ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

limitless

L IH1 M AH0 T L AH0 S   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -limitless-, *limitless*, limitles
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
limitless(ลิม'มิทลิส) adj. ไม่มีขอบเขต, See also: limitlessness n. ความไม่มีขอบเขต

English-Thai: Nontri Dictionary
limitless(adj) ไม่จำกัด,ไม่อั้น,มากมาย,ไม่มีขอบเขต

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
these Knights Templar, of limitless power....อัศวินเทมพลา มีอำนาจล้นฟ้า The Da Vinci Code (2006)
- grace, and her limitless beauty...และความสวยอย่างไม่จำกัด Superhero Movie (2008)
But who? Who is worthy to be trusted with the secret to limitless power?แต่จะเป็นใครล่ะ ที่สมควรได้รับสิ่งนี้ Kung Fu Panda (2008)
- to limitless power? - No, I...ที่ไม่มีขีดจำกัดให้เจ้าง่ายๆรึ เปล่าๆ คือข้า Kung Fu Panda (2008)
Of limitless opportunity.ของโอกาสที่ไร้ขีดจำกัด The Freshmen (2009)
Oh, I think maybe you do. Limitless supply.โอ้ บางทีคุณอาจรู้ Limitless (2011)
So I'd come here and I'd look out at this vast, limitless expanse.ดังนั้นผมเลยมาที่นี่ มองไปที่น้ำ มหาศาล กว้างสุดลูกหูลูกตา Halloween: Part 2 (2011)
No matter what you do, it will never amount to anything more than a single drop in a limitless ocean.– Τhаt'ѕ аll Ι hаvе. – Ηmm... Cloud Atlas (2012)
The perfect mix of low intellect, high lack of ambition, and limitless parental support.ฝ่ายสรรหาของวิทยาลัยชุมชน เรียกว่า "วาฬ" ส่วนผสมอันลงตัวของความเขลา Economics of Marine Biology (2013)
Because the human brain is limitless in its ability to trick itself. So you think we're both crazy?เพราะสมองของมนุษย์น่ะสามารถหลอกลวงตัวมันเอง ได้อย่างไร้ขีดจำกันนะสิ ตกลงคุณคิดว่าเราทั้งสองคนเป็นบ้าเหรอคะ Blood Moon (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
limitlessLimitless undying love which shines around me like a million suns, it calls me on and on.
limitlessNatural resources are not limitless.
limitlessWe have used earth's energy resources as if they were limitless.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เท่าไหร่เท่ากัน[ADV] limitless, See also: unlimitedly, Syn. สู้ไม่อั้น, Example: บริษัททุ่มเงินเท่าไหร่เท่ากันเพื่อโฆษณาสินค้าตัวใหม่, Thai definition: จะเสียไปเท่าไหร่ก็ยอม, Notes: (ปาก)
ไร้พรมแดน[ADJ] limitless, See also: boundless, Example: สื่อในยุคการสื่อสารไร้พรมแดนต้องทำงานแข่งขันกันชนิดเอาเป็นเอาตาย, Thai definition: ไม่มีขอบเขต, ไม่มีขีดจำกัด, ไม่มีอาณาเขตกำหนด
ไร้พรมแดน[ADJ] limitless, See also: boundless, Example: สื่อในยุคการสื่อสารไร้พรมแดนต้องทำงานแข่งขันกันชนิดเอาเป็นเอาตาย, Thai definition: ไม่มีขอบเขต, ไม่มีขีดจำกัด, ไม่มีอาณาเขตกำหนด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สู้ไม่อั้น[adv.] (sū mai an) EN: limitless   

CMU English Pronouncing Dictionary
LIMITLESS L IH1 M AH0 T L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
limitless (j) lˈɪmɪtləs (l i1 m i t l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无限制[wú xiàn zhì, ㄨˊ ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ, / ] limitless; unrestricted, #30,855 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
雲煙万里[うんえんばんり, un'enbanri] (n) limitless expanse of clouds and smoke [Add to Longdo]
極まり無い;極まりない;窮まり無い;窮まりない[きわまりない, kiwamarinai] (adj-i) extremely; in the extreme; boundless; limitless [Add to Longdo]
三世十方[さんぜじっぽう, sanzejippou] (n) {Buddh} (See 三世・さんぜ,十方・1) limitless time and space [Add to Longdo]
青天井予算[あおてんじょうよさん, aotenjouyosan] (n) limitless budget [Add to Longdo]
無極[むきょく, mukyoku] (n,adj-na,adj-no) (1) limitless; (2) apolar; (3) (See 太極) limitlessness of taiji [Add to Longdo]
無制限[むせいげん, museigen] (adj-na,n) limitless; (P) [Add to Longdo]
無量無辺[むりょうむへん, muryoumuhen] (n,adj-no) immense and limitless [Add to Longdo]
渺渺;渺々[びょうびょう, byoubyou] (adj-t,adv-to) boundless; limitless; vast; broad [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Limitless \Lim"it*less\, a.
   Having no limits; unbounded; boundless. --Davies (Wit's
   Pilgr.).
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 limitless
   adj 1: without limits in extent or size or quantity; "limitless
       vastness of our solar system" [syn: {illimitable},
       {limitless}, {measureless}]
   2: having no limits in range or scope; "to start with a theory
     of unlimited freedom is to end up with unlimited despotism"-
     Philip Rahv; "the limitless reaches of outer space" [syn:
     {unlimited}, {limitless}] [ant: {limited}]
   3: seemingly boundless in amount, number, degree, or especially
     extent; "unbounded enthusiasm"; "children with boundless
     energy"; "a limitless supply of money" [syn: {boundless},
     {unbounded}, {limitless}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top