Search result for

mercury

(60 entries)
(0.0335 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mercury-, *mercury*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mercury[N] ปรอท (สัญลักษณ์ทางเคมีคือ Hg), See also: ธาตุปรอท, สารปรอท, Syn. quicksilver, liquid mercury, ore
Mercury[N] เทพเมอคิวรี่, See also: เทพเจ้าแห่งการสื่อสาร
Mercury[N] ดาวพุธ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mercury(เมอ'คิวรี) n. ธาตุปรอท, See also: Mercury n. ดาวพุธ,เทพเจ้าโรมันที่เป็นคนเก็บสาส์นของพระเจ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
mercury(n) ปรอท,สารปรอท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mercury poisoning; mercurialismภาวะพิษปรอท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mercuryปรอท [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mercuryปรอท [TU Subject Heading]
Mercuryดาวพุธ, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 58 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4,680 กิโลเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mercuryปรอท [การแพทย์]
Mercury (Hg) ปรอท
โลหะทรานซิชั่นชนิดหนึ่งในธรรมชาติเกิดจากแร่ ซินนาบาร์ (HgS) ไอปรอทมีพิษมาก ปรอทใช้ในเทอร์โมมิเตอร์ ใช้ทำโลหะเจือ (อะมัลกัม) และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ สารประกอบของปรอทใช้เป็นสารฆ่าเชื้อรา สารรักษาเนื้อไม้ และวัตถุระเบิด ปรอทสะสมในสัตว์น้ำ มนุษย์ที่บริโภคสัตว์น้ำจะก่อให้เกิดโรคทางสมอง และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพได้ ซึ่งเรียกว่า โรคมินามาตะ [สิ่งแวดล้อม]
Mercury barometerบารอมิเตอร์ปรอท [อุตุนิยมวิทยา]
mercury barometerบารอมิเตอร์แบบปรอท, อุปกรณ์วัดความดันบรรยากาศ ประกอบด้วยปรอทบรรจุอยู่ในหลอดแก้วซึ่งปลายเปิดคว่ำอยู่ในภาชนะบรรจุปรอทโดยอ่านความดันของบรรยากาศจากระดับปรอทในหลอดแก้วเป็นมิลลิเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mercury Bichlorideเมอร์คูรีไบคลอไรด์ [การแพทย์]
Mercury Bichloride Nephrosisเมอร์คิวรีไบคลอไรด์เนโฟรซิส [การแพทย์]
Mercury Compoundsสารประกอบของปรอท, สารประกอบปรอท [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Also, the dead guy was exposed to mercury, mold,เช่นเดียวกับชายที่ตาย เพราะปรอท Not Cancer (2008)
It is the Emperor's mix of jade, cinnabar and salts of mercury.เป็นสุราหยกขององค์จักรพรรดิ์ The Forbidden Kingdom (2008)
- Should we try Mercury Lounge? - Yeah, that's good.-ลองไปที่ เมอร์คิวรี่ ลาดจ์ไหม? Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Acid rain from coal-burning power plants have pushed mercury levels to 87 times the national average.ฝนกรดจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทำให้ปริมาณสารปรอท สูงเป็น 87 เท่าของค่าเฉลี่ย I Knew You Were a Pig (2009)
Should have gone with mercury poisoning.ควรจะไปด้วยเรื่องโดนวางยามากกว่า The Age of Dissonance (2009)
People in Osaka, Kyoto, and Tokyo... the reason they don't know about it is because of a media cover-up, a systematic, deliberate cover-up, a media blackout, because the dolphin meat is heavily laced with mercury.จากการไปที่จุดสังหาร แล้วหลังจากนั้น เราเดินไปที่ริมน้ำ The Cove (2009)
Mercury starts in the environment with the smallest of organisms, and every step of the ladder up, it gets magnified about ten times... until the top of the food chain, where you get these incredibly toxic levels.มันว่ายข้ามแหสองปาก และทุกครั้งมันก็ขึ้นมาหายใจ คุณจะเห็นเลยว่า มีเลือดออกมาข้างหลังมัน The Cove (2009)
All the fish that we love most to eat... things like striped bass, bluefish, tuna, swordfish, marlin... this is a major source of mercury, and these substances are causing real problems, not just to dolphins, but to people,กลุ่มคนที่ทำเรื่องพวกนี้ มีขนาดค่อนข้างเล็ก เป็นพวกอยู่ข้างนอกหมู่บ้าน ที่อยู่ห่างไกล ประชากรส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำ ว่าเกิดอะไรขึ้น The Cove (2009)
A consumer may think they're buying healthy meat from whales from the southern hemisphere, and they might be getting a bottlenose dolphin from the coast of Taiji with levels of mercury that are 20 times higher than World Health Organization recommendations.ปลาส่วนใหญ่ที่พวกเรา ชอบรับประทาน... พวกปลากระพงลาย บลูฟิช ทูน่า ปลาดาบ ปลากระโทง... The Cove (2009)
That's where mercury poisoning was first discovered.พูดยังไงดีนะ? The Cove (2009)
The most serious health risk of these high levels of mercury is to pregnant women.มีสารนี้เกินมาตรฐาน โดยมาตรฐานของพวกเขา The Cove (2009)
It's the fetus that's most sensitive to these levels of mercury.ดร.เท็ตสึยะ เอ็นโด แผนกวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด The Cove (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุธ[N] Mercury, Syn. ดาวพุธ, Example: ถ้าเราอยู่ดาวพุธก็คงจะร้อนตายไปแล้ว, Count unit: ดวง, Thai definition: ดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดในระบบสุริยะ มองเห็นด้วยตาเปล่า อยู่ห่างดวงอาทิตย์ประมาณ 58 ล้านกิโลเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4,875 กิโลเมตร เป็นดาวเคราะห์ที่ไม่มีบรรยากาศและมีพื้นผิวคล้ายดวงจันทร์ของโลก
ปรอท[N] mercury, See also: hydrargyrum, quicksilver, Syn. ธาตุปรอท, Example: โรงงานเคมีปล่อยน้ำเสียมีปรอทลงในน้ำทะเล, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 80 สัญลักษณ์ Hg เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของเหลว สีเงิน ใช้ประโยชน์นำไปทำเทอร์โมมิเตอร์ บารอมิเตอร์ โลหะเจือซึ่งเรียกว่า amalgam ใช้ในงานทันตกรรมและทำเครื่องมือวิทยาศาสตร์อื่นๆ สารประกอบของปรอทเป็นพิษ แต่บางอย่างใช้เป็นยาได้
ดาวพุธ[N] Mercury, Thai definition: ดาวเคราะห์ดวงที่เล็กที่สุด ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด
นักษัตรบดี[N] mercury, See also: the planet mercury, Syn. ดาวพระพุธ, ดาวพุธ, Count unit: ดวง, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวพระพุธ[n. prop.] (dāo Phra Phut) EN: Mercury   FR: Mercure
ดาวพุธ[n. prop.] (Dāophut) EN: Mercury   FR: Mercure
ปรอท[n.] (parøt) EN: mercury   FR: mercure [m]
พุธ[n. prop.] (Phut ) EN: Mercury   FR: Mercure

