ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anesthesia

AE2 N IH0 S TH IY1 ZH IY2 AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anesthesia-, *anesthesia*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anesthesia(n) การไร้ความรู้สึก, See also: การชา, การสูญเสียความรู้สึก, Syn. insentience, unconsciousness, numbness
anesthesia(n) การไร้อารมณ์, See also: การไม่สนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anesthesia(แอนเนสธี' เซีย) n. การไร้ความรู้สึกต่อความเจ็บปวด, อาการชา.

English-Thai: Nontri Dictionary
anesthesia(n) การหมดความรู้สึก, การชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anesthesia shock; shock, anaesthesiaช็อกเหตุยาสลบเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anesthesia; anaesthesia๑. อาการชา, อาการไม่รู้สึก [ มีความหมายเหมือนกับ numbness ]๒. การชา๓. การให้ยาชา [ ศัพท์ที่มีคำ anesthesia ประกอบ ดูที่ anaesthesia, ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anesthesiaการระงับความรู้สึก [TU Subject Heading]
Anesthesiaการระงับความรู้สึก, ระงับความรู้สึก, การไม่รู้สึก, การไม่รู้สึกปวด, การสูญเสียความรู้สึก, การใช้ยาระงับความรู้สึก, ชา, ยาระงับความรู้สึก, ยาสลบ, ไม่มีความรู้สึก, อาการชา [การแพทย์]
Anesthesia, Conductionระงับความรู้สึกเฉพาะบริเวณ, การระงับความรู้สึกเฉพาะบริเวณ [การแพทย์]
Anesthesia, Dentalการระงับความรู้สึกทางทันตกรรม [TU Subject Heading]
Anesthesia, Dentalการระงับความรู้สึกทันตกรรม, ระงับความรู้สึกทางทันตกรรม [การแพทย์]
Anesthesia, Epiduralระงับความรู้สึกทางไขสันหลังชั้นนอก [การแพทย์]
Anesthesia, Generalยาสลบ, การดมยาสลบ, ยาสลบชนิดออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย, การเจ็บปวดทั้งในเวลาหลับ, วิธีดมยา, ระงับความรู้สึกทั่วไป, การให้ยาดมสลบ, การระงับความรู้สึกทั่วไป [การแพทย์]
Anesthesia, Glove and Stockingการเสียความรู้สึกเริ่มบริเวณปลายเท้าปลายมือค่อย [การแพทย์]
Anesthesia, Inhalationการระงับความรู้สึกโดยวิธีสูด, ระงับความรู้สึกด้วยวิธีสูด [การแพทย์]
Anesthesia, Intratrachealการระงับความรู้สึกทางหลอดลมคอ, ระงับความรู้สึกทางหลอดลม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right, let's bring him off anesthesia and start him on 100% o-2.เอาละ, หยุดให้ยาชา และปลุกเขาที่ 100 เปอร์เซนต์ 0-2 Kung Fu Fighting (2007)
Well, no anesthesia means no ventilator.งั้นเหรอ, Kung Fu Fighting (2007)
And no anesthesia either.หนูแค่ไม่อยากเป็นแฟนเขา Sparks Fly Out (2008)
We had no anesthesia at the time. Apart from a bit of whiskey.การผ่าตัด Sparks Fly Out (2008)
Someone under anesthesia who's still alive.คนที่โดนยาชาแล้วยังมีชีวิตอยู่ Brave New World (2008)
Let the kid spend more time under anesthesia with his skull cracked open.ให้เด็กนี่หมดสตินานขึ้น กระโหลกเค้าเปิดอยู่ House Divided (2009)
The fact that he's stealing medical equipment like sterilizing agents and anesthesia tells us he may be performing experiments or surgeries on his victims.เขาขโมยอุปกรณ์การแพทย์ เช่น ยาฆ่าเชื้อ ยาชา เพื่อทดลอง หรือผ่าตัดเหยื่อ To Hell... And Back (2009)
The anesthesia should wear off within the hour.ฤทธิ์ยาสลบจะหมด ภายใน 1 ชม.นี้ Faceless, Nameless (2009)
Plus, they're under anesthesia half the time. How bad can it be?อีกอย่าง พวกเขาก็ไม่รู้สึกตัว เกือบตลอดเวลา มันจะแย่แค่ไหนเชียว? I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
He feels pain just like the rest of us, but anesthesia won't work on him.เขารู็สึกเจ็บปวดเหมือนกับพวกเราที่เหลือ - แต่ยาชาใช้กับเค้าไม่ได้ผล X-Men Origins: Wolverine (2009)
Yeah, I just do anesthesia these days.ใช่ เดี๋ยวนี้ฉันแค่ทำเรื่องยาสลบ Repo Men (2010)
Anesthesia isn't something to joke about. It's serious.รมยาสลบไม่ใช่เรื่องเล่นๆ มันซีเรียสนะ Britney/Brittany (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anesthesiaHe was put under anesthesia.
