ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gamete

G AE1 M IY0 T   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gamete-, *gamete*
Possible hiragana form: がめて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gamete[N] เซลล์สืบพันธุ์, Syn. generative cell, sex cell

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gamete(แกม'มีท) n. เซลล์สืบพันธุ์,อสุจิหรือไข่., See also: gametic adj.
agamete(เอแกม' มีท) n. เซลล์สืบพันธุ์ที่ไร้เพศเช่น สปอร์
heterogameten. เซลล์เพศที่ต่างหัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gameteเซลล์สืบพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gamete; cell, germ; cell, sexเซลล์สืบพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gamete; germ cell; sex cellเซลล์สืบพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
gameteเซลล์สืบพันธุ์, เซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซม 1 ชุดทำหน้าที่สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gameteแกมีต [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
GAMETE    G AE1 M IY0 T
GAMETE    G AH0 M IY1 T

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生殖细胞[shēng zhí xì bāo, ㄕㄥ ㄓˊ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] gamete, #50,754 [Add to Longdo]
配子[pèi zǐ, ㄆㄟˋ ㄗˇ, ] gamete; sex cell, #70,336 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Keimzelle {f} | Keimzellen {pl}gamete | gametes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
異形配偶子[いけいはいぐうし, ikeihaiguushi] (n) anisogamete [Add to Longdo]
配偶子[はいぐうし, haiguushi] (n) gamete [Add to Longdo]
配偶子形成[はいぐうしけいせい, haiguushikeisei] (n) gametogenesis; gamete formation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gamete \Gam"ete\ (g[a^]m"[=e]t; g[.a]*m[=e]t"; the latter
   usually in compounds), n. [Gr. gameth` wife, or game`ths
   husband, fr. gamei^n to marry.] (Biol.)
   A sexual cell or germ cell having a single set of unpaired
   chromosomes; a conjugating cell which unites with another of
   like or unlike character to form a new individual. In Bot.,
   gamete designates esp. the similar sex cells of the lower
   thallophytes which unite by conjugation, forming a zygospore.
   The gametes of higher plants are of two sorts, {sperm} (male)
   and {egg} (female); their union is called fertilization, and
   the resulting zygote an oospore. In Zool., gamete is most
   commonly used of the sexual cells of certain Protozoa, though
   also extended to the germ cells of higher forms.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gamete
   n 1: a mature sexual reproductive cell having a single set of
      unpaired chromosomes

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top