CMU English Pronouncing Dictionary
MERCURY    M ER1 K Y ER0 IY0
MERCURY'S    M ER1 K Y ER0 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mercury    (n) (m @@1 k y u r ii)
mercury    (n) (m @@1 k y u r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quecksilbersäule {f} | mm Quecksilbersäulemercury column | millimeters mercury [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シアン化水銀[シアンかすいぎん, shian kasuigin] (n) mercury cyanide [Add to Longdo]
シナバー[, shinaba-] (n) cinnabar; mercury sulphide (sulfide) [Add to Longdo]
シルバークラウン[, shiruba-kuraun] (n) (1) silver crown (dental crown made from mercury amalgam); (2) crown made of silver [Add to Longdo]
マーキュリー[, ma-kyuri-] (n) Mercury; (P) [Add to Longdo]
メチル水銀[メチルすいぎん, mechiru suigin] (n) methylmercury; methyl mercury [Add to Longdo]
一白[いっぱく, ippaku] (n) (1) (See 九星) first of nine traditional astrological signs (corresponding to Mercury and north); (2) white patch on one foot of a horse; horse with such a patch; (3) surface (landscape) that is white all over; pure white [Add to Longdo]
塩化水銀[えんかすいぎん, enkasuigin] (n) mercury chloride [Add to Longdo]
甘汞[かんこう, kankou] (n) calomel (mercury chloride) [Add to Longdo]
自惚れ鏡;己惚れ鏡;自惚鏡(io);己惚鏡(io)[うぬぼれかがみ, unuborekagami] (n) (See 和鏡) small western mirror with mercury added to the glass (Edo period) [Add to Longdo]
自然水銀[しぜんすいぎん, shizensuigin] (n) native mercury (natural mercury found associated with cinnabar) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
墨丘利[Mò qiū lì, ㄇㄛˋ ㄑㄧㄡ ㄌㄧˋ, ] Mercury (Greek god) [Add to Longdo]
水星[shuǐ xīng, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄥ, ] Mercury (planet) [Add to Longdo]
水银[shuǐ yín, ㄕㄨㄟˇ ˊ, / ] mercury; quicksilver [Add to Longdo]
水银灯[shuǐ yín dēng, ㄕㄨㄟˇ ˊ ㄉㄥ, / ] mercury-vapor lamp [Add to Longdo]
[gǒng, ㄍㄨㄥˇ, ] mercury Hg, transition metal, atomic number 80 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poison \Poi"son\, n. [F. poison, in Old French also, a potion,
   fr. L. potio a drink, draught, potion, a poisonous draught,
   fr. potare to drink. See {Potable}, and cf. {Potion}.]
   1. Any agent which, when introduced into the animal organism,
    is capable of producing a morbid, noxious, or deadly
    effect upon it; as, morphine is a deadly poison; the
    poison of pestilential diseases.
    [1913 Webster]
 
