ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anesthesia

AE2 N AH0 S TH IY1 ZH AH0   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anesthesia-, *anesthesia*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anesthesia[N] การไร้ความรู้สึก, See also: การชา, การสูญเสียความรู้สึก, Syn. insentience, unconsciousness, numbness
anesthesia[N] การไร้อารมณ์, See also: การไม่สนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anesthesia(แอนเนสธี' เซีย) n. การไร้ความรู้สึกต่อความเจ็บปวด,อาการชา.

English-Thai: Nontri Dictionary
anesthesia(n) การหมดความรู้สึก,การชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anesthesia shock; shock, anaesthesiaช็อกเหตุยาสลบเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anesthesia; anaesthesia๑. อาการชา, อาการไม่รู้สึก [มีความหมายเหมือนกับ numbness]๒. การชา๓. การให้ยาชา [ศัพท์ที่มีคำ anesthesia ประกอบ ดูที่ anaesthesia,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anesthesiaการระงับความรู้สึก [TU Subject Heading]
Anesthesiaการระงับความรู้สึก, ระงับความรู้สึก, การไม่รู้สึก, การไม่รู้สึกปวด, การสูญเสียความรู้สึก, การใช้ยาระงับความรู้สึก, ชา, ยาระงับความรู้สึก, ยาสลบ, ไม่มีความรู้สึก, อาการชา [การแพทย์]
Anesthesia, Conductionระงับความรู้สึกเฉพาะบริเวณ, การระงับความรู้สึกเฉพาะบริเวณ [การแพทย์]
Anesthesia, Dentalการระงับความรู้สึกทางทันตกรรม [TU Subject Heading]
Anesthesia, Dentalการระงับความรู้สึกทันตกรรม, ระงับความรู้สึกทางทันตกรรม [การแพทย์]
Anesthesia, Epiduralระงับความรู้สึกทางไขสันหลังชั้นนอก [การแพทย์]
Anesthesia, Generalยาสลบ, การดมยาสลบ, ยาสลบชนิดออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย, การเจ็บปวดทั้งในเวลาหลับ, วิธีดมยา, ระงับความรู้สึกทั่วไป, การให้ยาดมสลบ, การระงับความรู้สึกทั่วไป [การแพทย์]
Anesthesia, Glove and Stockingการเสียความรู้สึกเริ่มบริเวณปลายเท้าปลายมือค่อย [การแพทย์]
Anesthesia, Inhalationการระงับความรู้สึกโดยวิธีสูด, ระงับความรู้สึกด้วยวิธีสูด [การแพทย์]
Anesthesia, Intratrachealการระงับความรู้สึกทางหลอดลมคอ, ระงับความรู้สึกทางหลอดลม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
God only knows why! Like that Russian babe, Anesthesia.อย่างอีหนูรัสเซีย อนาสเตเซีย Titanic (1997)
The anesthesia's light.ดมยาไม่พอ A Change Is Gonna Come (2007)
All right, let's bring him off anesthesia and start him on 100% o-2.เอาละ,หยุดให้ยาชา และปลุกเขาที่ 100 เปอร์เซนต์ 0-2 Kung Fu Fighting (2007)
And since you're allergic to the anesthesia... so I'll just, uh...และเพราะว่าคุณเป็นโรค แพ้ยาชา ดังนั้น ผมแค่,อืม... Kung Fu Fighting (2007)
Aren't you supposed to be in surgery? The guy is allergic to anesthesia. The surgery was canceled.คนนั้นเขาเป็นโรคภูมิแพ้อาการชา ผ่าตัดก็เลยยกเลิกไป Kung Fu Fighting (2007)
Dr. Hahn, I know how you can do the surgery on the patient who is allergic to anesthesia.ดร.ฮานน์ ฉันรู้วิธีผ่าตัดกับคนไข้ ที่เป็นภูมิแพ้อาการชา Kung Fu Fighting (2007)
Well, no anesthesia means no ventilator.งั้นเหรอ, Kung Fu Fighting (2007)
And no anesthesia either.หนูแค่ไม่อยากเป็นแฟนเขา Sparks Fly Out (2008)
We had no anesthesia at the time. Apart from a bit of whiskey.การผ่าตัด Sparks Fly Out (2008)
he'd perform surgery on his victims, remove the pituitary gland before he overdosed them with anesthesia.เขาได้กระทำการผ่าตัดกับเหยื่อ, เอาแกนต่อมใต้สมองออกก่อนที่เขาจะให้ยาขนาดมาก เพื่อให้เหยื่อไร้ความรู้สึก. The Same Old Story (2008)
she is going into cardiac arrest due to an overdose of anesthesia.เธอกำลังจะเข้าสู้อาการ \ หัวใจล้มเหลว The Same Old Story (2008)
Someone under anesthesia who's still alive.คนที่โดนยาชาแล้วยังมีชีวิตอยู่ Brave New World (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anesthesiaHe was put under anesthesia.
