Search result for

recreate

(26 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recreate-, *recreate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recreate[VI] พักผ่อนหย่อนใจ, See also: ฟื้นฟูกายหรือจิตใจ, Syn. recuperate, refresh
recreate[VT] สร้างใหม่, Syn. reassess

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recreate(เรค'ริเอท) vt. พักผ่อน,หย่อนใจ,หาความสำราญ,ฟื้นฟูกายหรือจิต,สร้างใหม่, See also: recreative adj. recreator n., Syn. refresh,restore

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It took 61 years from that time to recreate her.มันใช้เวลาถึง 61 ปี ในการที่จะสร้างเธอขึ้นมาใหม่. Cyborg Girl (2008)
Because of the alterations, we believe the unsub is attempting to recreate a woman he once loved.แฟนเหรอ? หรือภรรยา, แม่ ใครก็ได้ที่ตายไปอย่างกระทันหัน Cold Comfort (2009)
I can help recreate this for you!ผมสามารถช่วยคุณสร้างมันขึ้นมาอีก ผมเป็นยังไงบ้าง Amplification (2009)
You need to, As best you can, Recreate the conditions Of the original flight,คุณต้องทำให้ดีที่สุดในการสร้างสถานการณ์จำลองแบบเที่ยวบินเดิม Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
And I am trying to stimulate my olfactory and gustatory senses to try to recreate it.และผมก็กำลังพยายามกระตุ้น ประสาทสัมผัสในการรับกลิ่น และรับรสของผม เพื่อที่จะทำมันขึ้นมาใหม่ August (2009)
Every time Walter asks for a piece of food or music or art, he's trying to recreate a moment in time to help him remember.ทุกครั้งที่วอลเตอร์ ขอขนมเพิ่ม เพลง หรือ งานศิลปะ นั่นคือเขาพยายามสร้าง ช่วงเวลาขึ้นมาขณะหนึ่ง เพื่อช่วยให้เขา จดจำได้ Grey Matters (2009)
Not unless we recreate the exact conditions of our experiment, no.ไม่มี เว้นแต่เราจะสร้าง เงื่อนไขการทดลอง ขึ้นมาใหม่อีกหน ซึ่งไม่มี A561984 (2009)
We need to recreate this safely.พวกเราต้องเริ่มสร้างโลกใหม่ อีกครั้ง นั้นล่ะ คือเหตุผล ที่เราต้องการคุณ Daybreakers (2009)
I recreated the ceremony we interuppted at the crypt, with a few enhancements of my own.ผมได้ทำพิธีซึ่งเราเข้าไป ขัดจจังหวะอีกครั้งหนึ่ง โดยปรับเปลี่ยน บางอย่างตามแบบของผม Sherlock Holmes (2009)
A scientist always tries to recreate his results.นักวิทยาศาสตร์พยายามหาผลการทดลองซ้ำๆ อยู่เสมอ The Bishop Revival (2010)
Then how on Earth did he recreate the formula using my father's signature, no less?แล้วตกลงคนร้ายไปเอาสูตรมาจากไหนกันล่ะ ใช้ลายเซ็นต์ของพ่อฉันอีก The Bishop Revival (2010)
I should be able to recreate the procedure there.ฉันสามารถที่จะเริ่มกระบวนการที่นั้น Jacksonville (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หย่อนใจ[v.] (yǿnjai) EN: relax ; recreate ; take recreation   FR: se délasser ; se détendre

CMU English Pronouncing Dictionary
RECREATE    R EH1 K R IY0 EY2 T
RECREATED    R EH1 K R IY0 EY2 T AH0 D
RECREATES    R EH1 K R IY0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recreate    (v) (r ii2 k r ii ei1 t)
recreated    (v) (r ii2 k r ii ei1 t i d)
recreates    (v) (r ii2 k r ii ei1 t s)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Re-create \Re`-cre*ate"\ (r?`kr?*?t"), v. t. [Pref. re- +
   create.]
   To create or form anew.
   [1913 Webster]
 
      On opening the campaign of 1776, instead of
      reenforcing, it was necessary to re-create, the army.
                          --Marshall.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recreate \Rec"re*ate\ (rk"r*t), v. t. [imp. & p. p. {Recreated}
   (-`td); p. pr. & vb. n. {Recreating}.] [L. recreatus, p. p.
   of recreate to create anew, to refresh; pref. re- re- +
   creare to create. See {Create}.]
   To give fresh life to; to reanimate; to revive; especially,
   to refresh after wearying toil or anxiety; to relieve; to
   cheer; to divert; to amuse; to gratify.
   [1913 Webster]
 
      Painters, when they work on white grounds, place before
      them colors mixed with blue and green, to recreate
      their eyes, white wearying . . . the sight more than
      any.                   --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      St. John, who recreated himself with sporting with a
      tame partridge.             --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]
 
      These ripe fruits recreate the nostrils with their
      aromatic scent.             --Dr. H. More.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recreate \Rec"re*ate\, v. i.
   To take recreation. --L. Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recreate
   v 1: give new life or energy to; "A hot soup will revive me";
      "This will renovate my spirits"; "This treatment repaired
      my health" [syn: {animate}, {recreate}, {reanimate},
      {revive}, {renovate}, {repair}, {quicken}, {vivify},
      {revivify}]
   2: engage in recreational activities rather than work; occupy
     oneself in a diversion; "On weekends I play"; "The students
     all recreate alike" [syn: {play}, {recreate}]
   3: give encouragement to [syn: {cheer}, {hearten}, {recreate},
     {embolden}] [ant: {dishearten}, {put off}]
   4: create anew; "she recreated the feeling of the 1920's with
     her stage setting"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top