Search result for

titan

(66 entries)
(0.0054 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -titan-, *titan*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
titan[N] คนที่มีพลังมหาศาล, See also: คนที่มีรูปร่างใหญ่โต
titanic[ADJ] ใหญ่โต
titanium[N] ไทเทเนียม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
titan(ไท'เทิน) n. ยักษ์,คนที่มีอิทธิพลกำลังหรืออำนาจมาก adj. ใหญ่มาก,มหึมา,มหาศาล, See also: titanic adj. titanically adv., Syn. gigantic
antitank(แอนทีแทงคฺ') adj. ต่อต้านหรือทำลายรถถังหรือรถหุ้มเกราะ

English-Thai: Nontri Dictionary
titan(n) ยักษ์,ผู้มีสติปัญญากว้างขวาง,ผู้มีอิทธิพล
titanic(adj) มหึมา,ใหญ่โต,เหมือนยักษ์,มีกำลังมาก,มีอิทธิพล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
titaniteไททะไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
titanium whiteสีขาวไทเทเนียม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Titaniumไทเทเนียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Titanium alloyโลหะผสมไทเทเนียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Titanium carbideไทเทเนียมคาร์ไบด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Titanium dioxideไทเทเนียมไดออกไซด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stress Fractures in Titanium."สตรีท แฟร็คเจอร์ อิน ไททาเนี่ยม" Heat (1995)
You've got human brain cells in that titanium shell of yours.คุณนะมีเซลล์สมองแบบมนุษย์ ซึ่งอยู่ในเกราะไททาเนี่ยมอีกชั้นนึง Ghost in the Shell (1995)
Phenomenal. lt's right that someone like you is taking us to Titan.คุรพาเราไปดาวไทแทนได้แน่ Gattaca (1997)
Jerome Morrow, Navigator 1st Class, is about to embark on a one-year manned mission to Titan, the 14th moon of Saturn.เจอโรม มอร์โรว์ นักบินชั้นหนึ่ง ในโครงการ"หนึ่งปี-หนึ่งคน" เพื่อไปไททัน, ดาวบริวารดวงที่14ของดาวเสาร์ Gattaca (1997)
What's Titan like this time of year?ตอนนี้ไททันเป็นยังงัย Gattaca (1997)
What's Titan like? Titan is exactly like this.ก็เป็นแบบนี้ Gattaca (1997)
Sub-assembly of titanium, so light as stresses will allow.ใช้ไทเทเนียมเป็นวัตถุดิบ ทำให้เบาที่สุดเท่าที่จะทำได้ The Jackal (1997)
Well, titanium is gonna be a problem.ใช้ไทเทเนียมจะเป็นปัญหา The Jackal (1997)
I couldn't get titanium, so I had a friend of mine mould the base out of carbon fibres.ผมเลยให้เพื่อนใช้คาร์บอนไฟเบอร์ หล่อเป็นฐานแทน The Jackal (1997)
Dive six. Here we are again on the deck of Titanic.ไดฟ์ 6 เรามาอยู่ที่ดาดฟ้าไททานิค Titanic (1997)
He has chartered Russian subs to reach the most famous shipwreck of all... the Titanic.ครั้งนี้ลงเรือดำน้ำรัสเซียไปสถานที่ ที่เรือดังที่สุดอับปางลง ไททานิค Titanic (1997)
Rose Dewitt Bukater died on the Titanic when she was 17, right?โรส เดวิทท์ บูเคเตอร์ ตายในไททานิคตอนอายุ 17 ใช่มั้ย Titanic (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
titanIt was in 1912 that the Titanic sank during her first voyage.
titanThe Titanic sunk on its maiden voyage.
titanThis handmade Italian-made titanium bicycle is terribly light.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไทเทเนียม[N] titanium, Example: เราควรใช้สีน้ำในการทาบ้าน เพื่อเลี่ยงพิษจากแคดเมียม ไทเทเนียม และตะกั่ว, Thai definition: ธาตุโลหะที่เป็นของแข็ง, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกกระเต็นขาวดำใหญ่ = นกกะเต็นขาวดำใหญ่[n. exp.] (nok kraten khāo dam yai = nok katen khāo dam yai) EN: Crested Kingfisher   FR: Martin-pêcheur tacheté [m] ; Alcyon tacheté [m] ; Martin-pêcheur pie de l’Himalaya [m] ; Martin-pêcheur titan [m]
