ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anaesthesia

AE2 N IH0 S TH IY1 ZH IY2 AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anaesthesia-, *anaesthesia*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anaesthesia(แอนเอสธี' เซีย) n. การไร้ความรู้สึก, การทำให้ชา, ภาวะชา. -anesthetic adj., -n. anesthetist (loss of sensation)

English-Thai: Nontri Dictionary
anaesthesia(n) การหมดความรู้สึก, การชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anaesthesia shock; shock, anesthesiaช็อกเหตุยาสลบเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anaesthesia, generalอาการสลบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anaesthesia, localอาการชาเฉพาะที่, อาการไม่รู้สึกเฉพาะที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anaesthesia, nursingการพยาบาลวิสัญญี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anaesthesia, spinalการชาโดยฉีดยาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anaesthesia; anesthesia๑. อาการชา, อาการไม่รู้สึก [ มีความหมายเหมือนกับ numbness ]๒. การชา๓. การให้ยาชา [ ศัพท์ที่มีคำ anesthesia ประกอบ ดูที่ anaesthesia, ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anaesthesiaI'll give you anaesthesia.
anaesthesiaThe injured person wailed with pain after recovering from the anaesthesia.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANAESTHESIA AE2 N IH0 S TH IY1 ZH IY2 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anaesthesia (n) ˌænɪsθˈiːzɪəʳ (a2 n i s th ii1 z i@)

Japanese-English: EDICT Dictionary
覚める(P);醒める[さめる, sameru] (v1, vi) (1) to wake; to wake up; (2) to become sober; to sober up; to regain consciousness (e.g. after anaesthesia); (3) to come to one's senses; to be disillusioned; (P) [Add to Longdo]
局所麻酔[きょくしょますい, kyokushomasui] (n) local anesthesia; local anaesthesia [Add to Longdo]
局部麻酔[きょくぶますい, kyokubumasui] (n) local anesthesia; local anaesthesia; local anaesthetic; local anesthetic [Add to Longdo]
全身麻酔[ぜんしんますい, zenshinmasui] (n) general anesthesia; general anaesthesia [Add to Longdo]
低体温麻酔[ていたいおんますい, teitaionmasui] (n) hypothermic anesthesia; hypothermic anaesthesia [Add to Longdo]
麻酔(P);痲酔;麻睡(iK)[ますい, masui] (n, adj-no) anaesthesia; anesthesia; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 anaesthesia \an`[ae]s*the"si*a\, anesthesia
 \an`es*the"si*a\([a^]n`[e^]s*th[=e]"z[-e]*[.a] or
   [a^]n`[e^]s*th[=e]"zh[.a]), n. [NL., fr. Gr. 'anaisqhsi`a;
   'an priv. + a'i`sqhsis feeling, a'isqa`nesqai to feel: cf. F.
   anesth['e]sie. See {aesthetics}.] (Med.)
   Entire or partial loss or absence of feeling or sensation; a
   state of general or local insensibility produced by disease
   or by the inhalation or application of an anaesthetic. AS
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anaesthesia
   n 1: loss of bodily sensation with or without loss of
      consciousness [syn: {anesthesia}, {anaesthesia}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top