ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cheek bone

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cheek bone-, *cheek bone*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cheek bone; bone, zygomatic; jugum; malaกระดูกโหนกแก้ม [มีความหมายเหมือนกับ zygoma ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't forget the cheek bones.อย่ามืมดูกระดูให้หน่อยนะ Surrogates (2009)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[quán, ㄑㄩㄢˊ, / ] cheek bones, #61,591 [Add to Longdo]
颧弓[quán gōng, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄥ, / ] cheek bone; (anat.) zygomatic arch, #101,682 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cheek \Cheek\ (ch[=e]k), n. [OE. cheke, cheoke, AS. ce[`a]ce,
   ce[`o]ce; cf. Goth. kukjan to kiss, D. kaak cheek; perh. akin
   to E. chew, jaw.]
   1. The side of the face below the eye.
    [1913 Webster]
 
   2. The cheek bone. [Obs.] --Caucer.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. (Mech.) Those pieces of a machine, or of any timber,
    or stone work, which form corresponding sides, or which
    are similar and in pair; as, the cheeks (jaws) of a vise;
    the cheeks of a gun carriage, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. pl. The branches of a bridle bit. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   5. (Founding) A section of a flask, so made that it can be
    moved laterally, to permit the removal of the pattern from
    the mold; the middle part of a flask.
    [1913 Webster]
 
   6. Cool confidence; assurance; impudence. [Slang]
    [1913 Webster]
 
   {Cheek of beef}. See Illust. of {Beef}.
 
   {Cheek bone} (Anat.) the bone of the side of the face; esp.,
    the malar bone.
 
   {Cheek by jowl}, side by side; very intimate.
 
   {Cheek pouch} (Zool.), a sacklike dilation of the cheeks of
    certain monkeys and rodents, used for holding food.
 
   {Cheeks of a block}, the two sides of the shell of a tackle
    block.
 
   {Cheeks of a mast}, the projection on each side of a mast,
    upon which the trestletrees rest.
 
   {Cheek tooth} (Anat.), a hinder or molar tooth.
 
   {Butment cheek}. See under {Butment}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top