Search result for

karat

(53 entries)
(0.0359 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -karat-, *karat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
karat[N] กะรัต, See also: หน่วยวัดความบริสุทธิ์ของทองหรือเพชร, Syn. carat
karate[N] คาราเต้, See also: ศิลปะการป้องกันตัวของประเทศญี่ปุ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
karat(แค'เริท) n. กะรัต,หน่วยวัดความบริสุทธิ์ของทอง,ทองบริสุทธิ์100%เท่ากับ24กะรัต,ใช้อักษรย่อว่าk.หรือkt.
karate(คะรา'ที) n. มวยคาราเต้เป็นศิลปะการป้องกันตัวชนิดหนึ่งของญี่ปุ่น,กีฬามวยคาราเต้

English-Thai: Nontri Dictionary
karat(n) น้ำหนักเป็นกะรัต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
karatกะรัต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Karatน้ำหนักเป็นกะรัต [การบัญชี]
karatกะรัต, 1. หน่วยสำหรับวัดน้ำหนักของเพชรพลอย 1 กะรัตมีค่าเท่ากับ 1/5 กรัม 2. หน่วยสำหรับวัดความบริสุทธิ์ของทอง  ทองบริสุทธิ์เป็นทอง 24 กะรัต ทอง 18 กะรัตมีเนื้อทอง 75% [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Karateคาราเต้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We got a bunch of calls about that karate school.มีคนโทรมาเรื่อง โรงเรียนคาราเต้นั่นเยอะเลย Jaws (1975)
It seems that the 9-year-olds from the school have been karate-ing the picket fences.ดูเหมือนเด็กอายุ 9 ขวบ จากโรงเรียนนั้นจะ... ไปฝึกกับรั้วของชาวบ้าน Jaws (1975)
And he does it like that. And he does a karate chop action!และมันทำอย่างนั้นได้อีก และใช้ท่าสับคาราเต้ได้ด้วย! Toy Story (1995)
You idiot! You're a toy! Use your karate chop action!นายมันโง่ นายเป็นของเล่น ใช้ท่าสับคาราเต้ของนายสิ! Toy Story (1995)
- Karate chop action!- ท่าสับคาราเต้ Toy Story (1995)
I mean, if you knew karate.- ผมหมายถึงถ้าพ่อเป็นคาราเต้ Unbreakable (2000)
Yes, but a big Ruby... say, about 50,000 karats.ทับทิม ใช่ แต่ทับทิมก้อนโต... ประมาณ 50000 กะรัต Inspector Gadget 2 (2003)
It is a bill for karate lessonsคุณก็รู้ เมื่อปีที่แล้วก็ หอยทะเล Lost Son (2004)
Nothing but your bloody knives and your fancy karate gimmicks.นอกจากมีด บ้าๆของแก แล้วก็ฝีมือคาราเต้ แบบเด็กๆ V for Vendetta (2005)
A karate chop by Rikidozan...ท่าสับแบบคาราเต้ของริกิโด้ซัง... .. Always - Sunset on Third Street (2005)
There it is, Rikidozan's signature karate choplนั่นไงครับ ท่าสับแบบคาราเต้ของริกิโด้ซัง Always - Sunset on Third Street (2005)
Miyazaki's fighting style incorporates karate and judo.มิยาซากิต่อยสไตร์คาราเต้ผสมยูโด Super Rookie (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
karatI belong to the Karate club.
karatKarate is an art of unarmed defense.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาราเต้[N] karate, Example: เขาเล่นคาราเต้ทีมชาติให้กับประเทศญี่ปุ่น, Thai definition: ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า โดยการใช้อวัยวะต่างๆ เช่นมือ เท้า ศอก ศีรษะ ที่ฝึกจนแข็งแกร่งแล้ว มีแพร่หลายในญี่ปุ่นและเกาหลี, Notes: ญี่ปุ่น
กะรัต[CLAS] karat, See also: carat, a weight-unit for gems equal to 3.0865 grains, Example: แหวนหมั้นวงนี้ใช้เพชรหนัก 5 กะรัต, Count unit: กะรัต, Thai definition: หน่วยมาตราชั่งเพชรพลอย 1 กะรัต เท่ากับ 20 เซนติกรัม หรือ 3.0865 เกรน, Notes: (ทับศัพท์-อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาราเต้[n.] (khārātē) EN: karate   FR: karaté [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
KARAT    K EH1 R AH0 T
KARATE    K ER0 AA1 T IY0
KARATZ    K EH1 R AH0 T S
KARATSU    K ER0 AE1 T S UW1
KARATIRM    K ER1 AH0 T ER0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
karat    (n) (k a1 r @ t)
karate    (n) (k @1 r aa1 t ii)
karats    (n) (k a1 r @ t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Karat {n}carat [Add to Longdo]
Karate {n} [sport]karate [Add to Longdo]
Karatekämpfer {m}karateka [Add to Longdo]
Karateschlag {m}karate chop [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からっと;カラッと[, karatto ; karatsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) changing suddenly and completely; (2) crisp and dry (e.g. skies, weather, tempura, laundry, etc.) [Add to Longdo]
からと言って[からといって, karatoitte] (exp) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
それからというもの[, sorekaratoiumono] (exp) after that (a substantive change occurred) [Add to Longdo]
だからって[, dakaratte] (exp) even so; all the same; nevertheless; yes, but ... [Add to Longdo]
だからと言って[だからといって, dakaratoitte] (conj) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
どこからともなく[, dokokaratomonaku] (exp) suddenly (appears) out of nowhere [Add to Longdo]
カラット[, karatto] (n) carat; karat; (P) [Add to Longdo]
キューから取り出す[キューからとりだす, kyu-karatoridasu] (exp,v5s) {comp} (See 待ち行列) to dequeue [Add to Longdo]
葦の髄から天井のぞく[よしのずいからてんじょうのぞく, yoshinozuikaratenjounozoku] (exp,v5k) to have a narrow view of things; to look at the ceiling through a reed [Add to Longdo]
葦の髄から天井を覗く[よしのずいからてんじょうをのぞく, yoshinozuikaratenjouwonozoku] (exp,v5k) to have a narrow view of things; to look at the ceiling through a reed [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空手道[kōng shǒu dào, ㄎㄨㄥ ㄕㄡˇ ㄉㄠˋ, ] karate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
空手[からて, karate] Karate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Karat \Karat\ n.
   the unit of measurement for the proportion of gold in an
   alloy; 18-karat gold is 75 2.122e-314old; 24-karat gold is
   pure gold.
 
   Syn: carat.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 karat
   n 1: the unit of measurement for the proportion of gold in an
      alloy; 18-karat gold is 75% gold; 24-karat gold is pure
      gold [syn: {karat}, {carat}, {kt}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Karat [karaːt] (n) , s.(n )
   carat
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top