   2. That which taints or destroys moral purity or health; as,
    the poison of evil example; the poison of sin.
    [1913 Webster]
 
   {Poison ash}. (Bot.)
    (a) A tree of the genus {Amyris} ({Amyris balsamifera})
      found in the West Indies, from the trunk of which a
      black liquor distills, supposed to have poisonous
      qualities.
    (b) The poison sumac ({Rhus venenata}). [U. S.]
 
   {Poison dogwood} (Bot.), poison sumac.
 
   {Poison fang} (Zool.), one of the superior maxillary teeth of
    some species of serpents, which, besides having the cavity
    for the pulp, is either perforated or grooved by a
    longitudinal canal, at the lower end of which the duct of
    the poison gland terminates. See Illust. under {Fang}.
 
   {Poison gland} (Biol.), a gland, in animals or plants, which
    secretes an acrid or venomous matter, that is conveyed
    along an organ capable of inflicting a wound.
 
   {Poison hemlock} (Bot.), a poisonous umbelliferous plant
    ({Conium maculatum}). See {Hemlock}.
 
   {Poison ivy} (Bot.), a poisonous climbing plant (formerly
    {Rhus Toxicodendron}, or {Rhus radicans}, now classified
    as {Toxicodendron radicans}) of North America. It is
    common as a climbing vine, especially found on tree
    trunks, or walls, or as a low, spreading vine or as a
    shrub. As a low vine it grows well in lightly shaded
    areas, recognizable by growing in clusters of three
    leaves. Its leaves are trifoliate, rhombic-ovate, and
    variously notched. Its form varies slightly from location
    to location, leading to some speculation that it may
    consist of more than one species. Many people are poisoned
    by it, though some appear resistant to its effects.
    Touching the leaves may leave a residue of an oil on the
    skin, and if not washed off quickly, sensitive areas of
    skin become reddened and develop multiple small blisters,
    lasting for several days to several weeks, and causing a
    persistent itch. The toxic reaction is due to an oil,
    present in all parts of the plant except the pollen,
    called {urushiol}, the active component of which is the
    compound {pentadecylacatechol} (according to [a
 
    href="http:]/www.jaxmed.com/articles/Diseases/poison_ivy_dermatitis.htm">Charles
    H. Booras). See {Poison sumac}. It is related to {poison
    oak}, and is also called {mercury}.
 
   {Poison nut}. (Bot.)
    (a) Nux vomica.
    (b) The tree which yields this seed ({Strychnos
      Nuxvomica}). It is found on the Malabar and Coromandel
      coasts.
 
   {Poison oak} (Bot.), a dermatitis-producing plant often
    lumped together with the poison ivy ({Toxicodendron
    radicans}) in common terminology, but more properly
    distinguished as the more shrubby {Toxicodendron
    quercifolium} (syn. {Toxicodendron diversilobum}), common
    in California and Oregon. Opinion varies as to whether the
    poison oak and poison ivy are only variants of a single
    species. See {poison ivy}, above.
 
