ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assortment

AH0 S AO1 R T M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assortment-, *assortment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assortment(n) การจัดประเภท, Syn. classification

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assortment(อะซอร์ท'เมินทฺ) n.การแบ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
assortment(n) การจัดพวก,การแบ่งประเภท,การเลือกสรร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assortmentรวมกันใหม่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The private assortment of images, fears, Loves, regrets.การเลือกสรรเฉพาะตัว ของ มโนภาพ ความกลัว ความรัก ความเสียใจ Chapter Eight 'Four Months Ago...' (2007)
An assortment of thoughts, beliefs.ด้วยการรวบรวมความคิด ความเชื่อ Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
A private assortment of images, fears, loves, regrets.การแบ่งภาพลักษณ์ส่วนตัว, ความกลัว ความรัก,ความเศร้า Chapter Twelve 'Upon This Rock' (2010)
Dorota! I need Sam Brocato and an assortment of Chlo?โดโรต้า ฉันต้องการ แซม โบรคาโต้ The Witches of Bushwick (2010)
I'll buy us all an assortment of sodas.คุณอยากจะดิ่มอะไรเหรอครับ? อ้าา ผมจะเลือกมาให้เลยละกันนะ ตกลงมั๊ย? Episode #1.4 (2010)
Although she does have a better assortment of hats.ยังไงหล่อนก็ได้หมวกหลายประเภท มากกว่าอยู่ดี The Kids Stay in the Picture (2011)
I got an assortment of body parts that tells me they did.ผมเจอชิ้นส่วนศพที่ บอกผมว่าพวกมันพลาด Cops & Robbers (2011)
We made it through storms and tidal waves... and a vicious assortment of seafood.เรารอดจากพายุและคลื่นยักษ์ รอดจากการเป็นอาหารของสัตว์ทะเล Ice Age: Continental Drift (2012)
You know, every year, over, like, an assortment of pies, my dads and I would sing these holiday medleys by the piano.ทุกๆปีที่ผ่านมา เหมือนการจัดประเภทของพาย พ่อกับฉันจะร้องเพลง เมดเล่ย์เพลงวันหยุดด้วยเปียโน Thanksgiving (2012)
You know that I'm at my best when I have my careful assortment of bells and whistles, like steel scaffolding or my gold lamé pants.เมื่อมีกระดิ่งเข้าชุดที่คัดมาอย่างดี และนกหวีด และนั่งร้านเหล็ก หรือกางเกงทองของฉัน Swan Song (2012)
The fact is, American secrets are for sale by an assortment of reputable vendors, myself included.ความจริงคือ ความลับของชาวอเมริกัน มีไว้เพื่อขาย โดยการจัดหาของพวกคนที่น่าเชื่อถือ ผมก็เป็นหนึ่งในนั้น Wujing (No. 84) (2013)
Probably committing an assortment of felonies.อาจกระทำ การแบ่งประเภทของ felonies Chappie (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่าง ๆ นานา[tāng-tāng nā-nā] (x) EN: all sorts of ; a variety of ; an assortment of  FR: un assortiment de ; toutes sortes de

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSORTMENT AH0 S AO1 R T M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assortment (n) ˈəsˈɔːtmənt (@1 s oo1 t m @ n t)
assortments (n) ˈəsˈɔːtmənts (@1 s oo1 t m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Musterkollektion {f}assortment of samples; sample collection [Add to Longdo]
Sortiment {n} | Sortimente {pl} | Sortiment {n} an Warenassortment | assortments | assortment of goods [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アソートメント[aso-tomento] (n) assortment [Add to Longdo]
詰め合わせ;詰合せ;詰合わせ;詰め合せ[つめあわせ, tsumeawase] (n) combination; assortment (of goods); assorted basket or box (e.g. of chocolates) [Add to Longdo]
詰め合わせる;詰め合せる;詰合わせる;詰合せる[つめあわせる, tsumeawaseru] (v1,vt) to pack an assortment of goods, etc. [Add to Longdo]
口分け[くちわけ, kuchiwake] (n) assortment [Add to Longdo]
彩り(P);色取り;色どり[いろどり, irodori] (n,vs) coloring; colouring; coloration; colouration; assortment; color scheme; colour scheme; makeup; (P) [Add to Longdo]
仕訳;仕分け[しわけ, shiwake] (n,vs) assortment journalizing (in bookkeeping); classification [Add to Longdo]
取り合わせ;取合わせ[とりあわせ, toriawase] (n) an assortment; combination [Add to Longdo]
種別[しゅべつ, shubetsu] (n,vs) classification; assortment; (P) [Add to Longdo]
独立の法則[どくりつのほうそく, dokuritsunohousoku] (n) (See メンデルの法則) (Mendel's) law of independent assortment [Add to Longdo]
品分け[しなわけ, shinawake] (n) assortment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assortment \As*sort"ment\ (-ment), n. [Cf. F. assortiment.]
   1. Act of assorting, or distributing into sorts, kinds, or
    classes.
    [1913 Webster]
 
   2. A collection or quantity of things distributed into kinds
    or sorts; a number of things assorted.
    [1913 Webster]
 
   3. A collection containing a variety of sorts or kinds
    adapted to various wants, demands, or purposes; as, an
    assortment of goods.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assortment
   n 1: a collection containing a variety of sorts of things; "a
      great assortment of cars was on display"; "he had a variety
      of disorders"; "a veritable smorgasbord of religions" [syn:
      {assortment}, {mixture}, {mixed bag}, {miscellany},
      {miscellanea}, {variety}, {salmagundi}, {smorgasbord},
      {potpourri}, {motley}]
   2: the act of distributing things into classes or categories of
     the same type [syn: {categorization}, {categorisation},
     {classification}, {compartmentalization},
     {compartmentalisation}, {assortment}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top