Search result for

recreated

(13 entries)
(0.0102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recreated-, *recreated*, recreat, recreate
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I recreated the ceremony we interuppted at the crypt, with a few enhancements of my own.ผมได้ทำพิธีซึ่งเราเข้าไป ขัดจจังหวะอีกครั้งหนึ่ง โดยปรับเปลี่ยน บางอย่างตามแบบของผม Sherlock Holmes (2009)
Mr. Saltzman's students have recreatedเหล่านักเรียนของคุณซอลซ์แมนช่วยกันสร้างสรรค์ Founder's Day (2010)
He spent a lifetime murdering seemingly random victims, then out of nowhere sought out Spicer, recreated his parents' murder, lured him into a trap, killed him and took his daughter.เขาใช้เวลาทั้งชีวิตในการฆ่าเหยื่อแบบสุ่ม จากนั้นโดยทันทีทันใด เขามุ่งเป้าไปที่สไปเซอร์ สร้างการฆาตกรรมพ่อกับแม่ของเขาขึ้นใหม่ ล่อลวงเขาสู่กับดัก The Longest Night (2010)
They say she came in at 12, but the fractured bones she had when she arrived, and the fact that her family registry was recreated ... many things about her are suspicious.เขาบอกว่าเธอเข้ามาอยู่ตั้งแต่อายุ 12 แต่ตอนที่มาถึงเธอกระดูกหัก และความจริงที่ว่าทะเบียนครอบครัวของเธอเป็นของปลอม Bread, Love and Dreams (2010)
Is the soul nothing more than a network of neural processes, something that one day can be recreated in a machine?อะไรจิตวิญญาณมากกว่าเครือข่าย ของกระบวนการของระบบประสาท, สิ่งที่ว่าวันหนึ่งจะสามารถสร้างขึ้นใน เครื่อง? Is There Life After Death? (2011)
I recreated the images on the sketch pad app and ran a search.ฉันลองสเก็ตภาพลงบนโปรแกรมคอม และลองค้นหาดู Masked (2011)
They recreated the center of New York, simulated an outbreak, showed it to the Russians and sold them the virus..พวกเขาสร้างศูนย์กลางที่นิวยอร์ก สร้างภาพการระบาด ฉายให้รัสเซียดู และขายไวรัส Resident Evil: Retribution (2012)
Some people just can't face the cold, hard fact that this earth is really just the back of a giant crocodile that's destroyed and recreated every 500 years.คนบางคนแค่ยอมรับความจริงแสนเยือกเย็นไม่ได้ ว่าโลกนี้มันเป็นแค่หลังของจระเข้ยักษ์ ที่ทำลายตัวเองและสร้างตัวขึ้นใหม่ทุก 500 ปี Glee, Actually (2012)
I thought if I recreated your dream, then inspiration would strike.ฉันคิดว่าถ้าฉันจำลองฝันของพี่ บางทีอาจจะนึกอะไรออก Today I Am a Witch (2013)
Now, Sergeant, as you can see, we've recreated the Boylston Street crime scene.ทีนี้อย่างที่จ่าเห็น เราจำลองที่เกิดเหตุบนถนนบอยล์สตัน Patriots Day (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
RECREATED    R EH1 K R IY0 EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recreated    (v) (r ii2 k r ii ei1 t i d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recreate \Rec"re*ate\ (rk"r*t), v. t. [imp. & p. p. {Recreated}
   (-`td); p. pr. & vb. n. {Recreating}.] [L. recreatus, p. p.
   of recreate to create anew, to refresh; pref. re- re- +
   creare to create. See {Create}.]
   To give fresh life to; to reanimate; to revive; especially,
   to refresh after wearying toil or anxiety; to relieve; to
   cheer; to divert; to amuse; to gratify.
   [1913 Webster]
 
      Painters, when they work on white grounds, place before
      them colors mixed with blue and green, to recreate
      their eyes, white wearying . . . the sight more than
      any.                   --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      St. John, who recreated himself with sporting with a
      tame partridge.             --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]
 
      These ripe fruits recreate the nostrils with their
      aromatic scent.             --Dr. H. More.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top