ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gluttonous

G L AH1 T AH0 N AH0 S   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gluttonous-, *gluttonous*, gluttonou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gluttonous[ADJ] ตะกละ, See also: ซึ่งหิวกระหาย, ละโมบ, Syn. greedy, hungry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gluttonous(กลัท'เทินนัส) adj. ตะกละ,ไม่รู้จักอิ่ม,ไม่รู้จักพอ,กินอย่างมูมมาม., See also: gluttonousness n., Syn. greedy A. abstemious

English-Thai: Nontri Dictionary
gluttonous(adj) ตะกละ,โลภ,ตะกรุมตะกราม,มูมมาม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะกละ[ADJ] gluttonous, See also: greedy, voracious, ravenous, Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม, Example: คนตะกละอย่างเขากินเท่าไหร่ก็ไม่พอ, Thai definition: กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน
ตะกละ[ADJ] gluttonous, See also: greedy, voracious, ravenous, Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม, Example: คนตะกละอย่างเขากินเท่าไหร่ก็ไม่พอ, Thai definition: กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จะกละ[adj.] (jakla) EN: greedy ; gluttonous ; voracious ; insatiable   FR: glouton ; goulu ; goinfre ; vorace ; insatiable
ตะกละ[adj.] (takla) EN: gluttonous ; greedy ; voracious ; ravenous   FR: gourmand ; vorace ; glouton ; goinfre ; goulu
ตะกรุมตะกราม[adj.] (takrumtakrām) EN: greedy ; gluttonous ; avaricious ; voracious ; insatiable   FR: vorace

CMU English Pronouncing Dictionary
GLUTTONOUS    G L AH1 T AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gluttonous    (j) glˈʌtənəs (g l uh1 t @ n @ s)
gluttonously    (a) glˈʌtənəsliː (g l uh1 t @ n @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chán, ㄔㄢˊ, / ] gluttonous; greedy, #15,840 [Add to Longdo]
[tāo, ㄊㄠ, ] gluttonous; see tāo tiè 饕餮, zoomorphic mask motif, #19,130 [Add to Longdo]
[tiè, ㄊㄧㄝˋ, ] gluttonous; see tāo tiè 饕餮, zoomorphic mask motif, #44,979 [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, ] gluttonous; greedy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意地汚ない;意地汚い;意地穢い[いじきたない, ijikitanai] (adj-i) gluttonous; greedy [Add to Longdo]
泥目[どろめ;ドロメ, dorome ; dorome] (n) (uk) gluttonous goby (Chasmichthys gulosus) [Add to Longdo]
卑しい(P);賤しい[いやしい, iyashii] (adj-i) (1) lowborn; humble; lowly; (2) vulgar; coarse; crude; mean; base; vile; (3) shabby; (4) greedy; gluttonous; avaricious; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gluttonous \Glut"ton*ous\, a.
   Given to gluttony; eating to excess; indulging the appetite;
   voracious; as, a gluttonous age. -- {Glut"ton*ous*ly}, adv.
   -- {Glut"ton*ous*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gluttonous
   adj 1: given to excess in consumption of especially food or
       drink; "over-fed women and their gluttonous husbands"; "a
       gluttonous debauch"; "a gluttonous appetite for food and
       praise and pleasure" [ant: {abstemious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top