Search result for

overwhelmed

(38 entries)
(0.0303 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overwhelmed-, *overwhelmed*, overwhelm, overwhelme
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're overwhelmed and understaffed.เราจะบ้าอยู่แล้ว ช่วยเข้าใจหน่อย Day of the Dead (2008)
Look, they're a bit overwhelmed, okay?พวกเขายุ่งมากเลย Day of the Dead (2008)
I just got overwhelmed.ฉันแค่สับสนนิดหน่อย Marley & Me (2008)
Or are you so overwhelmed you can't talk?หรือคุณตื้นตันจนพูดอะไรไม่ออกแล้ว? The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I was feeling overwhelmed.ฉันรู้สึกแย่มากๆ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
I would wait till he is just so overwhelmed with beloved waves of adoration, he couldn't even hear the sound of his own cojones as they hit the goddamn floor!หรือจนถึงตอนที่มันได้รับการโห่ร้องสนั่นหวั่นไหว โดยคลื่นของฝูงชนที่ชื่นชมมัน ขนาดที่มันไม่ได้ยินแม้แต่เสียง ตอนที่ลูกกระแป๋ง ของตัวมันเองกระแทกพื้น Duplicity (2009)
But when you start to feel overwhelmed and you will just keep in mind that one element carbon.แต่เมื่อไหร่ที่นักเรียนรู้สึกเริ่มสนใจมันขึ้นมา นักเรียนก็จะ แค่คิดเอาไว้ในใจหนึ่งองค์ประกอบ คาร์บอน Peekaboo (2009)
She said she was overwhelmed, that she loved Evan but she wasn't cut out to be a mother.เธอบอกว่าเธอเหมือนถูกครอบงำ เธอรักอีวาน แต่เธอก็ไม่ได้ถูกตัดออกจากความเป็นแม่ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
I'm... Overwhelmed.และข่าวลือนั่น ก็แย่มากๆ Carrnal Knowledge (2009)
She's still a little overwhelmed.เธอยังช๊อคอยู่น่ะ เีดี๋ยวพวกเราต้องรอคุยกับนายอำเ๓อนะ Seep (2009)
The sheer amount of information overwhelmed him, yes.มันมีข้อมูลมหาศาล เกินกว่าสมองเขาจะรับได้ Life (2009)
I'm just kind of overwhelmed.ผมรู้สึกล้นมือ Vitamin D (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overwhelmedHe was overwhelmed by the intensity of her love.
overwhelmedMom-and-pop bakeries were overwhelmed by supermarkets.
overwhelmedMore and more people these days are getting overwhelmed by housing loans.
overwhelmedShe was overwhelmed by the sad news.
overwhelmedThe flood overwhelmed the village.
overwhelmedWe overwhelmed the many enemies.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซาบซึ้ง[v.] (sāpseung) EN: appreciate ; be grateful (for) ; be overwhelmed (by)   
ตื่นตัน[adj.] (teūntan) EN: overwhelmed ; moved ; touched (by) ; choked up ; speechless   FR: accablé

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERWHELMED    OW2 V ER0 W EH1 L M D
OVERWHELMED    OW2 V ER0 HH W EH1 L M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overwhelmed    (v) (ou2 v @ w e1 l m d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
überlastetoverwhelmed with work [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
たじたじ[, tajitaji] (adv,n) (on-mim) overwhelmed; recoiling; cringing [Add to Longdo]
の余り[のあまり, noamari] (exp) so much (something) as to (e.g. so moved as to cry); overwhelmed; carried away; because of too much [Add to Longdo]
マットに沈む[マットにしずむ, matto nishizumu] (exp,v5m) to be knocked out; to be overwhelmed; to be flabbergasted; to be thrown for a loop [Add to Longdo]
凹む[へこむ, hekomu] (v5m) (1) to be dented; to be indented; to yield to; to give; to sink; to collapse; to cave in; (2) to be snubbed; to be overwhelmed; to feel down; to be forced to yield; (P) [Add to Longdo]
気が遠くなる[きがとおくなる, kigatookunaru] (exp,v5r) (1) to faint; to lose consciousness; (2) to feel overwhelmed; to be astounded [Add to Longdo]
気を呑まれる;気をのまれる[きをのまれる, kiwonomareru] (exp,v1) to be overwhelmed; to be overawed [Add to Longdo]
呑まれる;飲まれる[のまれる, nomareru] (v1,vt) (1) to be swallowed up; to be engulfed; (2) to be overwhelmed; to be overawed [Add to Longdo]
無勢[ぶぜい, buzei] (n) outnumbered; overwhelmed [Add to Longdo]
余り(P);餘り(oK)[あまり(P);あんまり(P), amari (P); anmari (P)] (adj-na,adv,adj-no,n,n-suf) (1) (uk) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (adv,adj-no) (3) surplus; excess; fullness; too much; (adv) (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受宠若惊[shòu chǒng ruò jīng, ㄕㄡˋ ㄔㄨㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄐㄧㄥ, / ] overwhelmed by favor from superior (humble expr.) [Add to Longdo]
消魂[xiāo hún, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄣˊ, ] overwhelmed (with joy, sorrow etc); to feel transported [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 overwhelmed \overwhelmed\ adj.
   1. same as {overpowered}.
 
   Syn: overcome, overpowered, swamped, engulfed.
     [WordNet 1.5]
 
   2. defeated easily by a greatly superior opponent.
 
   Syn: routed.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overwhelm \O`ver*whelm"\, v. t. [imp. & p. p. {Overwhelmed}; p.
   pr. & vb. n. {Overwhelming}.]
   [1913 Webster]
   1. To cover over completely, as by a great wave; to overflow
    and bury beneath; to ingulf; hence, figuratively, to
    immerse and bear down; to overpower; to crush; to bury; to
    oppress, etc., overpoweringly.
    [1913 Webster]
 
       The sea overwhelmed their enemies.  --Ps. lxxviii.
                          53.
    [1913 Webster]
 
       Fearfulness and trembling are come upon me, and
       horror hath overwhelmed me.      --Ps. lv. 5.
    [1913 Webster]
 
       Foul deeds will rise,
       Though all the earth o'erwhelm them. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Gaza yet stands; but all her sons are fallen,
       All in a moment overwhelmed and fallen. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To project or impend over threateningly.
    [1913 Webster]
 
       His louering brows o'erwhelming his fair sight.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to surround, to cover. --Papin.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top