ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

waterfall

W AO1 T ER0 F AO2 L   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -waterfall-, *waterfall*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
waterfall[N] น้ำตก, Syn. cascade, cataract, falls

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
waterfall(วอ'เทอะฟอล) n. น้ำตก,ผมย้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
waterfall(n) น้ำตก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Waterfallน้ำตก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Waterfallsน้ำตก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My mind is a raging torrent flooded with rivulets of thought cascading into a waterfall of creative alternatives.สมองฉันกำลังไหลแล่น... ...ไปตามแม่น้ำแห่งความคิด ...แล้วตกลงสู่น้ำตกแห่งความสร้างสรรค์ Blazing Saddles (1974)
The waterfall is most important.น้ำตกนั่น Charlie and the Chocolate Factory (2005)
The waterfall is most important.สำคัญมากนะน้ำตกนี่ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Especially that waterfall effect.โดยเฉพาะลายน้ำตก We're So Happy You're So Happy (2008)
This was a big waterfall set that we constructed for the movie Evan Almighty.ช่วงเวลาที่ปลอดภัยที่จะไป อุทยานสึนามิ คือตอนที่โลมาไม่อยู่ในบึง The Cove (2009)
* Underneath the waterfall ** Underneath the waterfallPilot (2009)
It's like a waterfall of liquid gold.มองดูเหมือน น้ำตกสีทองเลย The Skank Reflex Analysis (2011)
Welcome to Colombia land of lush forests, spectacular waterfalls and wily little Division assassins.อรุณสวัสดิ์ แม่คนงาม ขอต้อนรับสู่โคลัมเบีย ป่าไม้เขียวชะอุ่ม น้ำตกก็งดงาม Knightfall (2011)
Tallest waterfall in Georgia.น้ำตกที่สูงที่สุดในจอร์เจีย Too Far Gone (2013)
I now and then get the feeling, yeah, there's probably a big waterfall somewhere there in the distance.บางครั้ง ฉันรู้สึก ใช่ อาจมีน้ำตกใหญ่อยู่สักที่ ไกลออกไป After Porn Ends 2 (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
waterfallA waterfall of sweat began to pour down my face.
waterfallI saw a man standing naked under the waterfall.
waterfallThere is a waterfall above the bridge.
waterfallThe valley echoes the sound of the waterfall.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาด[N] waterfall, Example: หุบเขานี้มีตาดที่สวยงามหลายแห่ง, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ที่มีน้ำตก
น้ำตก[N] waterfall, See also: cascade, falls, cataract, Example: หน้าน้ำอย่างนี้ต้องไปเที่ยวน้ำตกถึงจะสวย, Thai definition: น้ำที่ขังอยู่บนเขา ตกลงมาที่หน้าผา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำตก[n.] (nāmtok) EN: waterfall ; cascade ; falls ; cataract   FR: cascade [f] ; chute d'eau [f] ; chutes [fpl] ; cataracte [f] ; cascatelle [f] (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
WATERFALL W AO1 T ER0 F AO2 L
WATERFALLS W AO1 T ER0 F AO2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
waterfall (n) wˈɔːtəfɔːl (w oo1 t @ f oo l)
waterfalls (n) wˈɔːtəfɔːlz (w oo1 t @ f oo l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瀑布[pù bù, ㄆㄨˋ ㄅㄨˋ, ] waterfall, #11,204 [Add to Longdo]
[, ㄆㄨˋ, ] waterfall, #28,081 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Riesensalangane {f} [ornith.]Waterfall Swift [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォーターフォール[, uo-ta-fo-ru] (n) waterfall [Add to Longdo]
ウォータフォール[, uo-tafo-ru] (n) waterfall [Add to Longdo]
観瀑[かんばく, kanbaku] (n,vs) (obsc) waterfall viewing [Add to Longdo]
高捲き;高巻[たかまき, takamaki] (n,vs) detour (around a waterfall, etc. when gorge-climbing) [Add to Longdo]
女滝;雌滝[めだき, medaki] (n) the smaller waterfall (of the two) [Add to Longdo]
垂水[たるみ, tarumi] (n) (arch) (See 滝・1) waterfall [Add to Longdo]
打たせ湯[うたせゆ, utaseyu] (n) (in an onsen) stream of water cascading onto one's back; pelting water; waterfall shower [Add to Longdo]
滝(P);瀧(oK)[たき, taki] (n) (1) waterfall; (2) (arch) rapids; (P) [Add to Longdo]
滝口[たきぐち, takiguchi] (n) top of a waterfall; (P) [Add to Longdo]
滝壷;滝壺;滝つぼ[たきつぼ, takitsubo] (n) basin under a waterfall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Waterfall \Wa"ter*fall`\, n.
   1. A fall, or perpendicular descent, of the water of a river
    or stream, or a descent nearly perpendicular; a cascade; a
    cataract.
    [1913 Webster]
 
   2. (Hairdressing) An arrangement of a woman's back hair over
    a cushion or frame in some resemblance to a waterfall.
    [1913 Webster]
 
   3. A certain kind of neck scarf. --T. Hughes.
    [1913 Webster] Water feather

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 waterfall
   n 1: a steep descent of the water of a river [syn: {waterfall},
      {falls}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top