Search result for

arthritis

(44 entries)
(0.0289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arthritis-, *arthritis*.
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
arthritis (n ) โรคปวดข้อ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arthritis    [N] ภาวะข้อต่ออักเสบ, Syn. inflammation of a joint

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arthritisข้ออักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arthritisข้ออักเสบ [TU Subject Heading]
Arthritisข้ออักเสบ, โรคไขข้ออักเสบ, การอักเสบของข้อต่อ, โรคข้อ, โรคข้ออักเสบ, โรคปวดข้อ, การอักเสบของข้อไหล่, ข้อต่ออักเสบ, โรคข้ออักเสบ [การแพทย์]
Arthritis, Allergenicข้ออักเสบจากเหตุภูมิแพ้ [การแพทย์]
Arthritis, Degenerativeโรคกระดูกเสื่อมตามสภาพวัย [การแพทย์]
Arthritis, Gonococcalข้ออักเสบจากเชื้อหนองใน [การแพทย์]
Arthritis, Gonococcusข้ออักเสบเพราะเชื้อโกโนเรีย [การแพทย์]
Arthritis, Goutyโรคเกาต์, โรคข้ออักเสบแบบเก๊าต์, ข้ออักเสบ, ข้ออักเสบเนื่องจากมีกรดยูริคเพิ่มขึ้น [การแพทย์]
Arthritis, Gouty, Chronicเกาท์แบบเรื้อรัง [การแพทย์]
Arthritis, Hypertrophicข้ออักเสบชนิดมีกระดูกงอก [การแพทย์]
Arthritis, Infectiousข้ออักเสบติดเชื้อ [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arthritis(อาร์ไธร'ทิส) n. ข้อต่ออักเสบ.
rheumatoid arthritisโรคเรื้อรังที่มีอาการอักเสบตามข้อต่อ,รูปสัณฐานผิดปกติและอื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
arthritis(n) ข้อต่ออักเสบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Just a used-up con with arthritis in both hands.เพียงแค่ con ที่ใช้กับโรคข้ออักเสบในมือทั้งสองข้าง The Shawshank Redemption (1994)
All I got left over the years is... arthritis that hurts like hell when it rainsทุกอย่างกลายเป็นอดีตไปหมดแล้ว ฝนตกหนักทีไร โดนโรคไขข้อเล่นงานทุกทีไป Spygirl (2004)
I think he gave me arthritis. I'll need treatment, I'm sure.ฉันคิดว่าเขาคงข้ออักเสบ ฉันจะดูแลเขา ฉันมั่นใจ The Host (2006)
the dude's got a bum hip,and he smells like arthritis cream.เพื่อนของผมคนนี้ก้นก็ย้อย แถมกลิ่นเหมือนยานวดแก้ไขข้อ Let the Truth Sting (2007)
My arthritis seems a little better.โรคข้ออักเสบของแม่ก็เหมือนจะดีขึ้นด้วย 9 Ends 2 Out (2007)
My dear Mrs. Hunter, you have arthritis, don't you?คุณนายฮันเตอร์ที่รัก คุณเป็นโรคข้ออักเสบใช่ไหม There Will Be Blood (2007)
My grandmother has arthritis in her hands, and she can't bend down and paint her toes.ย่าฉันเป็นโรคข้อมืออักเสบ และท่านก็ก้มลงไปทาเล็บเท้าไม่ได้ Numb (2007)
Even though he has arthritis in his hands, too.แม้ว่าท่านจะเป็นโรคข้อมืออักเสบด้วยเหมือนกัน Numb (2007)
But he got arthritis then, and he killed himself.แต่ต่อมาพ่อป่วยเป็นโรคข้ออักเสบ เลยฆ่าตัวตาย Once (2007)
There's a cancer drug That's used off-Label for arthritis.ยามะเร็งนั่นไม่ใช้ในโรคข้ออักเสบ Not Cancer (2008)
There's no record of arthritis. Did you interview all the tuba students?ไม่มีบันทึกเรื่องข้ออักเสบ คุณสอบถามลูกศิษย์เขาหมดแล้ว Not Cancer (2008)
Brought him methotrexate so he could hide his arthritis.เอายาmethotrexateให้เขา ดังนั้นเขาซ่อนโรคข้ออักเสบของเขาได้ Not Cancer (2008)
Rheumatoid arthritis.โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ Dying Changes Everything (2008)
I'm not sure if he can hear, bones indicate severe arthritis.ผมไม่แน่ใจว่าเขาได้ยินหรือเปล่า กระดูกก็เป็นโรคข้อต่ออักเสบขั้นรุนแรง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
That's because she has arthritis.เพราะมันข้ออักเสบ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTHRITIS    AA0 R TH R AY1 T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arthritis    (n) (aa2 th r ai1 t i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arthritis {f}; Gelenkentzündung {f} [med.]arthritis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
関節リウマチ;関節リューマチ[かんせつリウマチ(関節リウマチ);かんせつリューマチ(関節リューマチ), kansetsu riumachi ( kansetsu riumachi ); kansetsu ryu-machi ( kansetsu ryu-machi )] (n) rheumatoid arthritis [Add to Longdo]
関節炎[かんせつえん, kansetsuen] (adj-na,n) arthritis [Add to Longdo]
骨関節症[こつかんせつしょう, kotsukansetsushou] (n) osteoarthritis [Add to Longdo]
変形性股関節症[へんけいせいこかんせつしょう, henkeiseikokansetsushou] (n) coxarthrosis; osteoarthritis of the hip [Add to Longdo]
慢性関節リウマチ;慢性関節リューマチ[まんせいかんせつリウマチ(慢性関節リウマチ);まんせいかんせつリューマチ(慢性関節リューマチ), manseikansetsu riumachi ( mansei kansetsu riumachi ); manseikansetsu ryu-machi ( ma] (n) (obs) (See 関節リウマチ) chronic rheumatoid arthritis [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
关节炎[guān jié yán, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄝˊ ㄧㄢˊ, / ] arthritis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arthritis \Ar*thri"tis\ ([aum]r*thr[imac]"t[i^]s), n. [L., fr.
   Gr. 'arqri^tis (as if fem. of 'arqri`tis belonging to the
   joints, sc. no`sos disease) gout, fr. 'a`rqron a joint.]
   (Med.)
   Any inflammation of the joints, including the gout. A variety
   of forms of arthritis are recognized, some of which (such as
   {rheumatoid arthritis}, also called {arthritis deformans} and
   {arthritis nodosa}) are chronic and progressive, and lead to
   incapacitation and deformity.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arthritis
   n 1: inflammation of a joint or joints

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 arthritis
   arthritis
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Arthritis [artriːtis] (n) , s.(f )
   arthritis
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top