ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

face value

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -face value-, *face value*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
face valueค่าแท้จริง, ค่าตามที่พิมพ์ไว้หน้าบัตร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
face valueมูลค่าตามตราสาร [ ดู face amount ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Face valueมูลค่าตามหน้าตราสาร (มูลค่าที่ตราไว้), Example: มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กำหนดระบุไว้บนใบตราสารซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิของแต่ละบริษัท มูลค่าที่ตราไว้เป็นข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกสำหรับหุ้นแต่ละหน่วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางบัญชี และใช้แสดงให้ทราบถึงทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็น 10 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นต้น มูลค่าที่ตราไว้มีประโยชน์ในการกำหนดอัตราผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร และหุ้นบุริมสิทธิ เพราะดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร รวมถึงเงินปันผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ตราไว้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาตลาดที่ตกลงซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ ราคาตลาดจะถูกกำหนดขึ้นโดยภาวะอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้น ๆ และสภาวะการซื้อขายในตลาด par value อาจเรียก face value (มูลค่าตามหน้าตราสาร) หรือ nominal value (มูลค่าที่กำหนดไว้) [ตลาดทุน]
Face valueมูลค่าที่ตราไว้หน้าตั๋ว [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, the face value of this is that it's a water stain.ฟังผม คุณค่าของมันก็แค่ เป็นแค่รอยคราบเปื้อนเท่านั้น Henry Poole Is Here (2008)
Face value is 205 million.มูลค่าหน้าเป็น 205, 000, 000 ดอลลาร์ The Big Short (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
face valueI'm going to speak to you with utmost candor so I want you to take everything I'm about to say at face value.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
面值[miàn zhí, ㄇㄧㄢˋ ㄓˊ,  ] face value; par value #14,466 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デノミ[denomi] (n) (abbr) denomination (reducing the face value of currency after inflation); (P) [Add to Longdo]
フェースバリュー[fe-subaryu-] (n) face value [Add to Longdo]
額面[がくめん, gakumen] (n) face value; par; (P) [Add to Longdo]
額面価格[がくめんかかく, gakumenkakaku] (n) face value; nominal value; par value [Add to Longdo]
抱き合わせ増資[だきあわせぞうし, dakiawasezoushi] (n) bonus stock issue; rights stock issue; selling new stock for less than face value [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Face \Face\ (f[=a]s), n. [F., from L. facies form, shape, face,
   perh. from facere to make (see {Fact}); or perh. orig.
   meaning appearance, and from a root meaning to shine, and
   akin to E. fancy. Cf. {Facetious}.]
   1. The exterior form or appearance of anything; that part
    which presents itself to the view; especially, the front
    or upper part or surface; that which particularly offers
    itself to the view of a spectator.
    [1913 Webster]
 
       A mist . . . watered the whole face of the ground.
                          --Gen. ii. 6.
    [1913 Webster]
 
       Lake Leman wooes me with its crystal face. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. That part of a body, having several sides, which may be
    seen from one point, or which is presented toward a
    certain direction; one of the bounding planes of a solid;
    as, a cube has six faces.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mach.)
    (a) The principal dressed surface of a plate, disk, or
      pulley; the principal flat surface of a part or
      object.
    (b) That part of the acting surface of a cog in a cog
      wheel, which projects beyond the pitch line.
    (c) The width of a pulley, or the length of a cog from end
      to end; as, a pulley or cog wheel of ten inches face.
      [1913 Webster]
 
   4. (Print.)
    (a) The upper surface, or the character upon the surface,
      of a type, plate, etc.
    (b) The style or cut of a type or font of type.
      [1913 Webster]
 
   5. Outside appearance; surface show; look; external aspect,
    whether natural, assumed, or acquired.
    [1913 Webster]
 
       To set a face upon their own malignant design.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       This would produce a new face of things in Europe.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       We wear a face of joy, because
       We have been glad of yore.      --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   6. That part of the head, esp. of man, in which the eyes,
    cheeks, nose, and mouth are situated; visage; countenance.
    [1913 Webster]
 
       In the sweat of thy face shalt thou eat bread.
                          --Gen. iii.
                          19.
    [1913 Webster]
 
   7. Cast of features; expression of countenance; look; air;
    appearance.
    [1913 Webster]
 
       We set the best faceon it we could.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   8. (Astrol.) Ten degrees in extent of a sign of the zodiac.
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   9. Maintenance of the countenance free from abashment or
    confusion; confidence; boldness; shamelessness;
    effrontery.
    [1913 Webster]
 
