Search result for

raj

(68 entries)
(0.0965 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -raj-, *raj*
English-Thai: Longdo Dictionary
extrajudicial killing(n) การฆ่าแบบไม่เคารพกฎหมาย, การฆ่าที่ผิดกฎหมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
raj[N] การปกครองของอินเดีย
Raj[N] กฎอังกฤษในอินเดียเมื่อก่อนปีค.ศ 1947
raja[N] กษัตริย์หรือผู้ปกครองของอินเดีย มลายู ชวาและบอร์เนียว, See also: ราชา, Syn. king, rajah
rajah[N] กษัตริย์หรือผู้ปกครองของอินเดีย มลายู ชวาและบอร์เนียว, See also: ราชา, Syn. king, raja

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
raja(รา'จะ) n. ราชา,ผู้นำ, Syn. king,prince
rajah(รา'จะ) n. ราชา,ผู้นำ, Syn. king,prince
chaparajos(แชพะเร'โอส) n. กางเกงคนเลี้ยงปศุสัตว์ ใช้สวมป้องกันเท้าและขา, Syn. chaps
maharaja(มะฮา'รา'จะ) n. มหาราชา
maharajah(มะฮา'รา'จะ) n. มหาราชา
trajectory(ทระเจค'ทะรี) n. เส้นโคจร,เส้นกระสุนวิถี,ทางโคจร,กระสุนวิถี, See also: trajectile adj. trajection n., Syn. orbit,flight path

English-Thai: Nontri Dictionary
raja(n) ประมุข,ผู้นำ
rajah(n) ประมุข,ผู้นำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Rajya Sabha (n) วุฒิสภาของอินเดีย (ราชสภา)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes, Raj?ราจ ? The Plimpton Stimulation (2010)
Rajneesh!ราชนิช! The Love Guru (2008)
Thank you, Rajneesh. You are my compass.ขอบใจ ราชนิช นายเป็นเหมือนเข็มทิศของฉัน The Love Guru (2008)
Well, to be more accurate, the joke was in Rajneesh's hands.งั้นต้องพูดใหม่ว่า อยู่ในอุ้งมือราชนิชถึงจะถูก The Love Guru (2008)
- Of course not, Rajneesh.- ไม่หรอกน่า ราชนิช The Love Guru (2008)
Come, Rajneesh, a breakthrough!มาเร็ว ราชนิช ได้การแล้ว The Love Guru (2008)
Rajneesh will now prepare a dish made of two lychees wrapped in a doughy pouch.ราชนิชจะเตรียมอาหารจานเด็ด โดยใช้ลิ้นจี่ 2 ลูกถูกห่อในถุงแป้ง The Love Guru (2008)
Rajneesh, I'd like an alligator soup, and make it snappy.ราชนิช ฉันอยากได้น้ำขาวข้น\\\ จากจระเข้ แล้วเร่งๆให้เสร็จด้วยนะ The Love Guru (2008)
- Beat it, Rajneesh.- ไปไกลๆเลย ราชนิช The Love Guru (2008)
Rajneesh, let's make like a baby and head out.ราชนิช เราหายหัวไปกันเถอะ The Love Guru (2008)
Rajneesh, I...ราชนิช ฉัน... The Love Guru (2008)
Rajneesh, you have to come meet me!ราชนิช นายต้องมาหาฉัน! The Love Guru (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล[N] Rajamangala Institute of Technology, Thai definition: ชื่อสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง
ราชปะแตน[N] Raj pattern, See also: royal pattern, Thai definition: เสื้อนอกปิดตั้งแต่คอลงมาโดยมีดุมกลัดตลอดอกอย่างเครื่องแบบปกติขาวของข้าราชการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินทางไป-กลับ[n. exp.] (doēnthāng pai klap) EN: round-trip   FR: voyage aller-retour [m] ; aller-retour = aller et retour [m] ; trajet aller-retour [m]
เดินทางไปเที่ยวเดียว[n. exp.] (doēnthāng pai thīo dīo) EN: one-way   FR: aller simple [m] ; trajet simple [m] ; voyage aller [m]
ค่าโดยสาร[n. exp.] (khā dōisān) EN: fare ; passage   FR: prix du voyage [m] ; prix du trajet [m] ; tarif [m]
ค่ารถ[n. exp.] (khā rot) EN: traveling expenses ; car fare ; fare   FR: prix du trajet [m] ; frais de voiture [mpl]
เขื่อนแก่งกระจาน[n. prop.] (Kheūoen Kaeng Krajān) EN: Kaeng Krachan Dam ; Kaeng Krajan Dam   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย[org.] (Mahāwitthayālai Mahā Julālongkøn Ratchāwitthayālai) EN: Mahachulalongkornrajavidyalaya University   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต[org.] (Mahāwitthayālai Rātchaphat Sūan Dusit) EN: Suan Dusit Rajabhat University   FR: université Rajabhat Suan Dusit [f]
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา[org.] (Mahāwitthayālai Rātchaphat Sūan Sunanthā) EN: Suan Sunandha Rajabhat University   FR: université Rajabhat Suan Sunandha [f]
มหาวิทยาลัยราชภัฏ[org.] (Mahāwitthayālai Rātchaphat) EN: Rajabhat University   
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์[org.] (Mahāwitthayālai Rātchaphat Burīram) EN: Buriram Rajabhat University   

