หรือคุณหมายถึง ?
Search result for

pae

(61 entries)
(0.043 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pae-, *pae*. Possible hiragana form: ぱえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paean    [N] ข้อเขียนหรือบทเพลงแห่งชัยชนะ, Syn. hymn, ovation
paederasty    [N] ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับเด็กชาย (คำทางการ), Syn. perversion
paedophile    [N] ผู้ชอบร่วมเพศกับเด็ก, Syn. pedophile
paediatrics    [N] กุมารเวชศาสตร์, Syn. pediatrics
paediatrician    [N] กุมารแพทย์, See also: หมอเด็ก, แพทย์รักษาโรคเด็ก, Syn. pediatrician

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paedia-; paedo-; pedia-เด็ก [มีความหมายเหมือนกับ pedo- ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paediatric surgery; surgery, pediatricกุมารศัลยศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paediatric; pediatric-โรคเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paediatrician; paediatrist; pediatrician; pediatristกุมารแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paediatrics; paediatry; pediatrics; pediatryกุมารเวชศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paediatrist; paediatrician; pediatrician; pediatristกุมารแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paediatry; paediatrics; pediatrics; pediatryกุมารเวชศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paedicterus; pedicterusดีซ่านทารกแรกเกิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paediodontia; paedodontia; paedodontics; pediodontia; pedodontia; pedodonticsกุมารทันตศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paedo-; paedia-; pedia-เด็ก [มีความหมายเหมือนกับ pedo- ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paean(อี'อัน) n. เพลงสรรเสริญ,เพลงสดุด, See also: paeanism n.
paed(o) - Pref. "เด็ก"
paediatrician(พีดีอะทริช'เชิน,เพดดีอะทริช'เชิน) n. กุมารแพทย์,หมอเด็ก,ผู้เชี่ยวชาญโรคของเด็ก., See also: pediatric adj.
paediatrics(พี'ดิอะทริคซฺ,เพด'ดิอะทริคซฺ) n. กุมารแพทย์
paedogenesis(พีโดเจน'นิสซิส) n. การผลิตลูกโดยตัวอ่อน (larva), See also: paedogenetic adj. paedogenic adj.
paeleobiology(เพลีโอไบออล'โลจี) n. ชีววิทยาที่เกี่ยวกับชีวิตของพืชและสัตว์โบราณ จากซากหินที่เหลืออยู่, See also: paleobilogic adj. paleobiological adj.
paeon(พี'อัน) n. การสัมผัสเสียงของพยางค์ 4 เสียง
paeony(เพียน'นี) n. = peony (ดู)
cyclopaedia(ไซคละฟี'เดีย) n. ดูencyclopedia,, See also: cyclopaedist,cyclopedist n.
cyclopaedic(ไซ'คละพี'ดิค) adj. คล้ายหรือเกี่ยวกับสารานุกรม,คลุมกว้าง,ลึกซึ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
cyclopaedia(n) สารานุกรม
encyclopaedia(n) สารานุกรม
encyclopaedic(adj) เกี่ยวกับสารานุกรม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุมารเวชศาสตร์    [N] pediatrics, See also: paediatrics, pediatric medicine, Example: แม้ว่าแพทย์ต่างชาติจะมีโอกาสในการไปเป็นแพทย์ประจำบ้านในสหรัฐอเมริกาแต่ก็เป็นเพียงบางสาขาเท่านั้นเช่นอายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์, Thai definition: วิชาว่าด้วยโรคเฉพาะเด็ก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดักแด้[n.] (dakdaē) EN: Silkworm Pupae   
ดักแด้ไหม[n. exp.] (dakdaē mai) EN: Silkworm Pupae   
กุมารแพทย์[n.] (kumānphaēt) EN: paediatrician = pediatrician (Am.) ; pediatrist   FR: pédiatre [m]
กุมารเวชศาสตร์[n.] (kumān wētchasāt) EN: pediatrics ; paediatrics ; pediatric medicine   FR: pédiatrie [f]
พจนานุกรมเชิงสารานุกรม[n. exp.] (photjanānukrom choēng sārānukrom) EN: encyclopaedic dictionary = encyclopedic dictionary (Am.)   FR: dictionnaire encyclopédique [m]
สารานุกรม[n.] (sārānukrom) EN: encyclopedia = encyclopaedia   FR: encyclopédie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PAE    P AY1
PAEK    P IY1 K
PAEZ    P AY0 EH1 Z
PAEAN    P IY1 AH0 N
PAETH    P IY1 TH
PAETZ    P IY1 T S
PAEANS    P IY1 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paean    (n) (p ii1 @ n)
paeans    (n) (p ii1 @ n z)
paeony    (n) (p ii1 @ n ii)
paeonies    (n) (p ii1 @ n i z)
paederasty    (n) (p e1 d @ r a s t ii)
paediatrics    (n) (p ii2 d i a1 t r i k s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Paella(n ) |die, nur Sg.| อาหารประเภทหนึ่งของชาวสเปน ทำด้วยข้าวอบกับอาหารทะเล

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュペッツレ[, shupettsure] (n) spaetzle (ger [Add to Longdo]
パエリア;パエリヤ;パエーリャ;パエリャ;パエジャ;パエージャ[, paeria ; paeriya ; pae-rya ; paerya ; paeja ; pae-ja] (n) paella (Spanish rice dish) [Add to Longdo]
リンデン[, rinden] (n) (1) (abbr) (See リンデンバウム) European linden (Tilia x europaea); common lime; (2) lindane (ger [Add to Longdo]
リンデンバウム[, rindenbaumu] (n) European linden (Tilia x europaea) (ger [Add to Longdo]
リンパ液;淋巴液[りんぱえき(淋巴液);リンパえき(リンパ液), rinpaeki ( rin tomoe eki ); rinpa eki ( rinpa eki )] (n) lymph fluid [Add to Longdo]
牡丹[ぼたん;ボタン, botan ; botan] (n) (1) (uk) tree peony (Paeonia suffruticosa); moutan; (2) wild boar (meat) [Add to Longdo]
鬼カサゴ[おにカサゴ;オニカサゴ, oni kasago ; onikasago] (n) (uk) scorpionfish (Scorpaenopsis cirrhosa); hairy stingfish [Add to Longdo]
金蓮花[きんれんか;キンレンカ, kinrenka ; kinrenka] (n) (uk) nasturtium (species of Indian cress, Tropaeolum majus) [Add to Longdo]
五十雀[ごじゅうから;ゴジュウカラ, gojuukara ; gojuukara] (n) (uk) Eurasian nuthatch (Sitta europaea) [Add to Longdo]
賛歌(P);讃歌;讚歌[さんか, sanka] (n) song of praise; eulogy; paean; hymn; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百济[Bǎi jì, ㄅㄞˇ ㄐㄧˋ, / ] Paekche or Baekje (Korean kingdom 18BC-660 AD) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  PAE
         Physical Address Extension (Intel, Pentium, PAE)
         

Are you satisfied with the result?

Go to Top