       This is the man that has the face to charge others
       with false citations.         --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   10. Presence; sight; front; as in the phrases, before the
     face of, in the immediate presence of; in the face of,
     before, in, or against the front of; as, to fly in the
     face of danger; to the face of, directly to; from the
     face of, from the presence of.
     [1913 Webster]
 
   11. Mode of regard, whether favorable or unfavorable; favor
     or anger; mostly in Scriptural phrases.
     [1913 Webster]
 
        The Lord make his face to shine upon thee. --Num.
                          vi. 25.
     [1913 Webster]
 
        My face [favor] will I turn also from them. --Ezek.
                          vii. 22.
     [1913 Webster]
 
   12. (Mining) The end or wall of the tunnel, drift, or
     excavation, at which work is progressing or was last
     done.
     [1913 Webster]
 
   13. (Com.) The exact amount expressed on a bill, note, bond,
     or other mercantile paper, without any addition for
     interest or reduction for discount; most commonly called
     {face value}. --McElrath.
     [1913 Webster]
 
   Note: Face is used either adjectively or as part of a
      compound; as, face guard or face-guard; face cloth;
      face plan or face-plan; face hammer.
      [1913 Webster]
 
   {Face ague} (Med.), a form of neuralgia, characterized by
    acute lancinating pains returning at intervals, and by
    twinges in certain parts of the face, producing convulsive
    twitches in the corresponding muscles; -- called also {tic
    douloureux}.
 
   {Face card}, one of a pack of playing cards on which a human
    face is represented; the king, queen, or jack.
 
   {Face cloth}, a cloth laid over the face of a corpse.
 
   {Face guard}, a mask with windows for the eyes, worn by
    workman exposed to great heat, or to flying particles of
    metal, stone, etc., as in glass works, foundries, etc.
 
   {Face hammer}, a hammer having a flat face.
 
   {Face joint} (Arch.), a joint in the face of a wall or other
    structure.
 
   {Face mite} (Zool.), a small, elongated mite ({Demdex
    folliculorum}), parasitic in the hair follicles of the
    face.
 
   {Face mold}, the templet or pattern by which carpenters,
    etc., outline the forms which are to be cut out from
    boards, sheet metal, etc.
 
   {Face plate}.
     (a) (Turning) A plate attached to the spindle of a lathe,
       to which the work to be turned may be attached.
     (b) A covering plate for an object, to receive wear or
       shock.
     (c) A true plane for testing a dressed surface. --Knight.
 
   {Face wheel}. (Mach.)
     (a) A crown wheel.
     (b) A wheel whose disk face is adapted for grinding and
       polishing; a lap.
 
   {face value} the value written on a financial instrument;
    same as {face[13]}. Also used metaphorically, to mean
    apparent value; as, to take his statemnet at its face
    value.
    [1913 Webster]
 
   {Cylinder face} (Steam Engine), the flat part of a steam
    cylinder on which a slide valve moves.
 
   {Face of an anvil}, its flat upper surface.
 
   {Face of a bastion} (Fort.), the part between the salient and
    the shoulder angle.
 
   {Face of coal} (Mining), the principal cleavage plane, at
    right angles to the stratification.
 
   {Face of a gun}, the surface of metal at the muzzle.
 
   {Face of a place} (Fort.), the front comprehended between the
    flanked angles of two neighboring bastions. --Wilhelm.
 
   {Face of a square} (Mil.), one of the sides of a battalion
    when formed in a square.
 
   {Face of a} {watch, clock, compass, card etc.}, the dial or
    graduated surface on which a pointer indicates the time of
    day, point of the compass, etc.
 
   {Face to face}.
     (a) In the presence of each other; as, to bring the
       accuser and the accused face to face.
     (b) Without the interposition of any body or substance.
       "Now we see through a glass darkly; but then face to
       face." 1 --Cor. xiii. 12.
     (c) With the faces or finished surfaces turned inward or
       toward one another; vis [`a] vis; -- opposed to {back
       to back}.
 
   {To fly in the face of}, to defy; to brave; to withstand.
 
   {To make a face}, to distort the countenance; to make a
    grimace; -- often expressing dislike, annoyance, or
    disagreement. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 face value
   n 1: the value of a security that is set by the company issuing
      it; unrelated to market value [syn: {par value}, {face
      value}, {nominal value}]
   2: the apparent worth as opposed to the real worth

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top