Search result for

amino acid

(28 entries)
(0.0399 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amino acid-, *amino acid*, amino aci
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amino acid[N] กรดอะมิโน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amino acidอินทรียสารกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ประกอบด้วยทั้ง NH2 และ COOH radicals,NH2-R-COOH

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
amino acidกรดอะมิโน, สารประกอบที่เป็นหน่วยย่อยเล็กที่สุด ที่ประกอบขึ้นเป็นโปรตีน โมเลกุลของกรดอะมิโนทุกชนิดจะประกอบด้วยหมู่คาร์บอกซิล(-COOH) และหมู่อะมิโน (-NH2) กรดอะมิโนที่จำเป็นซึ่งร่างกายขาดไม่ได้มีอยู่ประมาณ 10 ชนิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
amino acidกรดอะมิโน
กรดอะมิโนเป็นหน่วยย่อยของโปรตีน แต่ละชนิดมีรูปร่าง ขนาด และคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ลำดับเบสของดีเอ็นเอเป็นตัวกำหนดชนิดของกรดอะมิโนทำให้ได้โปรตีนชนิดต่างๆ โดยเริ่มจากกระบวนการ transcription ทำหน้าที่ถอดรหัสจากลำดับเบสของดีเอ็นเอเป็น messenger RNA (mRNA) หลังจากนั้นลำดับเบสทีละ 3 เบสที่เรียงติดกันของ mRNA แปลรหัสเป็นกรดอะมิโนแต่ละชนิดเรียกกระบวนนี้ว่า translation หลังจากผ่านกระบวนการนี้ได้โปรตีนตามชนิดที่ต้องการ

แหล่งข้อมูล
สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย. “ดีเอ็นเอ: รหัสแห่งชีวิต” ในดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต. หน้า 19-38. ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2546.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Amino Acid Analysers, Automaticกรดอะมิโนอัตโนมัติ [การแพทย์]
Amino Acid Analyzersเครื่องแยกกรดอะมิโน [การแพทย์]
Amino Acid Derivativesอนุพันธ์ของกรดอะมิโน [การแพทย์]
Amino Acid Disordersความผิดปกติเกี่ยวกับกรดอะมิโน [การแพทย์]
Amino Acid Metabolismเมตาบอสิสม์ของกรดอมิโน [การแพทย์]
Amino Acid Nitrogenกรดอะมิโนไนโตรเจน [การแพทย์]
Amino Acid Oxidaseอมิโนแอซิดออกซิเดส [การแพทย์]
Amino acid sequenceลำดับกรดอะมิโน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's got dozens of different amino acids,มันมีกรดอะมิโนตั้งหลายตัวที่แตกต่างกัน The Man from the Other Side (2010)
The reason this is so exciting to scientists is that it's as old as the solar system, and yet we found that it contains the building blocks of life -- things like amino acids and other sorts of chemicalsที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ แคลิฟอร์เนีย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่น่าตื่น เต้นที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ ว่ามันเป็นเช่นเดิมเป็น ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ Are We Alone? (2010)
If you took any organism on Earth, and you took out the water, you'd end up with some powdered amino acids, proteins, nucleic acids, a few fats -- you know, these sorts of things.ที่มันไม่ร้อนเกินไปและ ไม่เย็นเกินไป โลกที่อาจจะสนับสนุน รูปแบบของชีวิตบางอย่าง ดาวเคราะห์ในเขตเอื้ออาศัยนี้ Are We Alone? (2010)
it's an interesting fact, they increase the body's insulin, which clears competing amino acids and a path of serotonin to your brain and--พวกมันเพิ่มจำนวนอินซูลิน พวกกรดอะมิโน และฮอร์โมเซราโทนิน Something Wicked This Fae Comes (2011)
- It's an amino acid found in spider venom.-มันคืออะไร? -มันคือกรดอะมิโน ที่พบในพิษแมงมุม Tarantella (2012)
Amino acids after you work out or before?กินกรดอะมิโนก่อนหรือหลังเล่นอะ? Pain & Gain (2013)
Double-chain, 51 amino acids... employing 17 basic aminos cross-linked by sulfur atoms.ดับเบิลโซ่ 51 กรดอะมิโน จ้าง 17 กรดอะมิโนพื้นฐาน กับโดยอะตอมกำมะถัน Sex Trek: Charly XXX (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรดอะมิโน[N] amino acid, Example: ทั้งเฟนนิลอลานิน และกรดแอสพาร์ติคเป็นกรดอะมิโนที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติทั้งในอาหารจากพืชและสัตว์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรดอะมิโน[n. exp.] (krot aminō) EN: amino acid   FR: aminoacide [m] ; acide aminé [m]
กรดอะมิโนที่จำเป็น[n. exp.] (krot aminō thī jampen) EN: essential amino acid   FR: aminoacide essentiel [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アミノ酸[アミノさん, amino san] (n) amino acid; (P) [Add to Longdo]
必須アミノ酸[ひっすアミノさん, hissu amino san] (n) essential amino acid [Add to Longdo]
不可欠アミノ酸[ふかけつアミノさん, fukaketsu amino san] (n) (See 必須アミノ酸) essential amino acid [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
氨基酸[ān jī suān, ㄢ ㄐㄧ ㄙㄨㄢ, ] amino acid [Add to Longdo]
胺基酸[àn jī suān, ㄢˋ ㄐㄧ ㄙㄨㄢ, ] amino acid; also written 氨基酸 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amino acid
   n 1: organic compounds containing an amino group and a
      carboxylic acid group; "proteins are composed of various
      proportions of about 20 common amino acids" [syn: {amino
      acid}, {aminoalkanoic acid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top