleasant; something disgusting; unlawfulness; something unhappy; calamity [Add to Longdo]
合法性[ごうほうせい, gouhousei] (n) lawfulness; validity [Add to Longdo]
正当性[せいとうせい, seitousei] (n,adj-no) lawfulness; propriety; reasonableness; appropriateness; legality; legitimacy [Add to Longdo]
不法[ふほう, fuhou] (adj-na,n,adj-no) lawlessness; injustice; illegality; unlawfulness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Awfulness \Aw"ful*ness\, n.
   1. The quality of striking with awe, or with reverence;
    dreadfulness; solemnity; as, the awfulness of this sacred
    place.
    [1913 Webster]
 
       The awfulness of grandeur.      --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being struck with awe; a spirit of solemnity;
    profound reverence. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Producing in us reverence and awfulness. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 awfulness
   n 1: a quality of extreme unpleasantness [syn: {awfulness},
      {dreadfulness}, {horridness}, {terribleness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top