ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

water polo

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -water polo-, *water polo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
water polo[N] กีฬาโปโลน้ำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Water poloโปโลน้ำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Definitely water polo. [Clicks Tongue]ขอบคุณ The Proof in the Pudding (2010)
So I haven't planned out everything for tonight, but I thought maybe we could start with some water polo.ผมยังไม่ได้วา่งแผน ทำอะไรเลยในคืนนี้ แต่ผมคิดว่าบางทีเราอาจเริ่มต้น ด้วยการเล่นโปโลน้ำ Countdown (2010)
It was about a dolphin who joins an inner city water polo team, and...ปลาโลมา ที่ไปเล่นโปโลน้ำ แข่งเพื่อทีม... Who Can Say What's True? (2012)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水球[shuǐ qiú, ㄕㄨㄟˇ ㄑㄧㄡˊ, ] water polo, #40,886 [Add to Longdo]
水球场[shuǐ qiú chǎng, ㄕㄨㄟˇ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, / ] water polo pool [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wasserball {m} | Wasserballspiele {pl}water polo | water polos [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォーターポロ;ウオーターポロ[, uo-ta-poro ; uo-ta-poro] (n) (See 水球) water polo [Add to Longdo]
水球[すいきゅう, suikyuu] (n) water polo [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  water polo
      n 1: a game played in a swimming pool by two teams of swimmers
           who try to throw an inflated ball into the opponents' goal

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top