anesthesiaThe hospital patient dropped off shortly after the doctor injected him with anesthesia.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาสลบ[yāsalop] (n) EN: anaesthetic = anesthetic (Am.)  FR: anesthésique [ m ] ; anesthésiant [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANESTHESIA AE2 N IH0 S TH IY1 ZH IY2 AH0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
麻醉[má zuì, ㄇㄚˊ ㄗㄨㄟˋ, ] anesthesia; fig. to poison (sb's mind) #7,527 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anästhesie { f }; Betäubung { f }; Narkose { f } [ med. ]anesthesia [ Am. ]; anaesthesia [ Br. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
局所[きょくしょ, kyokusho] (n, adj-no) (1) section; local; (2) (abbr) (See 局所麻酔) local anesthesia; (adj-no) (3) localized; topical [Add to Longdo]
局所麻酔[きょくしょますい, kyokushomasui] (n) local anesthesia; local anaesthesia [Add to Longdo]
局部的[きょくぶてき, kyokubuteki] (adj-na) local; localized (as in pain or anesthesia); regional [Add to Longdo]
局部麻酔[きょくぶますい, kyokubumasui] (n) local anesthesia; local anaesthesia; local anaesthetic; local anesthetic [Add to Longdo]
小児麻酔[しょうにますい, shounimasui] (n) pediatric anesthesia [Add to Longdo]
脊椎麻酔[せきついますい, sekitsuimasui] (n) spinal anesthesia [Add to Longdo]
全身麻酔[ぜんしんますい, zenshinmasui] (n) general anesthesia; general anaesthesia [Add to Longdo]
低体温麻酔[ていたいおんますい, teitaionmasui] (n) hypothermic anesthesia; hypothermic anaesthesia [Add to Longdo]
麻酔(P);痲酔;麻睡(iK)[ますい, masui] (n, adj-no) anaesthesia; anesthesia; (P) [Add to Longdo]
鍼麻酔[はりますい, harimasui] (n) anesthesia by acupuncture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 anaesthesia \an`[ae]s*the"si*a\, anesthesia
 \an`es*the"si*a\([a^]n`[e^]s*th[=e]"z[-e]*[.a] or
   [a^]n`[e^]s*th[=e]"zh[.a]), n. [NL., fr. Gr. 'anaisqhsi`a;
   'an priv. + a'i`sqhsis feeling, a'isqa`nesqai to feel: cf. F.
   anesth['e]sie. See {aesthetics}.] (Med.)
   Entire or partial loss or absence of feeling or sensation; a
   state of general or local insensibility produced by disease
   or by the inhalation or application of an anaesthetic. AS
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anesthesia \An`es*the"si*a\, n., Anesthetic \An`es*thet"ic\, a.
   Same as {An[ae]sthesia}, {An[ae]sthetic}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anesthesia
   n 1: loss of bodily sensation with or without loss of
      consciousness [syn: {anesthesia}, {anaesthesia}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top