ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remittance

R IY0 M IH1 T AH0 N S   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remittance-, *remittance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remittance[N] การส่งเงิน (สำหรับค่าใช้จ่าย), Syn. disbursement, payment
remittance[N] เงินที่ส่งไป (สำหรับค่าใช้จ่าย)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remittance(รีมิท'เทินซฺ) n. การส่งเงิน,การส่งคดี,เงินหรือคดีที่ส่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
remittance(n) สิ่งที่ส่งไปให้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
remittanceเงินที่ส่งไปให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who got the remittance data early?ที่ได้รับข้อมูลการโอนเงิน ในช่วงต้น? ฉันเดิมพันมันเป็นโกลด์แมน The Big Short (2015)
It was, rather, my final remittance that I was interested in.มันเป็นค่าตอบแทนสุดท้ายน่ะ ที่ฉันสนใจ. V for Vendetta (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remittanceIf you cannot make full remittance, please get in touch with me by October 28, 1998.
remittanceWe believe, however, that over a period of time, we will be able to make remittance in full settlement.
remittanceWith reference to the invoice No.56789 which was due last month, we have not yet received your remittance.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การโอนเงิน[n. exp.] (kān ōn ngoen) EN: remittance ; money transfer   
การส่งเงิน[n. exp.] (kān song ngoen) EN: remittance   
เงินโอน[n. exp.] (ngoen ōn) EN: transfer payment ; remittance   
โอน[v.] (ōn) EN: convey ; transfer ; hand over ; make over ; make a remittance ; remit money   FR: transférer ; transmettre ; convertir
โอนเงิน[v. exp.] (ōn ngoen) EN: transfer money ; make a remittance   FR: transférer de l'argent ; virer de l'argent

CMU English Pronouncing Dictionary
REMITTANCE    R IY0 M IH1 T AH0 N S
REMITTANCE    R AH0 M IH1 T AH0 N S
REMITTANCES    R IY0 M IH1 T AH0 N S IH0 Z
REMITTANCES    R AH0 M IH1 T AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remittance    (n) rˈɪmˈɪtns (r i1 m i1 t n s)
remittances    (n) rˈɪmˈɪtnsɪz (r i1 m i1 t n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汇兑[huì duì, ㄏㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] remittance; funds paid to a bank account, #28,795 [Add to Longdo]
汇费[huì fèi, ㄏㄨㄟˋ ㄈㄟˋ, / ] remittance fee, #112,517 [Add to Longdo]
汇划[huì huà, ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] remittance [Add to Longdo]
汇水[huì shuǐ, ㄏㄨㄟˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] remittance fee [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sendung {f} | Sendungen {pl}remittance | remittances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕送り(P);為送り[しおくり, shiokuri] (n,vs) allowance; remittance; (P) [Add to Longdo]
振り込め詐欺[ふりこめさぎ, furikomesagi] (n) remittance fraud; bank transfer scam [Add to Longdo]
送金[そうきん, soukin] (n,vs) remittance; sending money; (P) [Add to Longdo]
送金為替[そうきんかわせ, soukinkawase] (n) remittance bill [Add to Longdo]
送金額[そうきんがく, soukingaku] (n) amount of remittance [Add to Longdo]
電報為替[でんぽうがわせ;でんぽうかわせ(ik), denpougawase ; denpoukawase (ik)] (n) telegraphic remittance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remittance \Re*mit"tance\ (r?-m?t"tans), n.
   1. The act of transmitting money, bills, or the like, esp. to
    a distant place, as in satisfaction of a demand, or in
    discharge of an obligation.
    [1913 Webster]
 
   2. The sum or thing remitted. --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 remittance
   n 1: a payment of money sent to a person in another place [syn:
      {remittance}, {remittal}, {remission}, {remitment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top