ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

archeo

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -archeo-, *archeo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
archeo[PRF] โบราณ
archeology[N] โบราณคดี, See also: โบราณคดีวิทยา, Syn. archaeology
archeologist[N] นักโบราณคดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archeo-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า "แรกเริ่ม"
archeology(อาร์คีออล'โลจี) n. โบราณคดี. -archeologic (al) adj. archeologist n.
archeosporium(อาร์'คีโอสพอ'เรียม) n. = archespore
archeozoic(อาร์คีโอโซ'อิค) adj. เกี่ยวกับสมัยดึกดำบรรพ์ยุค Precambrian (ประมาณ 1000-3000 ล้านปีมาแล้ว)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Sculli, I left my Egyptian archeology book inside.คุณ สโคลลี่ ผมลืมหนังสือ สถาปัตยกรรมอิยิปห์ไว้ที่นี่ครับ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
This is probably less familiar. It was discovered by archeologists--นี่อาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่ ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดี... Mona Lisa Smile (2003)
Jen is a geologist and a site surveyor, not an anthropologist, archeologist, or Unitologist.เจน เป็นนักธรณีวิทยา นักสำรวจ ไม่ใช่นักมนุษย์วิทายา นักโบราณคดี หรือ ยูนิสโตโลจิส Dead Space: Downfall (2008)
The archeologist?ที่เป้นนักโบราณคดีหรือเปล่า \ ใช่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I'm a tenured professor of archeology.ฉันเป็นอาจารย์สอนโบราณคดี Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
If you want to be a good archeologist, you got to get out of the library!ถ้าคุณอยากเป็นนักโบราณคดีที่ดี คุณต้องออกจากห้องสมุด Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
They were archeologists.เราเป็นนักโบราณคดี Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
They give them their colors. They're called archeobacteria.พวกมันมีหลากสี และถูกเรียกว่า อาร์คิโอแบคทีเรีย Home (2009)
Say something archeological.พูดบางอย่างเกี่ยวกับโบราณคดีสิ Human (2010)
They've got it on display at the National Archeology Museum in Athens.ที่พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ ในกรุงเอเธนส์ Goodbye Yellow Brick Road (2010)
Okay, so here is a additive stereolithograph that I borrowed from Archeology.เอาล่ะ ตรงนี้ เครื่องสเตอริโอไลโตกราฟฟี่ ที่ทำเพิ่มขึ้นมา ที่ฉันยืมมาจากแผนกโบราณคดี The Bones That Weren't (2010)
How does an archeology professor get that good with a whip?ทำไมโปรเฟสเซอร์ด้านวัตถุโบราณ ถึงใช้แส้เก่งล่ะ? The 21-Second Excitation (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
archeoHe is an archeologist's assistant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักโบราณคดี[N] archeologist, Example: ณรงค์เป็นนักโบราณคดีที่เชี่ยวชาญเรื่องขอม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณสถานและโบราณวัตถุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบราณคดี[n.] (bōrānnakhadī) EN: archeology   FR: archéologie [f]
โบราณคดีวิทยา[n.] (bōrānnakhadīwitthayā) EN: archeology   FR: archéologie [f]
นักโบราณคดี[n.] (nak bōrānnakhadī) EN: archeologist   FR: archéologue [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCHEOLOGY    AA2 R K IY0 AA1 L AH0 JH IY0
ARCHEOLOGICAL    AA2 R K IY0 AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
archeology    (n) ˌaːkɪˈɒləʤiː (aa2 k i o1 l @ jh ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
考古[kǎo gǔ, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ, ] archeology, #8,893 [Add to Longdo]
考古学[kǎo gǔ xué, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] archeology, #41,337 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
金印[きんいん, kin'in] (n) golden stamp (archeol) [Add to Longdo]
考古学[こうこがく, koukogaku] (n,adj-no) archaeology; archeology; (P) [Add to Longdo]
考古学界[こうこがくかい, koukogakukai] (n) archeological world (archaeological); world of archeology; archeological circles [Add to Longdo]
考古学者[こうこがくしゃ, koukogakusha] (n) archeologist; archaeologist [Add to Longdo]
始生代[しせいだい, shiseidai] (n) Archaeozoic (Archeozoic) Era [Add to Longdo]
出土[しゅつど, shutsudo] (n,vs) archeological excavation (archaeological); (P) [Add to Longdo]
出土地[しゅつどち, shutsudochi] (n) archeological site (archaeological) [Add to Longdo]
太古代[たいこだい, taikodai] (n) Archaeozoic (Archeozoic) Era [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top