anesthesiaThe hospital patient dropped off shortly after the doctor injected him with anesthesia.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาสลบ[n.] (yāsalop) EN: anaesthetic = anesthetic (Am.)   FR: anesthésique [m] ; anesthésiant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANESTHESIA    AE2 N AH0 S TH IY1 ZH AH0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
麻醉[má zuì, ㄇㄚˊ ㄗㄨㄟˋ, ] anesthesia; fig. to poison (sb's mind), #7,527 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anästhesie {f}; Betäubung {f}; Narkose {f} [med.]anesthesia [Am.]; anaesthesia [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
局所[きょくしょ, kyokusho] (n,adj-no) (1) section; local; (2) (abbr) (See 局所麻酔) local anesthesia; (adj-no) (3) localized; topical [Add to Longdo]
局所麻酔[きょくしょますい, kyokushomasui] (n) local anesthesia; local anaesthesia [Add to Longdo]
局部的[きょくぶてき, kyokubuteki] (adj-na) local; localized (as in pain or anesthesia); regional [Add to Longdo]
局部麻酔[きょくぶますい, kyokubumasui] (n) local anesthesia; local anaesthesia; local anaesthetic; local anesthetic [Add to Longdo]
小児麻酔[しょうにますい, shounimasui] (n) pediatric anesthesia [Add to Longdo]
脊椎麻酔[せきついますい, sekitsuimasui] (n) spinal anesthesia [Add to Longdo]
全身麻酔[ぜんしんますい, zenshinmasui] (n) general anesthesia; general anaesthesia [Add to Longdo]
低体温麻酔[ていたいおんますい, teitaionmasui] (n) hypothermic anesthesia; hypothermic anaesthesia [Add to Longdo]
麻酔(P);痲酔;麻睡(iK)[ますい, masui] (n,adj-no) anaesthesia; anesthesia; (P) [Add to Longdo]
鍼麻酔[はりますい, harimasui] (n) anesthesia by acupuncture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 anaesthesia \an`[ae]s*the"si*a\, anesthesia
 \an`es*the"si*a\([a^]n`[e^]s*th[=e]"z[-e]*[.a] or
   [a^]n`[e^]s*th[=e]"zh[.a]), n. [NL., fr. Gr. 'anaisqhsi`a;
   'an priv. + a'i`sqhsis feeling, a'isqa`nesqai to feel: cf. F.
   anesth['e]sie. See {aesthetics}.] (Med.)
   Entire or partial loss or absence of feeling or sensation; a
   state of general or local insensibility produced by disease
   or by the inhalation or application of an anaesthetic. AS
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anesthesia \An`es*the"si*a\, n., Anesthetic \An`es*thet"ic\, a.
   Same as {An[ae]sthesia}, {An[ae]sthetic}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anesthesia
   n 1: loss of bodily sensation with or without loss of
      consciousness [syn: {anesthesia}, {anaesthesia}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top