ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frostbite

F R AO1 S T B AY2 T   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frostbite-, *frostbite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frostbite[N] เนื้อเยื่อถูกทำลายเพราะความเย็นจัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frostbite n.v. (ทำให้) เนื้อเยื่อตายหรือได้รับอันตรายเนื่องจากความเย็นจัด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
frostbiteเนื้อเสียเหตุเย็นจัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
frostbite; pagoplexia; perfrigerationโรคความเย็นกัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frostbiteบาดแผลจากการถูกความเย็นจัด,บาดแผลถูกความเย็นจัด,โรคหิมะกัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He got a little frostbite.เขาคงโดนหิมะกัด. Ice Age (2002)
Look like I got frostbite to you?เห็นฉันโดนน้ำแข็งกัดรึไงวะ Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
That could be stage three frostbite and heaven knows what nerve damage has already been done.ระบบประสาทถูกทำลาย นายรู้ดีว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น Eight Below (2006)
My buddy lost a foot to frostbite.เพื่อนของผมเจอหิมะกัดจนเสียเท้าไป Fever (2007)
You're gonna get frostbite!ก็แค่นายต้องใช้ Twilight (2008)
I was thinking more along the lines of frostbite.ผมคิดว่ามันเกี่ยวกับการกัดกร่อนของน้ำแข็ง Pathology (2008)
Frostbite or lawnmower?โดนน้ำแข็งกัด หรือว่าเครื่องตัดหญ้า A Night at the Bones Museum (2009)
While we lose brave men to foot rot and frostbite, the Pict king Gorlacon sends his war parties to raid along the frontier at will.ที่ซึ่งเราสูญเสียผู้กล้ามากมายให้กับโรคเท้าเปื่อยและน้ำแข็งกัด การ์โลคอน กษัตริย์ของพวกพิ๊ค ส่งทัพหน้าออกมาสู้ตาย Centurion (2010)
No, you can't get frostbite that fast.ไม่ หิมะมันไม่กัดเร็วอย่างนี้ Frozen (2010)
- No no, I think it's frostbite.- ไม่ ไม่ คงหิมะกัดน่ะ Frozen (2010)
Your frostbite is getting worse.แผลที่โดนหิมะกัด มันแย่ลงนะ Frozen (2010)
Desolation, frostbite.อ้างว้าง, น้ำแข็งกัด Chuck Versus the Anniversary (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
FROSTBITE    F R AO1 S T B AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frostbite    (n) frˈɒstbaɪt (f r o1 s t b ai t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
霜害[shuāng hài, ㄕㄨㄤ ㄏㄞˋ, ] frostbite; frost damage (to crop), #235,247 [Add to Longdo]
冻穿[dòng chuān, ㄉㄨㄥˋ ㄔㄨㄢ, 穿 / 穿] frostbite; chilblain [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
霜焼け;霜焼[しもやけ, shimoyake] (n) frostbite; chilblains [Add to Longdo]
凍傷[とうしょう, toushou] (n) frostbite; chilblains [Add to Longdo]
凍傷者[とうしょうしゃ, toushousha] (n) case of frostbite [Add to Longdo]
凍瘡[とうそう, tousou] (n) chilblains; frostbite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frostbite \Frost"bite\, n.
   The freezing, or effect of a freezing, of some part of the
   body, as the ears, fingers, toes, or nose. Severe frostbite
   can lead to the loss of fingers or toes. --Kane.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frostbite \Frost`bite"\, v. t.
   To expose to the effect of frost, or a frosty air; to blight
   or nip with frost.
   [1913 Webster]
 
      My wife up and with Mrs. Pen to walk in the fields to
      frostbite themselves.          --Pepys.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frostbite
   n 1: destruction of tissue by freezing and characterized by
      tingling, blistering and possibly gangrene [syn:
      {frostbite}, {cryopathy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top