ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anionic

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anionic-, *anionic*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anionicประจุลบ, มีประจุลบ, มีประจุไฟฟ้าลบ [การแพทย์]
Anionicsสารที่มีประจุลบ [การแพทย์]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阴离子部位[yīn lí zǐ bù wèi, ㄧㄣ ㄌㄧˊ ㄗˇ ㄅㄨˋ ㄨㄟˋ, / ] anionic site [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 anionic \anionic\ adj.
   1. having the character of an anion; negatively charged;
    containing anions; -- of atoms, molecules, and groups of
    atoms. Contrasted with {cationic}.
    [PJC]
 
   2. of or pertaining to anions. Contrasted with {cationic}
    [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 anionic \anionic\ n.
   1. a class of synthetic detergents in which the molecules do
    not ionize in aqueous solutions.
 
   Syn: anionic detergent, non-ionic detergent
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anionic
   adj 1: of or relating to anions [ant: {cationic}]
   n 1: a class of synthetic detergents in which the molecules do
      not ionize in aqueous solutions [syn: {anionic detergent},
      {anionic}, {non-ionic detergent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top