หรือคุณหมายถึง reaßeß?
Search result for

reassess

(29 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reassess-, *reassess*, reasses
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reassess[VT] คิดทบทวนใหม่, Syn. reappraise

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reassessmentการประเมินใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm sure you can understand my need to reassess your effectiveness.ข้ามั่นใจว่าเจ้าจะเข้าใจ ความต้องการของข้า ที่จะคิดทบทวนถึง ประสิทธิภาพของเจ้าใหม่ Lair of Grievous (2008)
We'll check back in two months, see how you've responded, reassess, and decide our next move, if any.เราจะกลับมาดูผลการรักษาในอีก 2 เดือน การตอบสนองของคุณ ประเมินผลใหม่ และตัดสินใจที่รักษาขั้นตอนต่อไปของเรา ถ้ามีอะไร Breakage (2009)
I'm starting to reassess Snoop Dogg.เหมือนว่าผมต้องมองคุณใหม่แล้ว Brothers (2009)
We're gonna head back to the un, reassess there.เราจะถอยหลังกลับไป ที่อาคาร UN ไปทบทวน เส้นทางใหม่ที่นั่น Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
TO RADICALLY REASSESS OUR PLACE IN THE UNIVERSEและจะบังคับให้เรา ประเมินอย่างรุนแรง Beyond the Darkness (2010)
If Voss did the killing, we'll reassess.ถ้าวอสส์ฆ่าจริง เราค่อยมาคิดใหม่ The Next Seduction (2011)
I'll have to reassess if we can continue therapy together.เห็นจะต้องทบทวนใหม่ ถ้ายังมีการบำบัดด้วยกันต่อไป Shut Up and Eat Your Bologna (2011)
Good, good. But I think we might wanna reassess. ♪ Is that a fact... ♪ดีๆ แต่ฉันคิดว่า เราคงต้องทบทวนกันใหม่นะ อ่า... When I Think About You I Shred Myself (2012)
Maybe it's time you reassess what you're doing here.บางทีมันอาจถึงเวลาที่คุณต้องทบทวนใหม่ ว่าคุณมาทำอะไรที่นี่ Commitment (2012)
We may have to dramatically reassess who the unsub is.เราอาจต้องทบทวนครั้งใหญ่ ว่าอันซับเป็นใคร The Good Earth (2012)
As we speak, the bank is reassessing your financial viability as a mortgage holder, and I think we both know that you fail to meet even the most lenient threshold for continued approval.อย่างที่พูด ธนาคารจะทบทวน สภาพการเงินของคุณ ว่าเป็นผู้ถือจำนอง และฉันคิดว่าเราทั้งสองรู้ว่า Union (2013)
We'll reassess in the morning.เราค่อยมาทบทวนกันใหม่ตอนเช้า Always Accountable (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
REASSESS    R IY0 AH0 S EH1 S
REASSESSED    R IY0 AH0 S EH1 S T
REASSESSING    R IY0 AH0 S EH1 S IH0 NG
REASSESSMENT    R IY2 AH0 S EH1 S M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reassess    (v) (r ii2 @ s e1 s)
reassessed    (v) (r ii2 @ s e1 s t)
reassesses    (v) (r ii2 @ s e1 s i z)
reassessing    (v) (r ii2 @ s e1 s i ng)
reassessment    (n) (r ii2 @ s e1 s m @ n t)
reassessments    (n) (r ii2 @ s e1 s m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
考え直す(P);考えなおす[かんがえなおす, kangaenaosu] (v5s,vt) to reconsider; to rethink; to reassess; (P) [Add to Longdo]
再評価[さいひょうか, saihyouka] (n,vs) reassessment; reappraisal; reevaluation; revaluation [Add to Longdo]
洗い替え[あらいがえ, araigae] (n) (1) (arch) exchanging clothing at the time of laundering; (2) (money) laundering; (3) moving average method of valuation; (4) reassessing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 reassess \re`as*sess"\, re-assess \re`-as*sess"\v. t.
   To revise or renew one's assessment of; as, we need to
   reassess our position to include the new information. Usually
   used without the hyphen.
 
   Syn: re-evaluate, reevaluate.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reassess
   v 1: revise or renew one's assessment [syn: {reassess},
      {reevaluate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top