ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*actualize*

AE1 K CH UW2 AH0 L AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: actualize, -actualize-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
actualize(vt) ทำให้เป็นจริง, Syn. actualise, realize, make real

English-Thai: Nontri Dictionary
actualize(vt) ดำเนินการ, ทำให้เป็นจริง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm a self-actualized, ฉันเชื่อมั่นในตนเอง While You Weren't Sleeping (2011)
Your son is trying to right an imbalance in the world to actualize the divine potential.ลูกชายคุณกำลังพยายามแก้ไข ความไม่สมดุลย์ในโลกนี้ แล้วทำให้มันเกิดขึ้นจริง\ ศักยภาพแห่งพระผู้เป็นเจ้า Tessellations (2012)
Ethan, he's the actualized master who started Synergy, he says that life's greatest gifts can never be free.อีธาน, เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญความจริง เขาเป็นผู้ริ่เริ่มเสริมพลัง เขาบอกว่าของขวัญที่ดีที่สุดของชีวิต ไม่อาจเป็นอิสระ The Gunk in the Garage (2012)
You can't put a price on living a fully actualized life.คุณไม่สามารถตีราคาของชีวิตจริง ที่เต็มเปี่ยมได้ The Gunk in the Garage (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACTUALIZE AE1 K CH UW2 AH0 L AY2 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verwirklichen | verwirklichend | verwirklicht | verwirklicht | verwirklichteto actualize | actualizing | actualized | actualizes | actualized [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
顕在[けんざい, kenzai] (n, vs) actual (as opposed to hidden or obscured); obvious; clear; manifest; explicit; overt; apparent; evident; actualized; actualised; (P) [Add to Longdo]
顕在化[けんざいか, kenzaika] (n, vs) being actualized; being actualised [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Actualize \Ac"tu*al*ize\, v. t.
   To make actual; to realize in action. [R.] --Coleridge.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 actualize
   v 1: make real or concrete; give reality or substance to; "our
      ideas must be substantiated into actions" [syn: {realize},
      {realise}, {actualize}, {actualise}, {substantiate}]
   2: represent or describe realistically [syn: {actualize},
     {actualise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top