Search result for

amino

(49 entries)
(0.0362 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amino-, *amino*
Possible hiragana form: あみの
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amino acid[N] กรดอะมิโน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amino acidอินทรียสารกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ประกอบด้วยทั้ง NH2 และ COOH radicals,NH2-R-COOH
aminoacetic acidเป็นกรดอะมิโนแบบธรรมดาที่สุดชนิดหนึ่ง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของน้ำดี
aminoacidopathyโรคที่เกิดจากความผิดปกติในการย่อยของเอนไซม์ใน metabolic pathway ชองกรดอมิโนแอซิด
aminoacylaseเอนไซม์ในไตซึ่งกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง hippuric acid เป็น benzoic acid และ glycine
aminolipidfatty acid ester ของแอลกอฮอลล์ที่ประกอบด้วย nitrogen ในรูป amino
aminouriaปัสสวะที่มีเอมีนมากเกินไป
avitaminosis(เอไวทะมิโน'ซิส) n. ภาวะขาดแคลนวิตามิน -avitaminotic, adj.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aminoหมู่อะมิโน, อามิโน, อะมิโน [การแพทย์]
Amino Acetic Acidกรดอะมิโนอะซิติค [การแพทย์]
amino acidกรดอะมิโน, สารประกอบที่เป็นหน่วยย่อยเล็กที่สุด ที่ประกอบขึ้นเป็นโปรตีน โมเลกุลของกรดอะมิโนทุกชนิดจะประกอบด้วยหมู่คาร์บอกซิล(-COOH) และหมู่อะมิโน (-NH2) กรดอะมิโนที่จำเป็นซึ่งร่างกายขาดไม่ได้มีอยู่ประมาณ 10 ชนิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
amino acidกรดอะมิโน
กรดอะมิโนเป็นหน่วยย่อยของโปรตีน แต่ละชนิดมีรูปร่าง ขนาด และคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ลำดับเบสของดีเอ็นเอเป็นตัวกำหนดชนิดของกรดอะมิโนทำให้ได้โปรตีนชนิดต่างๆ โดยเริ่มจากกระบวนการ transcription ทำหน้าที่ถอดรหัสจากลำดับเบสของดีเอ็นเอเป็น messenger RNA (mRNA) หลังจากนั้นลำดับเบสทีละ 3 เบสที่เรียงติดกันของ mRNA แปลรหัสเป็นกรดอะมิโนแต่ละชนิดเรียกกระบวนนี้ว่า translation หลังจากผ่านกระบวนการนี้ได้โปรตีนตามชนิดที่ต้องการ