   {Poison sac}. (Zool.) Same as {Poison gland}, above. See
    Illust. under {Fang}.
 
   {Poison sumac} (Bot.), a poisonous shrub formerly considered
    to be of the genus {Rhus} ({Rhus venenata}), but now
    classified as {Toxicodendron vernix}; -- also called
    {poison ash}, {poison dogwood}, and {poison elder}. It has
    pinnate leaves on graceful and slender common petioles,
    and usually grows in swampy places. Both this plant and
    the poison ivy ({Toxicodendron radicans}, formerly {Rhus
    Toxicodendron}) have clusters of smooth greenish white
    berries, while the red-fruited species of this genus are
    harmless. The tree ({Rhus vernicifera}) which yields the
    celebrated Japan lacquer is almost identical with the
    poison sumac, and is also very poisonous. The juice of the
    poison sumac also forms a lacquer similar to that of
    Japan.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Syn: Venom; virus; bane; pest; malignity.
 
   Usage: {Poison}, {Venom}. Poison usually denotes something
      received into the system by the mouth, breath, etc.
      Venom is something discharged from animals and
      received by means of a wound, as by the bite or sting
      of serpents, scorpions, etc. Hence, venom specifically
      implies some malignity of nature or purpose.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mercury \Mer"cu*ry\, v. t.
   To wash with a preparation of mercury. [Obs.] --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mercury \Mer"cu*ry\, n. [L. Mercurius; akin to merx wares.]
   1. (Rom. Myth.) A Latin god of commerce and gain; -- treated
    by the poets as identical with the Greek Hermes, messenger
    of the gods, conductor of souls to the lower world, and
    god of eloquence.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) A metallic element mostly obtained by reduction
    from cinnabar, one of its ores. It is a heavy, opaque,
    glistening liquid (commonly called {quicksilver}), and is
    used in barometers, thermometers, etc. Specific gravity
    13.6. Symbol Hg (Hydrargyrum). Atomic weight 199.8.
    Mercury has a molecule which consists of only one atom. It
    was named by the alchemists after the god Mercury, and
    designated by his symbol, [mercury].
    [1913 Webster]
 
   Note: Mercury forms alloys, called amalgams, with many
      metals, and is thus used in applying tin foil to the
      backs of mirrors, and in extracting gold and silver
      from their ores. It is poisonous, and is used in
      medicine in the free state as in blue pill, and in its
      compounds as calomel, corrosive sublimate, etc. It is
      the only metal which is liquid at ordinary
      temperatures, and it solidifies at about -39[deg]
      Centigrade to a soft, malleable, ductile metal.
      [1913 Webster]
 
   3. (Astron.) One of the planets of the solar system, being
    the one nearest the sun, from which its mean distance is
    about 36,000,000 miles. Its period is 88 days, and its
    diameter 3,000 miles.
    [1913 Webster]
 
   4. A carrier of tidings; a newsboy; a messenger; hence, also,
    a newspaper. --Sir J. Stephen. "The monthly Mercuries."
    --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. Sprightly or mercurial quality; spirit; mutability;
    fickleness. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He was so full of mercury that he could not fix long
       in any friendship, or to any design. --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   6. (Bot.) A plant ({Mercurialis annua}), of the Spurge
    family, the leaves of which are sometimes used for
    spinach, in Europe.
    [1913 Webster]
 
   Note: The name is also applied, in the United States, to
      certain climbing plants, some of which are poisonous to
      the skin, esp. to the {Rhus Toxicodendron}, or poison
      ivy.
      [1913 Webster]
 
   {Dog's mercury} (Bot.), {Mercurialis perennis}, a perennial
    plant differing from {Mercurialis annua} by having the
    leaves sessile.
 
   {English mercury} (Bot.), a kind of goosefoot formerly used
    as a pot herb; -- called {Good King Henry}.
 
   {Horn mercury} (Min.), a mineral chloride of mercury, having
    a semitranslucent, hornlike appearance.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mercury
   n 1: a heavy silvery toxic univalent and bivalent metallic
      element; the only metal that is liquid at ordinary
      temperatures [syn: {mercury}, {quicksilver}, {hydrargyrum},
      {Hg}, {atomic number 80}]
   2: (Roman mythology) messenger of Jupiter and god of commerce;
     counterpart of Greek Hermes
   3: the smallest planet and the nearest to the sun
   4: temperature measured by a mercury thermometer; "the mercury
     was falling rapidly"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top