ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zygomatic bone

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zygomatic bone-, *zygomatic bone*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
zygomatic bone; bone, cheek; jugum; malaกระดูกโหนกแก้ม [มีความหมายเหมือนกับ zygoma ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Severe chipping to the frontal, nasal and zygomatic bones prevents a complete facial reconstruction.การขูดอย่างรุนแรงที่โพรงจมูกส่วนหน้า และกระดูกโหนกแก้ม เป็นอุปสรรคต่อการจำลองหน้าขึ้นมาใหม่ The Method in the Madness (2012)
No, the fracture lines on the zygomatic bones indicate the trauma was sustained around time of death.ไม่ใช่ รอยแตกที่กระดูกโหนกแก้ม แสดงให้เห็นว่ามันเกิด ช่วงเวลาเดียวกับที่เสียชีวิต The But in the Joke (2012)
Um, fracturing to the dentition, mandible, maxilla, and zygomatic bones.เอ่อ ทำให้ส่วนชุดฟัน ขากรรไกลล่างและบน The But in the Joke (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดูกแก้ม[n. exp.] (kradūk kaēm) EN: zygomatic bone   FR: arcade zygomatique [f]
กระดูกโหนกแก้ม[n. exp.] (kradūk nōk kaēm) EN: zygomatic bone   FR: arcade zygomatique [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
颧骨[quán gǔ, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨˇ, / ] zygomatic bone (cheek bone), #34,348 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
頬骨[ほおぼね;きょうこつ;ほほぼね;つらぼね, hoobone ; kyoukotsu ; hohobone ; tsurabone] (n,adj-no) cheekbones; zygomatic bone; malar bone [Add to Longdo]
顴骨[けんこつ;かんこつ, kenkotsu ; kankotsu] (n) (obsc) (See 頬骨) cheekbone; zygomatic bone; malar bone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 zygomatic bone
   n 1: the arch of bone beneath the eye that forms the prominence
      of the cheek [syn: {cheekbone}, {zygomatic bone},
      {zygomatic}, {malar}, {malar bone}, {jugal bone}, {os
      zygomaticum}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top