แหล่งข้อมูล
สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย. “ดีเอ็นเอ: รหัสแห่งชีวิต” ในดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต. หน้า 19-38. ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2546.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Amino Acid Analysers, Automaticกรดอะมิโนอัตโนมัติ [การแพทย์]
Amino Acid Analyzersเครื่องแยกกรดอะมิโน [การแพทย์]
Amino Acid Derivativesอนุพันธ์ของกรดอะมิโน [การแพทย์]
Amino Acid Disordersความผิดปกติเกี่ยวกับกรดอะมิโน [การแพทย์]
Amino Acid Metabolismเมตาบอสิสม์ของกรดอมิโน [การแพทย์]
Amino Acid Nitrogenกรดอะมิโนไนโตรเจน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's got dozens of different amino acids,มันมีกรดอะมิโนตั้งหลายตัวที่แตกต่างกัน The Man from the Other Side (2010)
The reason this is so exciting to scientists is that it's as old as the solar system, and yet we found that it contains the building blocks of life -- things like amino acids and other sorts of chemicalsที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ แคลิฟอร์เนีย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่น่าตื่น เต้นที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ ว่ามันเป็นเช่นเดิมเป็น ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ Are We Alone? (2010)
If you took any organism on Earth, and you took out the water, you'd end up with some powdered amino acids, proteins, nucleic acids, a few fats -- you know, these sorts of things.ที่มันไม่ร้อนเกินไปและ ไม่เย็นเกินไป โลกที่อาจจะสนับสนุน รูปแบบของชีวิตบางอย่าง ดาวเคราะห์ในเขตเอื้ออาศัยนี้ Are We Alone? (2010)
it's an interesting fact, they increase the body's insulin, which clears competing amino acids and a path of serotonin to your brain and--พวกมันเพิ่มจำนวนอินซูลิน พวกกรดอะมิโน และฮอร์โมเซราโทนิน Something Wicked This Fae Comes (2011)
- It's an amino acid found in spider venom.-มันคืออะไร? -มันคือกรดอะมิโน ที่พบในพิษแมงมุม Tarantella (2012)
Amino acids after you work out or before?กินกรดอะมิโนก่อนหรือหลังเล่นอะ? Pain & Gain (2013)
I told you Amino Tropical Blast's benefits were totally undocumented.ฉันบอกนายแล้ว กำไรของน้ำผลไม้อามิโน ไม่มีเอกสารประกอบ Pain & Gain (2013)
Double-chain, 51 amino acids... employing 17 basic aminos cross-linked by sulfur atoms.ดับเบิลโซ่ 51 กรดอะมิโน จ้าง 17 กรดอะมิโนพื้นฐาน กับโดยอะตอมกำมะถัน Sex Trek: Charly XXX (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรดอะมิโน[N] amino acid, Example: ทั้งเฟนนิลอลานิน และกรดแอสพาร์ติคเป็นกรดอะมิโนที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติทั้งในอาหารจากพืชและสัตว์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรดอะมิโน[n. exp.] (krot aminō) EN: amino acid   FR: aminoacide [m] ; acide aminé [m]
กรดอะมิโนที่จำเป็น[n. exp.] (krot aminō thī jampen) EN: essential amino acid   FR: aminoacide essentiel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMINO    AH0 M IY1 N OW0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aminosäure {f} [biochem.]amino acid [Add to Longdo]
Aminotransferase {f} [biochem.]transaminase [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GABA[ギャバ, gyaba] (n) (See γアミノ酪酸) gamma-aminobutyric acid (GABA) [Add to Longdo]
かみのけ座[かみのけざ, kaminokeza] (n) (constellation) Coma Berenices [Add to Longdo]
アセトアミノフェン[, asetoaminofen] (n) (See パラセタモール) acetaminophen; paracetamol [Add to Longdo]
アミノ[, amino] (pref) amino [Add to Longdo]
アミノピリン[, aminopirin] (n) aminopyrine [Add to Longdo]
アミノ安息香酸エチル[アミノあんそくこうさんエチル, amino ansokukousan echiru] (n) ethyl aminobenzoate [Add to Longdo]
アミノ基[アミノき, amino ki] (n) amino group [Add to Longdo]
アミノ酸[アミノさん, amino san] (n) amino acid; (P) [Add to Longdo]
アミノ酸発酵[アミノさんはっこう, amino sanhakkou] (n) amino-acid fermentation [Add to Longdo]
アミノ樹脂[アミノじゅし, amino jushi] (n) amino resin [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
氨基酸[ān jī suān, ㄢ ㄐㄧ ㄙㄨㄢ, ] amino acid, #11,018 [Add to Longdo]
氨基[ān jī, ㄢ ㄐㄧ, ] amino; amino group, #20,460 [Add to Longdo]
氨吖啶[ān ā dìng, ㄢ ㄚ ㄉㄧㄥˋ, ] aminoacridine or aminacrine (antiseptic and disinfectant) [Add to Longdo]
氨基苯酸[ān jī běn suān, ㄢ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄙㄨㄢ, ] aminobenzoic acid [Add to Longdo]
胺基酸[àn jī suān, ㄢˋ ㄐㄧ ㄙㄨㄢ, ] amino acid; also written 氨基酸 [Add to Longdo]
转氨基酶[zhuǎn ān jī méi, ㄓㄨㄢˇ ㄢ ㄐㄧ ㄇㄟˊ, / ] amino transferase (enzyme) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amino
   adj 1: pertaining to or containing any of a group of organic
       compounds of nitrogen derived from ammonia [syn: {amino},
       {aminic}]
   n 1: the radical -NH2 [syn: {amino}, {amino group}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top