ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

add together

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -add together-, *add together*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
add together[PHRV] รวม, See also: บวก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประสมประเส[V] add together, See also: join in, Syn. ผสม, ปนกัน, รวมกัน, ประสม, พลอยเข้าด้วย, Example: แจอันพวกนี้บางอันเป็นของแท้ๆ บางอันก็เป็นของปลอมประสมประเสกับของแท้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประสมประเส[v.] (prasomprasē) EN: add together ; join in   
รวม[v.] (rūam = ruam) EN: total ; add up ; add together ; sum up   FR: ajouter ; totaliser ; globaliser

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 add together
   v 1: determine the sum of; "Add all the people in this town to
      those of the neighboring town" [syn: {total}, {tot}, {tot
      up}, {sum}, {sum up}, {summate}, {tote up}, {add}, {add
      together}, {tally}, {add up}]
   2: make an addition by combining numbers; "Add 27 and 49,
     please!" [syn: {add}, {add together}] [ant: {deduct},
     {subtract}, {take off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top