Search result for

soziologe

(55 entries)
(1.082 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soziologe-, *soziologe*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา soziologe มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *soziologe*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Problem is, they've got a social scientist heading the field test.Das Problem ist der SoziologeFinal Approach (1986)
Look at that. [Laughs] You know, more sociologists should come to these charity bashes.Es sollten mehr Soziologen zu diesen Wohltätigkeitspartys kommen. By Hooker by Crook (1987)
The criminal mind-- For the past 200 years, scientists, sociologists and other folks who fret about such things, have debated whether a person commits a violent act because of their environment or their biological makeup.Der kriminelle Verstand -- In den letzten 200 Jahren versuchten Wissenschaftler, Soziologen und andere Leute, die sich über so etwas den Kopf zerbrechen, darüber zu debattieren ob eine Person ein Verbrechen wegen seinem Umfeld begeht, oder seinem biologischen Erbgut. Gray Matter (2000)
So tell me what a sociologist does.Was heißt es denn, Soziologe zu sein? La sociologie est un sport de combat (2001)
Like all scientists, the sociologist tries to establish laws, to grasp regularities, recurrent ways of being and to define their principle.Wie jeder Wissenschaftler versucht ein Soziologe, Gesetze zu entdecken, Regelmäßigkeiten zu finden, La sociologie est un sport de combat (2001)
When I began to work in sociology, one of the favourite words of some "sociologists" was "mutation".Als ich anfing, mich mit Soziologie zu befassen, war eines der Worte, das die "Soziologen" besonders gern in den Mund nahmen, "Wandel". La sociologie est un sport de combat (2001)
Well, that's a question that belongs to metaphysics. The sociologist doesn't have to take a stand.Nun, das ist im Grunde ein metaphysisches Problem, zu dem ein Soziologe wenig sagen kann. La sociologie est un sport de combat (2001)
To ask the right scientific questions, you must often set politics aside.Wenn man als Soziologe die richtigen Fragen stellen will, muß man oft die Politik außen vor lassen. La sociologie est un sport de combat (2001)
Yes, but I don't speak in terms of... That's the trouble with sociologists, this is why I always seem to be sad, pessimistic and deterministic.Mag sein, aber das ist das Problem des Soziologen, genau deshalb wirke ich oft traurig, pessimistisch oder deterministisch. La sociologie est un sport de combat (2001)
He can give some answers, but as a matter of personal opinion not as a sociologist.Er kann Antworten geben, aber als Privatperson, nicht als SoziologeLa sociologie est un sport de combat (2001)
- Not as a sociologist, as a man. - As a man?– Nicht als Soziologe, sondern als Mann. La sociologie est un sport de combat (2001)
So a sociologist can't answer that, can give no hope, can only point out the laws?Kann ein Soziologe darauf keine Antwort geben? Kann er uns keine Hoffnung machen? Zeigt er nur Gesetzmäßigkeiten auf? La sociologie est un sport de combat (2001)
Sociologists are always on the wrong track!Die Soziologen gehören immer zur falschen Gruppe. La sociologie est un sport de combat (2001)
That's what being a sociologist means today.Kurzum, man kann nicht mehr einfach ein Soziologe sein, das ist vorbei. La sociologie est un sport de combat (2001)
Sociologists have to do a sociology of themselves, carry out a socioanalysis of themselves.Soziologen müssen sich selbst soziologisch analysieren. Sie müssen sich selbst einer Sozioanalyse unterziehen. La sociologie est un sport de combat (2001)
I aged very quickly, compared to a young sociologist doing his quiet bit of research on, say, teachersIch bin sehr schnell reif geworden, im Vergleich zu einem jungen Soziologen, der in aller Ruhe eine Studie über die Lehrer an einem, sagen wir, La sociologie est un sport de combat (2001)
First to control this experience, but also, to study what it means to go from folk experience to scholarly experience.Vor allem wollte ich diese Erfahrung überprüfen, ich wollte aber auch herausfinden, was es bedeutet, vom Alltagsverstand der normalen Menschen zur Erfahrung des Soziologen überzugehen. La sociologie est un sport de combat (2001)
That kind of generalisation is intolerable to a sociologist.Das sind doch Verallgemeinerungen! Für einen Soziologen ist das inakzeptabel. La sociologie est un sport de combat (2001)
When European governments or other governments ask sociologists to study violence in schools, in the banlieues, there's always money for this.wenn europäische oder nationale Regierungen Soziologen bitten würden, die Gewalt an Schulen in Vororten zu untersuchen. Es gibt ständig solche Anfragen, für die man viel Geld ausgibt. La sociologie est un sport de combat (2001)
This is based on research done by a Dutch sociologist.Es gibt dazu eine Untersuchung eines niederländischen Soziologen. La sociologie est un sport de combat (2001)
I've noticed, but it's probably part of the discipline sociology demands, that there's no humour in these books.Vielleicht gehört es zum Beruf des Soziologen, doch mir ist aufgefallen, daß es überhaupt keinen Humor gibt in diesen Büchern. La sociologie est un sport de combat (2001)
With a sociologist, it's all in the gaze.Ich würde nichts mit "Der Soziologe" machen... La sociologie est un sport de combat (2001)
I came here tonight to listen to a sociologist.Deswegen bin ich nicht hier. Ich wollte hören, was ein Soziologe zu sagen hat. La sociologie est un sport de combat (2001)
