ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

archeozoic

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -archeozoic-, *archeozoic*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archeozoic(อาร์คีโอโซ'อิค) adj. เกี่ยวกับสมัยดึกดำบรรพ์ยุค Precambrian (ประมาณ 1000-3000 ล้านปีมาแล้ว)

Japanese-English: EDICT Dictionary
始生代[しせいだい, shiseidai] (n) Archaeozoic (Archeozoic) Era [Add to Longdo]
太古代[たいこだい, taikodai] (n) Archaeozoic (Archeozoic) Era [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 archeozoic \archeozoic\ adj.
   1. 1 (Geol.) same as {archaeozoic}.
 
   Syn: archaeozoic
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Archeozoic \Archeozoic\ n.
   1. 1 the time from 1.5 billion to 5 billion years ago, when
    the earth's crust was formed; the time when only
    unicellular organisms and the earliest forms of life are
    present. Same as {Archaeozoic}.
 
   Syn: Archaeozoic, Archeozoic era, Archaeozoic era
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 archeozoic
   adj 1: of or belonging to earlier of two divisions of the
       Precambrian era; "archeozoic life forms" [syn:
       {archeozoic}, {archaeozoic}]
   n 1: the time from 3,800 million years to 2,500 million years
      ago; earth's crust formed; unicellular organisms are
      earliest forms of life [syn: {Archean}, {Archean eon},
      {Archean aeon}, {Archeozoic}, {Archaeozoic}, {Archeozoic
      eon}, {Archaeozoic aeon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top