CMU English Pronouncing Dictionary
RAJ    R AA1 ZH
RAJ    R AA1 JH
RAJU    R AA1 Y UW0
RAJIV    R AA0 JH IY1 V
RAJIV    R AA0 ZH IY1 V
RAJKO    R AA1 ZH K OW0
RAJALA    R AA0 Y AA1 L AH0
RAJALA    R AA0 JH AA1 L AH0
RAJKUMAR    R AA1 ZH K UW0 M AA1 R
RAJEWSKI    R AY0 EH1 F S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
raj    (n) (r aa1 jh)
Rajiv    (n) (r @ jh ii1 v)
rajah    (n) (r aa1 jh @)
rajahs    (n) (r aa1 jh @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
CDラジカセ[シーディーラジカセ, shi-dei-rajikase] (n) CD radio-cassette [Add to Longdo]
そこら中;其処ら中[そこらじゅう, sokorajuu] (n) everywhere; all over the place [Add to Longdo]
ばらばら事件[ばらばらじけん, barabarajiken] (n) murder case in which the victim is chopped into pieces; mutilation murder case [Add to Longdo]
アトラジン[, atorajin] (n) atrazine [Add to Longdo]
イソニコチン酸ヒドラジド[イソニコチンさんヒドラジド, isonikochin san hidorajido] (n) (See イソニアジド) isonicotinic acid hydrazide [Add to Longdo]
イラジエーション[, irajie-shon] (n) irradiation [Add to Longdo]
インターネットラジオ[, inta-nettorajio] (n) Internet radio [Add to Longdo]
エストラジオール[, esutorajio-ru] (n) estradiol; oestradiol [Add to Longdo]
オートラジオグラフィー[, o-torajiogurafi-] (n) autoradiography [Add to Longdo]
カーラジオ[, ka-rajio] (n) car radio [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拉贾斯坦邦[Lā jiǎ sī tǎn bāng, ㄌㄚ ㄐㄧㄚˇ ㄙ ㄊㄢˇ ㄅㄤ, / ] Rajasthan (state in India) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デジタルオーディオラジオサービス[でじたるおーでいおらじおさーびす, dejitaruo-deiorajiosa-bisu] digital audio radio service (DARS) [Add to Longdo]
デジタルラジオ[でじたるらじお, dejitarurajio] digital radio [Add to Longdo]
ラジオボタン[らじおぼたん, rajiobotan] radio button [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Raj \Raj\ (r[aum]j), n. [See {Rajah}.]
     Reign; rule. [India]
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  raj
      n 1: British dominion over India (1757-1947)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top