ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

allowable

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allowable-, *allowable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allowable(adj) ที่อนุญาตได้, Syn. permissible, proper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allowable(อะเลา' อะเบิล) adj. ซึ่งยอมได้, ซึ่งยินยอมได้. -allowableness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
allowable(adj) ซึ่งอนุญาตได้, ซึ่งยอมได้, ซึ่งอภัยได้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
allowable depletionallowable depletion, ความชื้นในดินที่ยอมให้ลดลงได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
allowable soil moisture depletionallowable soil moisture depletion, ความชื้นในดินที่ยอมให้ลดลงได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
allowable

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
allowable

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zulässige Ausschusszahl { f }allowable defects [Add to Longdo]
Steuerfreibetrag { m }allowable deduction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストップ安[ストップやす, sutoppu yasu] (n) (See ストップ高) maximum allowable single-day loss (stock exchange, etc.) [Add to Longdo]
ストップ高[ストップだか, sutoppu daka] (n) (See ストップ安・ストップやす) maximum allowable single-day gain (stock exchange, etc.) [Add to Longdo]
許容誤差[きょようごさ, kyoyougosa] (n) allowable error; allowable limit of error [Add to Longdo]
許容情報速度[きょようじょうほうそくど, kyoyoujouhousokudo] (n) { comp } allowable information rate [Add to Longdo]
限度枠[げんどわく, gendowaku] (n) allowable range; bound; limit [Add to Longdo]
差し支えない;差支え無い[さしつかえない, sashitsukaenai] (adj-i) (See 差し支える) (having) no objection; allowable [Add to Longdo]
最大許容正規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] (n) { comp } maximum allowable normal mode overvoltage [Add to Longdo]
最大許容同相過電圧[さいだいきょようどうそうかでんあつ, saidaikyoyoudousoukaden'atsu] (n) { comp } maximum allowable common mode overvoltage [Add to Longdo]
最低限度[さいていげんど, saiteigendo] (n) minimum limit; the lowest degree (possible, allowable, etc.) [Add to Longdo]
総量規制[そうりょうきせい, souryoukisei] (n) total volume control; regulations on total allowable volumes of pollutants [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
許容情報速度[きょようじょうほうそくど, kyoyoujouhousokudo] allowable information rate [Add to Longdo]
最大許容正規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] maximum allowable normal mode overvoltage [Add to Longdo]
最大許容同相過電圧[さいだいきょようどうそうかでんあつ, saidaikyoyoudousoukaden'atsu] maximum allowable common mode overvoltage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Allowable \Al*low"a*ble\, a. [F. allouable.]
   1. Praiseworthy; laudable. [Obs.] --Hacket.
    [1913 Webster]
 
   2. Proper to be, or capable of being, allowed; permissible;
    admissible; not forbidden; not unlawful or improper; as, a
    certain degree of freedom is allowable among friends.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 allowable
   adj 1: deductible according to the tax laws
   2: that may be permitted especially as according to rule;
     "permissible behavior in school"; "a permissible tax
     deduction" [syn: {permissible}, {allowable}] [ant:
     {impermissible}]
   3: deserving to be allowed or considered

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top