ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

portability

P AO2 R T AH0 B IH1 L IH0 T IY0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -portability-, *portability*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
for the sake of portability and efficiency,เพื่อประโยชน์ในด้านประสิทธิภาพและง่ายต่อการเคลื่อนย้าย Air: Part 3 (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
PORTABILITY    P AO2 R T AH0 B IH1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
portability    (n) pˌɔːtəbˈɪlɪtiː (p oo2 t @ b i1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可移植性[kě yí zhí xìng, ㄎㄜˇ ㄧˊ ㄓˊ ㄒㄧㄥˋ, ] portability (programming language), #109,107 [Add to Longdo]
移植性[yí zhí xìng, ㄧˊ ㄓˊ ㄒㄧㄥˋ, ] portability, #117,045 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MNP[エムエヌピー, emuenupi-] (n) mobile number portability; MNP [Add to Longdo]
ナンバーポータビリティー[, nanba-po-tabiritei-] (n) (See 番号継続制) (mobile phone) number portability [Add to Longdo]
ポータビリティ[, po-tabiritei] (n) portability [Add to Longdo]
移行性[いこうせい, ikousei] (n,adj-na) (1) portability; upgradability; upwards compatibility; (2) transitional [Add to Longdo]
移植可能性[いしょくかのうせい, ishokukanousei] (n) {comp} (code) portability [Add to Longdo]
移植性[いしょくせい, ishokusei] (n) portability [Add to Longdo]
可搬性[かはんせい, kahansei] (n) portability [Add to Longdo]
番号継続制[ばんごうけいぞくせい, bangoukeizokusei] (n) (See ナンバーポータビリティー) (mobile phone) number portability (introduced to Japan in October 2005) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
移行性[いこうせい, ikousei] portability, upgradability, upwards compatibility [Add to Longdo]
移植可能性[いしょくかのうせい, ishokukanousei] (code) portability [Add to Longdo]
移植性[いしょくせい, ishokusei] portability [Add to Longdo]
可搬性[かはんせい, kahansei] portability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Portability \Port`a*bil"i*ty\, n.
   The quality or state of being portable; fitness to be
   carried.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 portability
   n 1: the quality of being light enough to be carried

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top