Search result for

cataract

(48 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cataract-, *cataract*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cataract[N] ต้อ, See also: ต้อกระจก, ต้อแก้วตา
cataract[N] น้ำตกที่สูงชัน, Syn. waterfall, rapids

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cataract(แคท'ทะแรคทฺ) n. น้ำตกขนาดใหญ่,การไหลเชี่ยวของน้ำ,ฝนที่เทกระหน่ำลงมา,น้ำป่า,แก่งในแม่น้ำ,ต้อกระจก

English-Thai: Nontri Dictionary
cataract(n) แก่ง,น้ำป่า,โรคต้อกระจก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cataractต้อแก้วตา, ต้อกระจก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cataract extractionการลอกต้อแก้วตา, การลอกต้อกระจก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cataract, capsularต้อแก้วตาที่ถุงหุ้ม, ต้อกระจกที่ถุงหุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cataract, juvenileต้อแก้วตาวัยเด็ก, ต้อกระจกวัยเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cataract, senileต้อแก้วตาวัยชรา, ต้อกระจกวัยชรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cataractopiesis; couchingการกดต้อแก้วตา, การกดต้อกระจก [มีความหมายเหมือนกับ abaissement ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cataractต้อกระจก [TU Subject Heading]
Cataractต้อแก้วตา,ต้อกระจก,โรคต้อกระจก,ต้อหิน,การขุ่นของแก้วตา,ต้อ [การแพทย์]
Cataract extractionศัลยกรรมต้อกระจก [TU Subject Heading]
Cataract Extractionต้อกระจก,ศัลยกรรม;การผ่าตัดเอาต้อกระจกออก [การแพทย์]
Cataract, Congenitalต้อกระจกแต่กำเนิด,ต้อกระจกตั้งแต่เกิด,ต้อกระจกเป็นมาแต่กำเนิด [การแพทย์]
Cataract, Immatureต้อกระจกที่ยังไม่สุก [การแพทย์]
Cataract, Nuclearนิวเคลียสของแก้วตา [การแพทย์]
Cataract, Senileต้อกระจกเนื่องจากสูงอายุ,ต้อกระจกในคนสูงอายุ [การแพทย์]
Cataract, Subcapsular, Posteriorพาราธัยรอยด์พร่องเรื้อรังจะเกิดต้อกระจก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've never seen anything like it, nearly blind from cataracts.ผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน ตาเกือบจะบอดจากต้อกระจก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Well, the second victim appeared to have been blind, if not completely, then he had cataracts bad enough that it was difficult for him to get around.คือ เหยื่อรายที่สอง ดูเหมือนจะตาบอด แม้จะไม่สมบูรณ์ แต่เขาเป็น ต้อกระจกขั้นรุนแรง ทำให้เขาไปไหนมาไหนลำบาก Rite of Passage (2010)
Blow... you cataracts and hurricanes, spout till you have drenched our steeples...เป่า... ทั้งน้ำตก และเฮอริเคน Dial M for Mayor (2012)
Honestly, I couldn't see much. Damn cataracts.อันที่จริง ฉันเห็นไม่ชัดหรอก เพราะไอ้ต้อบ้านี่น่ะ Dog Dean Afternoon (2013)
It presents as a massive cataract.มันเป็นต้อหนาๆ For the Triumph of Evil (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cataractSix months ago I had an operation for the cataract in my right eye.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคต้อแก้วตา[N] cataract, Example: โรคต้อแก้วตาพบมากในวัยสูงอายุ
ต้อ[N] cataract in the eye, Syn. ต้อกระจก, ต้อหิน, Example: แม่กลัวว่าตาจะเป็นต้อ เพราะมองอะไรเห็นเป็นภาพมัวๆ ไปหมด, Thai definition: โรคอย่างหนึ่งเกิดที่ลูกตา ทำให้ตาพิการมองอะไรไม่เห็นชัดเจน หรืออาจทำให้ตาบอดได้ มีหลายชนิด
ต้อกระจก[N] cataract, Example: เด็กที่มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าปกติอาจมีโอกาสเป็นต้อกระจกต้อหินหรือตาเล็ก, Count unit: ข้าง, Thai definition: โรคตาที่เกิดจากแก้วตาขุ่น
ต้อแก้วตา[N] cataract, Syn. ต้อกระจก, Example: แสงอัลตราไวโอเลตมีอันตรายต่อลูกตาอาจทำให้เกิดต้อแก้วตาหรืออาจทำอันตรายต่อประสาทตาได้, Thai definition: โรคตาที่เกิดจากแก้วตาขุ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก่ง[n.] (kaeng) EN: cataract   FR: rapide [m] ; cataracte [f]
น้ำตก[n.] (nāmtok) EN: waterfall ; cascade ; falls ; cataract   FR: cascade [f] ; chute d'eau [f] ; chutes [fpl] ; cataracte [f] ; cascatelle [f] (litt.)
ต้อ[n.] (tø) EN: corneal ulcer ; cataract ; corneal opacity   FR: cataracte [f]
ต้อกระจก[n.] (tø krajok) EN: cataract   FR: cataracte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CATARACT    K AE1 T ER0 AE0 K T S
CATARACTS    K AE1 T ER0 AE2 K T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cataract    (n) (k a1 t @ r a k t)
cataracts    (n) (k a1 t @ r a k t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kataraktschraube {f} [techn.]cataract screw [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
黒内障;黒底翳[こくないしょう(黒内障);くろそこひ, kokunaishou ( kuro nai shou ); kurosokohi] (n) black cataract; amaurosis [Add to Longdo]
白内障[はくないしょう, hakunaishou] (n) cataract (opacity in lens of eye); (P) [Add to Longdo]
老人性白内障[ろうじんせいはくないしょう, roujinseihakunaishou] (n) senile cataract [Add to Longdo]
瀑布[ばくふ, bakufu] (n) waterfall; cataract; cascade [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白内障[bái nèi zhàng, ㄅㄞˊ ㄋㄟˋ ㄓㄤˋ, / ] cataract [Add to Longdo]
[shěng, ㄕㄥˇ, ] cataract of the eye; error [Add to Longdo]
[zhàng, ㄓㄤˋ, ] cataract in the eye [Add to Longdo]
翳眼[yì yǎn, ㄧˋ ㄧㄢˇ, ] cataract [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cataract \Cat"a*ract\, n. [L. cataracta, catarracles, a
   waterfall, Gr. ?, ?, fr. ? to break down; in the passive, to
   fall or rush down (of tumors) to burst; kata` down + ? to
   break.]
   1. A great fall of water over a precipice; a large waterfall.
    [1913 Webster]
 
   2. (Surg.) An opacity of the crystalline lens, or of its
    capsule, which prevents the passage of the rays of light
    and impairs or destroys the sight.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mach.) A kind of hydraulic brake for regulating the
    action of pumping engines and other machines; -- sometimes
    called {dashpot}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cataract
   n 1: an eye disease that involves the clouding or opacification
      of the natural lens of the eye
   2: a large waterfall; violent rush of water over a precipice

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top