ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

malar bone

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malar bone-, *malar bone*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malar Boneกระดูกโหนกแก้ม [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดูกโหนกแก้ม[N] jugal bone, See also: malar bone, cheek bone, zygomatic bone

Japanese-English: EDICT Dictionary
頬骨[ほおぼね;きょうこつ;ほほぼね;つらぼね, hoobone ; kyoukotsu ; hohobone ; tsurabone] (n,adj-no) cheekbones; zygomatic bone; malar bone [Add to Longdo]
顴骨[けんこつ;かんこつ, kenkotsu ; kankotsu] (n) (obsc) (See 頬骨) cheekbone; zygomatic bone; malar bone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 malar bone \malar bone\ n.
   Same as {malar}, n.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 malar \ma"lar\, n. (Anat.)
   The cheek bone, which forms a part of the lower edge of the
   orbit; that arch of bone beneath the eye that forms the
   prominence of the cheek; also called the {malar bone}.
 
   Syn: cheekbone, zygomatic bone, malar bone, jugal bone, os
     zygomaticum.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 malar bone
   n 1: the arch of bone beneath the eye that forms the prominence
      of the cheek [syn: {cheekbone}, {zygomatic bone},
      {zygomatic}, {malar}, {malar bone}, {jugal bone}, {os
      zygomaticum}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top