Search result for

fetish

(44 entries)
(0.0036 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fetish-, *fetish*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fetish(เฟท'ทิช) เครื่องราง,สิ่งที่เชื่อว่ามีอำนาจเวทมนตร์,สิ่งที่นับถือทางไสยศาสตร์., Syn. fetich,talisman,amulet

English-Thai: Nontri Dictionary
fetish(n) เครื่องราง,ของขลัง
fetishism(n) การเชื่อเครื่องราง,ความเชื่อทางไสยศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fetishism(จิตเวช.) การเกิดอารมณ์เพศจากสิ่งเฉพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fetishic Behaviorsการชอบเครื่องชั้นในหรือเสื้อผ้าเครื่องใช้ของสตรี [การแพทย์]
Fetishismพวกที่มีความใคร่กับวัตถุสิ่งของของเพศตรงข้าม,การมีความสุขทางเพศกับส่วนของร่างกายหรือวัตถุ,ประเภทสนใจในเรื่องสิ่งของหรือชอบสะสมของของเพศตรงข้าม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fetish (n ) วัตถุที่แสดงความคลั่งไคล้ทางเพศ อาทิ ชุดชั้นใน รองเท้า ฯลฯ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe the victims all share the same fetish.บางทีเหยื่ออาจจะมีความชอบในวัตถุทางเพศเหมือนๆกัน Pleasure Is My Business (2009)
And here's a picture of him as fetish batman.และนี่คือรูปของเขา ตอนเป็นมนุษย์ค้างคาว Pleasure Is My Business (2009)
Mutilation fetish.แผ่นซีดีหนังโป๊ Potlatch (2009)
Ugh. A cargo short fetishอี๋ กางเกงลายทหารเหมือนของขลัง The Freshmen (2009)
Didn't want it. Practically fetishised their anonymity.ไม่ต้องการเลย และเขายังมีความเชื่อ ไสยศาสตร์แบบจำเพาะด้วย A561984 (2009)
Porn star movie fetish?ดาราหนังโป๊เต้นยั่วใช่ไหม Caregiver (2010)
So she can fetishize them like the objects she's lost.เพื่อที่เธอจะได้ให้พวกเหยื่อ แทนที่สิ่งของที่เธอเสียไป The Uncanny Valley (2010)
More flashy maitre d' than motorcycle fetish.แต่นี่ดูเหมือนไอ้งั่งในเสื้อกั๊กมอเตอร์ไซค์ Batman: Under the Red Hood (2010)
Mine was more flashy maitre d' than motorcycle fetish.แต่ของฉันดูดีมีระดับกว่า ชุดบ้ามอเตอร์ไซค์ของแกเยอะ Batman: Under the Red Hood (2010)
She's got one of these fetish things- wants to get peed on.เธอเป็นคนที่อารมณ์ทางเพศสูงมาก อยากขึ้นรถมาด้วย One Minute (2010)
If these tattoos are a fetish,ถ้ารอยสักเหล่านี้เป็นวัตถุที่ แสดงความคลั่งไคล้ทางเพศ ...A Thousand Words (2010)
After ten years of putting up with his foot fetish and snoring, he betrays me like that?เป็น 10 ปีที่ต้องทน กับอาการเท้าเหม็นๆ และเสียงกรน เขาหักหลังฉันแบบนี้น่ะเหรอ Under the Gun (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fetishIt's not like I've got any special interest in gym shorts - I've not got that fetish, I think.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องราง[n.] (khreūangrāng) EN: amulet ; charm ; fetish ; talisman   FR: amulette [f] ; talisman [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FETISH    F EH1 T IH0 SH
FETISHISM    F EH1 T IH0 SH IH2 Z AH0 M
FETISHIST    F EH1 T IH0 SH AH0 S T
FETISHISTS    F EH1 T IH0 SH AH0 S T S
FETISHISTS    F EH1 T IH0 SH AH0 S S
FETISHISTS    F EH1 T IH0 SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fetish    (n) (f e1 t i sh)
fetishes    (n) (f e1 t i sh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fetisch {m} | Fetische {pl}fetish | fetishes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くびれフェチ;クビレフェチ[, kubire fechi ; kubirefechi] (n) (sl) (See 括れ) small waist fetish (from kubire fetish); wasp waist fetish [Add to Longdo]
じゅうじゅう;ジュージュー[, juujuu ; ju-ju-] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sizzle (as in meat cooking); sizzling sound; frizzle; (n) (2) juju (African fetish) [Add to Longdo]
でぶ専;デブ専[でぶせん(でぶ専);デブせん(デブ専);デブセン, debusen ( debu sen ); debu sen ( debu sen ); debusen] (n) (sl) chubby-chasing (fat fetishism); chubby-chaser [Add to Longdo]
フェチ[, fechi] (n) (1) (abbr) fetish; (2) passion; enthusiasm [Add to Longdo]
フェティシズム[, feteishizumu] (n) fetishism [Add to Longdo]
フェティッシュ[, feteisshu] (n) fetish [Add to Longdo]
呪物[じゅぶつ, jubutsu] (n) fetish [Add to Longdo]
呪物崇拝[じゅぶつすうはい, jubutsusuuhai] (n) fetishism [Add to Longdo]
拝物教[はいぶつきょう, haibutsukyou] (n) fetishism [Add to Longdo]
物神性[ぶっしんせい, busshinsei] (n) fetish character (in Marx's commodity fetishism) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拜物教[bài wù jiào, ㄅㄞˋ ˋ ㄐㄧㄠˋ, ] fetishism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fetish \Fe"tish\, n., Fetishism \Fe"tish*ism\ (? or ?; 277), n.,
 Fetishistic \Fe`tish*is"tic\, a.
   See {Fetich}, n., {Fetichism}, n., {Fetichistic}, a.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fetich \Fe"tich\, Fetish \Fe"tish\, n.[F. f['e]tiche, from Pg.
   feiti?o, adj., n., sorcery, charm, fr. L. facticius made by
   art, artifical, factitious. See {Factitious}.]
   1. A material object supposed among certain African tribes to
    represent in such a way, or to be so connected with, a
    supernatural being, that the possession of it gives to the
    possessor power to control that being.
    [1913 Webster]
 
   2. Any object to which one is excessively devoted. fetichism

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fetish
   n 1: a form of sexual desire in which gratification depends to
      an abnormal degree on some object or item of clothing or
      part of the body; "common male fetishes are breasts, legs,
      hair, shoes, and underwear"
   2: a charm superstitiously believed to embody magical powers
     [syn: {juju}, {voodoo}, {hoodoo}, {fetish}, {fetich}]
   3: excessive or irrational devotion to some activity; "made a
     fetish of cleanliness" [syn: {fetish}, {fetich}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top