ไททัน[n. prop.] (Thaithan) EN: Titan   FR: Titan [m]
ไททานิก[n. prop.] (Thaithānik) EN: Titanic   FR: Titanic [m]
ไทเทเนียม[n.] (thaithēnīem) EN: titanium   FR: titane [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TITAN    T AY1 T AH0 N
TITANS    T AY1 T AH0 N Z
TITANIA    T AH0 T AA1 N Y AH0
TITANIC    T AY0 T AE1 N IH0 K
TITANATE    T AY1 T AH0 N EY2 T
TITANIUM    T AY0 T EY1 N IY0 AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
titan    (n) (t ai1 t n)
titans    (n) (t ai1 t n z)
titanic    (j) (t ai1 t a1 n i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tài, ㄊㄞˋ, / ] titanium Ti, transition metal, atomic number 22, #12,757 [Add to Longdo]
大力神[dà lì shén, ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄕㄣˊ, ] Titan, #37,574 [Add to Longdo]
土卫六[tǔ wèi liù, ㄊㄨˇ ㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˋ, / ] Titan; Saturn's sixth moon, #54,898 [Add to Longdo]
泰坦[tài tǎn, ㄊㄞˋ ㄊㄢˇ, ] Titan, #78,801 [Add to Longdo]
二氧化钛[èr yǎng huà tài, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄞˋ, / ] titanium dioxide, #80,465 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Titanit {n}titanite [Add to Longdo]
titanisch; titanenhaft {adj}titanic [Add to Longdo]
Titan {n} [chem.]titanium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
タイタン[, taitan] (n) Titan [Add to Longdo]
チタン(P);チタニウム[, chitan (P); chitaniumu] (n) titanium (Ti) (ger [Add to Longdo]
チタン合金[チタンごうきん, chitan goukin] (n) titanium alloy [Add to Longdo]
チタン酸[チタンさん, chitan san] (n) titanic acid [Add to Longdo]
チタン酸バリウム[チタンさんバリウム, chitan san bariumu] (n) barium titanate (BaTiO3) [Add to Longdo]
チタン磁器[チタンじき, chitan jiki] (n) titanium porcelain [Add to Longdo]
チタン石[チタンせき, chitan seki] (n) titanite [Add to Longdo]
チタン白[チタンはく, chitan haku] (n) titanium white [Add to Longdo]
胡麻紋殻[ごまもんがら;ゴマモンガラ, gomamongara ; gomamongara] (n) (uk) titan triggerfish (Balistoides viridescens); giant triggerfish; moustache triggerfish [Add to Longdo]
酸化チタン[さんかチタン, sanka chitan] (n) titanium oxide [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
タイタン[たいたん, taitan] TITAN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Titan \Ti"tan\ (t[imac]"tan), a.
   Titanic.
   [1913 Webster]
 
      The Titan physical difficulties of his enterprise. --I.
                          Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 titan
   n 1: a person of exceptional importance and reputation [syn:
      {colossus}, {behemoth}, {giant}, {heavyweight}, {titan}]
   2: (Greek mythology) any of the primordial giant gods who ruled
     the Earth until overthrown by Zeus; the Titans were offspring
     of Uranus (Heaven) and Gaea (Earth)
   3: the largest of the satellites of Saturn; has a hazy nitrogen
     atmosphere

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Titan /tiːtaːn/ 
  titanium

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 titan /titɑn/
  Titan

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Titan /titɑn/
  Titan

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top