I've seen sociologists coming here for thirty years.Seit 30 Jahren treffe ich hier Soziologen. La sociologie est un sport de combat (2001)
He said there are bad sociologists and good sociologists, and so he's one of the good ones.Er hat gesagt, es gibt inkompetente Soziologen. Andere sind kompetent und zu denen gehört er. La sociologie est un sport de combat (2001)
One of the reasons why the work of the sociologist is so difficult is because he too carries prejudice,Der Grund, warum die Arbeit eines Soziologen so schwierig ist, rührt daher, daß auch er Vorurteile hat. La sociologie est un sport de combat (2001)
People bad-mouth sociologists, and often with good reason.Man hat viel Schlechtes über Soziologen gesagt, oft zu Recht. La sociologie est un sport de combat (2001)
All commissions, in general, when they're set up by politicians, always include a sociologist.In allen Kommissionen, wenn sie von Politikern initiiert werden, ist immer ein Soziologe darunter. La sociologie est un sport de combat (2001)
As resident of this area, I think that the sociologist is more like a housing estate psychiatrist.Als Bewohner des Viertels erscheinen mir Soziologen oft eher wie Vorort-Psychiater. La sociologie est un sport de combat (2001)
It's true that sociologists are...Es stimmt, daß Soziologen... La sociologie est un sport de combat (2001)
The category of "sociologist" covers different types of people.Die Kategorie "Soziologe" ist eine weite, zu der alle möglichen Leute gehören. La sociologie est un sport de combat (2001)
Maybe sociologists contribute to inspiring politicians...Soziologen tragen vielleicht dazu bei, Politiker zu inspirieren... Nein, das wäre zu schön. La sociologie est un sport de combat (2001)
Some sociologists, I'm sorry to say...Wir reden von Soziologen! Ich bedauere das... La sociologie est un sport de combat (2001)
So I can tell you that the book by Abdelmalek Sayad, with whom I worked in the 1960s, and who died last year, who was one of the greatest sociologist of emigration-immigration,Ich nutze die Gelegenheit, um das Buch von Abdelmalek Sayad zu erwähnen, mit dem ich in den Sechzigern gearbeitet habe und der letztes Jahr gestorben ist. Er war einer der größten Soziologen im Bereich der Emigration und Immigration. La sociologie est un sport de combat (2001)
We're trying to be sociologists, but gutter sociologists!Wir versuchen auch, Soziologen zu sein, Soziologen aus der Gosse. La sociologie est un sport de combat (2001)
Remember that, gutter sociologists!Vergessen Sie das nicht: "Soziologen aus der Gosse!" La sociologie est un sport de combat (2001)
If it comes up again one day from a rastaman."Wie mein Freund Said, der Gossen-Soziologe sagte..." – Wenn mir das noch mal begegnet... – Denken Sie an den Rastamann. La sociologie est un sport de combat (2001)
"Said Franco Ferrarotti, an Italian sociologist:Der italienische Soziologe Franco Ferrarotti sagte: For All Debts Public and Private (2002)
He's just an American scholar.Noam Chomsky ist ein amerikanischer SoziologeHatsujô kateikyôshi: Sensei no aijiru (2003)
"One need not have been Caesar in order to understand Caesar.""Man braucht nicht Cäsar zu sein, um Cäsar zu verstehen." [Max Weber (21.4.1864 - 14.6.1920) deutscher SoziologeGhost in the Shell 2: Innocence (2004)
Other experts, such as sociologists... and anthropologists, will join us to study their behavior.Gleichzeitig werden wir von Soziologen und Anthropologen, also Spezialisten, unterstützt, die das Verhalten dieser Leute untersuchen werden. They Came Back (2004)
Sociologists have documented this stuff.Soziologen haben das dokumentiert. Running to Stand Still (2004)
Well, who am I to argue with sociologists?Wer bin ich, mich mit Soziologen anzulegen? Running to Stand Still (2004)
Sociologists say that 26 is in fact the new 21.Soziologen sagen, 26-Jährige seien heute die neuen 21-Jährigen. Johnny Cakes (2006)
I don't know about the other, never been to one.Bei einem Soziologen war ich noch nicht Recep Ivedik 3 (2010)
- Robert Merton was a famous sociologist.Robert Merton war ein berühmter SoziologePartners in Crime (2013)
Sociologists refer to it as the Gauchais Reaction.Soziologen bezeichnen das als Gauchais-Reaktion. Focus (2015)
Some sociologists say it's income inequality, some say it's the welfare state, some blame the decline of the family, lower standards.Einige Soziologen sagen, es liegt an der Einkommensungleichheit, einige sagen, wir wären ein Wohlfahrtsstaat, einige schieben den niedrigen Lebensstandards der Familien die Schuld zu. The Teacher in the Books (2015)
Sociologist Lindstrom is remaining behind with a party of experts who will help restore the planet's culture to a human form.Der Soziologe Lindstrom bleibt mit Spezialisten zurück und hilft bei der Wiederherstellung der Kultur in eine menschliche Form. The Return of the Archons (1967)
They've seen their children grow up and become accountants stockbrokers and even sociologists and they begin to wonder, is it all really...Sie haben ihre Kinder groß und Buchhalter werden sehen... Aktienhändler und sogar Soziologen... und sie beginnen sich zu fragen, ist das alles wirklich... Full Frontal Nudity (1969)

German-Thai: Longdo Dictionary
Soziologe(n) |der, pl. Soziologen| นักสังคมศาสตร์ , See also: S. die Soziologin/-nen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Soziologe {m} | Soziologen {pl}sociologist | sociologists [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Soziologe [zoːtsiːoːloːgə] (n) , s.(m )
     sociologist
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top